ÚŘEDNÍ DESKA


Dokumenty, zde vyvěšené, jsou současně zveřejněné na fyzické úřední desce, která se nachází vedle budovy MěÚ a je rozdělena do 4 částí.


ZPRÁVY
Město Petřvald zve širokou veřejnost 27. září 2014 na DEN TRADIC MĚSTA PETŘVALD a zároveň zveme všechny nadšence, kteří ve svých garážích parkují historická vozidla, aby se zúčastnili II. ročníku srazu veteránů v Petřvaldě. >>Podrobnosti zde.

Nabídka studia Univerzity třetího věku na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. >>Podrobnosti zde.

V termínu od 3.9.2014 do 31.10.2014 dojde k uzavření části místní komunikace ul.K Muzeu, (tj. od kostela sv. Jindřicha po Středisko kulturních služeb Petřvald), z důvodu realizace stavby „Obnova aleje křížové cesty u kostela sv.Jindřicha v Petřvaldě“.

Neztratili jste něco na území našeho města? Seznam ztrát a nálezů >> najdete zde.

Město Petřvald srdečně zve všechny občany, kteří oslavili či oslaví v měsících červenec, srpen a září 80, 85, 90, 95, 100 a více let na slavnostní setkání jubilantů s představiteli města. Setkání se uskuteční 20. září 2014 ve 12.00 hod. v obřadní síni Městského úřadu v Petřvaldě. >>Podrobnosti zde.

Informace k Dotačnímu programu Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2014. >>Více zde.

Technické muzeum Petřvald se od dubna 2014 uzavírá. Důvodem je rekonstrukce budovy. Organizace předpokládá uzavření pobočky až do konce roku 2014.

Město Petřvald se aktivně účastní projektu meziobecní spolupráce „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, jehož nositelem je Svaz měst a obcí. >>Podrobnosti zde.

Český statistický úřad organizuje v roce 2014 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. >>Více zde.

Chcete ušetřit na platbách za plyn a elektřinu? Zapojte se do elektronické aukce. >>Více zde.

Koncesní kalkulace pro r. 2014 a vyúčtování všech položek cen pro vodné a stočné

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2014 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou. >>Úplné znění naleznete zde.

Město Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.

Viděli jste už naši fotogalerii? Naleznete zde fotografie z akcí pořádaných v našem městě pro Vás.

Nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Účinnost od 1.1.2014. >>Podrobnosti najdete zde.

Informace pro občany města Petřvaldu o změnách ochrany ložisek černého uhlí v chráněném území české části Hornoslezské pánve ve vymezené části okresu Karviná. >>Podrobnosti najdete zde.

Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.

>>Informace (nejen) pro majitele psů.

Vyskytuje se u Vás chřástal polní? Pomozte nám s mapováním jeho výskytu. >>Více najdete zde.

Lidé, kteří na svém majetku zaznamenali škodu způsobenou důlní činností, se mohou obrátit na bezplatnou tel. linku 800 130 131 (v pracovních dnech od 7-14 hod. mimo tuto dobu lze žádosti nahrát na záznamník) nebo poslat informace elektronicky na adresu "dulni skody@okd.cz"

Předváděcí akce a podomní prodej. Prokoukněte jejich finty. Hrozby a rizika. Občanské sdružení spotřebitelů TEST nabízí spotřebitelům bezplatně poradenství. >>Informace, testy, rady, vzory.

Informace o poskystování pečovatelské služby Města Petřvald.

Zpřístupnění informací pro občany o válečných hrobech a pietních místech. >>Více zde.

ArcelorMittal Ostrava nabízí občanům možnost jednoduše podávat podněty nebo připomínky týkající se životního prostředí. >>Více najdete zde.


KONTAKTY | ROZPOČTY A ZÁVĚREČNÉ ÚČTY | DOTACE RM | PRÁVNÍ PŘEDPISY | ROZPIS SLUŽEB | ŽÁDOSTI O INFORMACE | ÚŘADY STATNÍ SPRÁVY | FORMULÁŘE | ÚZEMNÍ PLÁN | DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA | ZTRÁTY a NÁLEZY | POTŘEBNÁ TEL. ČÍSLA | Czech POINT | SOCIÁLNÍ SLUŽBY | STŘET ZÁJMŮ | ZAMĚSTNÁNÍ | OBŘADY, JUBILEA | VEŘEJNÉ ZAKÁZKY | KANALIZACE
OD PRVNÍHO SRPNA 2014 MOHOU ZÁJEMCI V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI OPĚT POŽÁDAT O KOTLÍKOVÉ DOTACE

Právě probíhá další společná výzva ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje pro podávání žádostí o výměnu kotlů. Moravskoslezský kraj pro tuto výzvu uvolnil ze svého rozpočtu 30 milionů korun, stejnou částku poskytne ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky.
Podporovanými typy kotlů jsou (stejně jako v předchozí výzvě) plně automatické kotle třetí a vyšší emisní třídy, zplyňovací kotle a atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu pořizovaného kotle a pohybuje se v rozmezí 15 – 60 tisíc korun.

Udělejte něco také Vy pro sebe, své blízké i své okolí - využijte nabízené dotace a podílejte se na snižování znečištění ovzduší.

