ÚŘEDNÍ DESKA


Dokumenty, zde vyvěšené, jsou současně zveřejněné na fyzické úřední desce, která se nachází vedle budovy MěÚ a je rozdělena do 4 částí.


ZPRÁVY
Město Petřvald rozhodlo o zadání několika veřejných zakázek malého rozsahu. >>Více zde.

Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: referent odboru výstavby a ŽP. >>Podrobnosti najdete zde.

Informace k Dotačnímu programu Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2014. >>Více zde.

Ředitelka Mateřské školy Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2014/2015 v úterý 13. května a ve středu 14. května 2014 od 8. do 16. hodiny. >>Více zde.

Dne 13. května 2014 se uskuteční na území města očkování pejsků. >>Více zde.

Město Petřvald srdečně zve všechny občany, kteří oslavili či oslaví v měsících duben, květen a červen 80, 85, 90, 95, 100 a více let na slavnostní setkání jubilantů s představiteli města. Setkání se uskuteční 21. června 2014 ve 12:00 hod. v obřadní síni Městského úřadu v Petřvaldě. >>Více najdete zde.

Ve Vašem okolí se ztratila 2 roky stará fenka Maďarského ohaře krátkosrstá jménem Amy. Odměna za nalezení. >>Více zde.

Český statistický úřad organizuje v roce 2014 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. >>Více zde.

Město Petřvald vyhlašuje soutěžní přehlídku amatérských tanečních souborů pod názvem PETŘVALDSKÝ TANEČNÍ POHÁR. Akce se uskuteční 14.června 2014 OD 10:30 hodin v Kulturním domě v Petřvaldě. >>Více najdete zde.

Chcete ušetřit na platbách za plyn a elektřinu? Zapojte se do elektronické aukce. >>Více zde.

Koncesní kalkulace pro r. 2014 a vyúčtování všech položek cen pro vodné a stočné

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2014 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou. >>Úplné znění naleznete zde.

Město Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.

Viděli jste už naši fotogalerii? Naleznete zde fotografie z akcí pořádaných v našem městě pro Vás.

Upozorňujeme na změnu jízdního řádu linky č. 403, která platí od 15.12.2013. Jedná se o přidání 3 spojů linky, včetně uspíšení některých spojů. Nový jízdní řád najdete na internetových stránkách IDOS, jízdní řády a také ve formátu XLS zde.

Nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Účinnost od 1.1.2014. >>Podrobnosti najdete zde.

Informace pro občany města Petřvaldu o změnách ochrany ložisek černého uhlí v chráněném území české části Hornoslezské pánve ve vymezené části okresu Karviná. >>Podrobnosti najdete zde.

Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.

>>Informace (nejen) pro majitele psů.

Informace pro občany města Petřvaldu o změnách ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve ve vymezené části okresu Karviná. >>Více najdete zde.

Lidé, kteří na svém majetku zaznamenali škodu způsobenou důlní činností, se mohou obrátit na bezplatnou tel. linku 800 130 131 (v pracovních dnech od 7-14 hod. mimo tuto dobu lze žádosti nahrát na záznamník) nebo poslat informace elektronicky na adresu "dulni skody@okd.cz"

Předváděcí akce a podomní prodej. Prokoukněte jejich finty. Hrozby a rizika. Občanské sdružení spotřebitelů TEST nabízí spotřebitelům bezplatně poradenství. >>Informace, testy, rady, vzory.

Informace o poskystování pečovatelské služby Města Petřvald.

Zpřístupnění informací pro občany o válečných hrobech a pietních místech. >>Více zde.

ArcelorMittal Ostrava nabízí občanům možnost jednoduše podávat podněty nebo připomínky týkající se životního prostředí. >>Více najdete zde.


KONTAKTY | ROZPOČTY A ZÁVĚREČNÉ ÚČTY | DOTACE RM | PRÁVNÍ PŘEDPISY | ROZPIS SLUŽEB | ŽÁDOSTI O INFORMACE | ÚŘADY STATNÍ SPRÁVY | FORMULÁŘE | ÚZEMNÍ PLÁN | DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA | ZTRÁTY a NÁLEZY | POTŘEBNÁ TEL. ČÍSLA | Czech POINT | SOCIÁLNÍ SLUŽBY | STŘET ZÁJMŮ | ZAMĚSTNÁNÍ | OBŘADY, JUBILEA | VEŘEJNÉ ZAKÁZKY | KANALIZACE


Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 30. dubna 2014 v 15.30 hod. v kulturním domě.Z důvodu nutné výměny telefonní ústředny bude v pátek 25.4.2014 omezena možnost telefonického kontaktu na MěÚ Petřvald – pevné telefonní linky.
V případě nutnosti mohou občané využít tyto mobilní kontakty:

Starostka 723 476 009
Místostarosta 602 551 023
Sekretariát 724 029 951
Tajemnice 602 541 083
Vedoucí správního odboru 601 564 850
Vedoucí stavebního odboru 601 564 851


V letošním roce, v období duben – říjen, bude realizována stavba „Obnova aleje křížové cesty ke kostelu sv. Jindřicha v Petřvaldě“, která bude provedena za finanční podpory Nadace ČEZ, ve výši 1.000 000,- Kč. Stavba řeší přeložku distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie od silnice I/59 ul.Ostravská po kostel sv.Jindřicha, včetně provedení nového veřejného osvětlení, výsadby lípové aleje a rekonstrukce komunikace s odvodněním v rozmezí od křižovatky s ul. Kulturní až po kostel sv. Jindřicha. Předpokládané celkové náklady na tuto stavbu jsou cca 2.400 000,- Kč.

     Hornické město Petřvald je součástí okresu Karviná, jenž leží ve slezské části severní Moravy. Povrch je mírně zvlněný, bez nápadných hor a terénních hran. Průměrná nadmořská výška je 265 m. Podnebí lze řadit do mírného pásu a je mírně kontinentální. Je příbuzné klimatickým podmínkám sousedících oblastí Polska. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8 st.C. Vodní soustava přináleží k Baltskému moři, povodí Odry a tvoří ji Petřvaldská stružka.
   Specifický charakter dává městu i celému okresu Karviná již ukončená hlubinná těžba černého uhlí. Karbonské uhlonosné vrstvy o mocnosti 160 - 800 metrů jsou uloženy pod čtvrtohorními a třetihorními překryvy. Mocnost dobyvaných slojí se pohybovala od 0,6 do 2,0 metrů. Těžba uhlí byla na území města započata roku 1833 a ukončena v březnu roku 1998.
Ve městě se nachází kostel sv. Jindřicha se 14 kapličkami křížové cesty a barokními sochami z poloviny 19.století. V Technickém muzeu (součást Muzea Těšinska) je umístěna ojedinělá výstava historie tramvajové dopravy na Karvinsku (stálá expozice) a další výstavy na aktuální témata.


Od roku 2002 úspěšně rozvíjí partnerskou spolupráci s polskými městy Strumień a Jasenicou.
Podrobné informace najdete zde.
Pár čísel ...

Počet obyvatel k 1.1.2014
Celková výměra [ha]
Nejvyšší místo nadmořské výšky [m]
Nejnižší místo nadmořské výšky [m]
První písemná zmínka
Poštovní směrovací číslo
IČZÚJ
Kod obce
7177
1263
302,0
232,7
1305
735 41
599085
12048 1


Vývoj počtu obyvatel města ...

1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 2006 2010 2012
2503 5727 10275 9983 9681 8120 7382 7000 7174 7266

Informace o starších projektech spolufinancovaných z fondů Evropské únie naleznete v tomto archívu.Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2013.
Výsledky přímá volba prezidenta Česka republiky v roce 2013.
Výsledky hlasování občanů města Petřvald ve volbách do Krajského zasupitelstva MSK a Senátu Parlamentu ČR v roce 2012.
Výsledky hlasování občanů města Petřvald ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010.
Výsledky voleb do zastupitelstva města v roce 2006
Výsledky hlasování občanů města Petřvald ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006.
Výsledky voleb do Evropského parlamentu konaných v roce 2004.
Aktualizováno 22.4.2014

Ing.Štěrba Radomír, Petřvald

Digitální technická mapa města Petřvald
>> InformaceZiveobce.cz  Informační portály více jak 250 měst v ČR

  Portál veřejné
  správy ČRCzech POINT

  Linka 199
  podpora
  oznamování
  korupce


  Strukturální fondy
Důležitá telefonní čísla
Krajský úřad MSK
Orlová - pověřený úřad
Znečištění ovzduší
Rejstříky, Spravedlnost, Soudy
Vláda ČR
Informace o Ostravě
Reg. knihovna Karviná
Dopravní podnik MO
DEPOS a.s.- Odpady, svoz
Vlaky, autobusy
ISPOP - CENIA


  hledej firmu nebo produkt