Podrobnosti na portálu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Text výzvy na portálu Státního fondu životního prostředí
Tisková zpráva Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Ve středu 7.5.2014 došlo k oficiálnímu předání staveniště radnice a náměstí, kterého se zúčastnili zástupci stavební firmy BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88 a Sdružení TDS, s.r.o., Moravská Ostrava (TDI a koordinátor BOZP) a vedení města Petřvaldu.
Od května se pokračuje v pracích dle harmonogramu dodavatele stavby. Ke dni 6.8.2014 byly dokončeny základy a prostory plánované garáže a postaveny základní obvodové zdi přízemí. Hrubá stavba dále pokračuje výstavbou prvního patra. Dodavatelem interiérového vybavení bude firma MANLOMKA s.r.o., která byla rovněž zvolena na základě výběrového řízení. Do konce roku 2014 bude ještě dokončeno prodloužení splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a také prodloužení vodovodního řádu. Předpokládané ukončení stavebních prací je na jaře roku 2015.
Občané Petřvaldu se mohou těšit na moderní, vzdušnou a reprezentativní čtyřpatrovou budovu, která myslí i na občany s pohybovým handicapem. Plán budovy počítá se vstupní rampou, osobním výtahem, bezbariérovými toaletami a vyhrazeným parkovacím stáním pro imobilní občany.
Součástí projektu je výstavba malého přilehlého náměstí, jež bude sloužit jako místo pro setkávání a kulturní akce občanů mašeho města.
Dokončení stavby a zahájení provozu nové radnice je plánováno na červen 2015. Projekt je spolufinancovaný z prostředků EU prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. Další informace a průběh stavby mlůžete sledovat na >>této stránce.
V letošním roce, v období duben – říjen, bude realizována stavba „Obnova aleje křížové cesty ke kostelu sv. Jindřicha v Petřvaldě“, která bude provedena za finanční podpory Nadace ČEZ, ve výši 1.000.000 Kč. Stavba řeší přeložku distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie od silnice I/59 ul.Ostravská po kostel sv.Jindřicha, včetně provedení nového veřejného osvětlení, výsadby lípové aleje a rekonstrukce komunikace s odvodněním v rozmezí od křižovatky s ul. Kulturní až po kostel sv. Jindřicha. Předpokládané celkové náklady na tuto stavbu jsou cca 2.400.000 Kč.
V termínu od 3.9.2014 do 31.10.2014 dojde k uzavření části místní komunikace ul.K Muzeu, (tj. od kostela sv. Jindřicha po Středisko kulturních služeb Petřvald) z důvodu realizace této stavby.


     Hornické město Petřvald je součástí okresu Karviná, jenž leží ve slezské části severní Moravy. Povrch je mírně zvlněný, bez nápadných hor a terénních hran. Průměrná nadmořská výška je 265 m. Podnebí lze řadit do mírného pásu a je mírně kontinentální. Je příbuzné klimatickým podmínkám sousedících oblastí Polska. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8 st.C. Vodní soustava přináleží k Baltskému moři, povodí Odry a tvoří ji Petřvaldská stružka.
   Specifický charakter dává městu i celému okresu Karviná již ukončená hlubinná těžba černého uhlí. Karbonské uhlonosné vrstvy o mocnosti 160 - 800 metrů jsou uloženy pod čtvrtohorními a třetihorními překryvy. Mocnost dobyvaných slojí se pohybovala od 0,6 do 2,0 metrů. Těžba uhlí byla na území města započata roku 1833 a ukončena v březnu roku 1998.
Ve městě se nachází kostel sv. Jindřicha se 14 kapličkami křížové cesty a barokními sochami z poloviny 19.století. V Technickém muzeu (součást Muzea Těšinska) je umístěna ojedinělá výstava historie tramvajové dopravy na Karvinsku (stálá expozice) a další výstavy na aktuální témata.


Od roku 2002 úspěšně rozvíjí partnerskou spolupráci s polskými městy Strumień a Jasenicou.
>>Podrobné informace najdete zde.
Pár čísel ...

Počet obyvatel k 1.1.2014
Celková výměra [ha]
Nejvyšší místo nadmořské výšky [m]
Nejnižší místo nadmořské výšky [m]
První písemná zmínka
Poštovní směrovací číslo
IČZÚJ
Kod obce
7177
1263
302,0
232,7
1305
735 41
599085
12048 1


Vývoj počtu obyvatel města ...

1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 2006 2010 2012
2503 5727 10275 9983 9681 8120 7382 7000 7174 7266


Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2013.
Výsledky přímá volba prezidenta Česka republiky v roce 2013.
Výsledky hlasování občanů města Petřvald ve volbách do Krajského zasupitelstva MSK a Senátu Parlamentu ČR v roce 2012.
Výsledky hlasování občanů města Petřvald ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010.
Výsledky voleb do zastupitelstva města v roce 2006
Výsledky hlasování občanů města Petřvald ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006.
Výsledky voleb do Evropského parlamentu konaných v roce 2004.
Aktualizováno 12.9.2014

Ing.Štěrba Radomír, Petřvald
  Informační portály více jak 250 měst v ČR

  Portál veřejné
  správy ČRCzech POINT

  Linka 199
  podpora
  oznamování
  korupce


  Strukturální fondy

  Digitální technická mapa města Petřvald

Důležitá telefonní čísla
Krajský úřad MSK
Orlová - pověřený úřad
Znečištění ovzduší
Rejstříky, Spravedlnost, Soudy
Vláda ČR
Informace o Ostravě
Reg. knihovna Karviná
Dopravní podnik MO
DEPOS a.s.- Odpady, svoz
Vlaky, autobusy
ISPOP - CENIA


  hledej firmu nebo produkt