ÚŘEDNÍ DESKA


Dokumenty, zde vyvěšené, jsou současně zveřejněné na fyzické úřední desce, která se nachází vedle budovy MěÚ a je rozdělena do 4 částí.


ZPRÁVY
Zveme vás na ustavující zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 5. listopadu 2014 v 16.30 hod. v kulturním domě.

Výpis z usnesení 64. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 22. října 2014 >>najdete zde.

Město Petřvald zveřejňuje veřejné zakázky "Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace" a "Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace". >>Podrobnosti zde.

Informace o vypínání elektrické energie na území našeho města dne 30. října a 19. listopadu 2014. >>Více zde.

Výpis z usnesení 28. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo 8. října 2014. >>Výpis zde.

Městský úřad Orlová oznamuje nález papouška, který byl odchycen v Orlové Lutyni dne 8.10.2014. Papoušek má na nožce kroužek z číslem. Bližší informace případnému majiteli poskytne Ing. Cagašová, tel. 596 581 720, odbor životního prostředí.

V termínu od 3.9.2014 do 31.10.2014 dojde k uzavření části místní komunikace ul.K Muzeu, (tj. od kostela sv. Jindřicha po Středisko kulturních služeb Petřvald), z důvodu realizace stavby „Obnova aleje křížové cesty u kostela sv.Jindřicha v Petřvaldě“.

Od 1. října 2014 platí Obecně závazná vyhláška města Petřvaldu č. 1/2014, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. >>Úplné znění zde.

Město Petřvald srdečně zve všechny občany, kteří oslavili či oslaví v měsících červenec, srpen a září 80, 85, 90, 95, 100 a více let na slavnostní setkání jubilantů s představiteli města. Setkání se uskuteční 20. září 2014 ve 12.00 hod. v obřadní síni Městského úřadu v Petřvaldě. >>Podrobnosti zde.

Neztratili jste něco na území našeho města? Seznam ztrát a nálezů >> najdete zde.

Základní registry. Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? >> najdete zde.

Informace k Dotačnímu programu Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2014. >>Více zde.

Technické muzeum Petřvald se od dubna 2014 uzavírá. Důvodem je rekonstrukce budovy. Organizace předpokládá uzavření pobočky až do konce roku 2014.

Město Petřvald se aktivně účastní projektu meziobecní spolupráce „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, jehož nositelem je Svaz měst a obcí. >>Podrobnosti zde.

Český statistický úřad organizuje v roce 2014 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. >>Více zde.

Chcete ušetřit na platbách za plyn a elektřinu? Zapojte se do elektronické aukce. >>Více zde.

Koncesní kalkulace pro r. 2014 a vyúčtování všech položek cen pro vodné a stočné

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2014 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou. >>Úplné znění naleznete zde.

Město Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.

Viděli jste už naši fotogalerii? Naleznete zde fotografie z akcí pořádaných v našem městě pro Vás.

Nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Účinnost od 1.1.2014. >>Podrobnosti najdete zde.

Informace pro občany města Petřvaldu o změnách ochrany ložisek černého uhlí v chráněném území české části Hornoslezské pánve ve vymezené části okresu Karviná. >>Podrobnosti najdete zde.

Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.

>>Informace (nejen) pro majitele psů.

Vyskytuje se u Vás chřástal polní? Pomozte nám s mapováním jeho výskytu. >>Více najdete zde.

Lidé, kteří na svém majetku zaznamenali škodu způsobenou důlní činností, se mohou obrátit na bezplatnou tel. linku 800 130 131 (v pracovních dnech od 7-14 hod. mimo tuto dobu lze žádosti nahrát na záznamník) nebo poslat informace elektronicky na adresu "dulni skody@okd.cz"

Předváděcí akce a podomní prodej. Prokoukněte jejich finty. Hrozby a rizika. Občanské sdružení spotřebitelů TEST nabízí spotřebitelům bezplatně poradenství. >>Informace, testy, rady, vzory.

Informace o poskystování pečovatelské služby Města Petřvald.

Zpřístupnění informací pro občany o válečných hrobech a pietních místech. >>Více zde.

ArcelorMittal Ostrava nabízí občanům možnost jednoduše podávat podněty nebo připomínky týkající se životního prostředí. >>Více najdete zde.


KONTAKTY | ROZPOČTY A ZÁVĚREČNÉ ÚČTY | DOTACE RM | PRÁVNÍ PŘEDPISY | ROZPIS SLUŽEB | ŽÁDOSTI O INFORMACE | ÚŘADY STATNÍ SPRÁVY | FORMULÁŘE | ÚZEMNÍ PLÁN | DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA | ZTRÁTY a NÁLEZY | POTŘEBNÁ TEL. ČÍSLA | Czech POINT | SOCIÁLNÍ SLUŽBY | STŘET ZÁJMŮ | ZAMĚSTNÁNÍ | OBŘADY, JUBILEA | VEŘEJNÉ ZAKÁZKY | KANALIZACE

Veřejné ustavující zasedání zastupitelstva města se bude konat 5. listopadu 2014 v 16.30 hod. v kulturním domě.Nově zvolení zastupitelé města PetřvaldDOTACE NA POŘÍZENÍ EKOLOGICKÉHO KOTLE JE VYČERPÁNA

Dne 18.9.2014 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci 8. Společné výzvy MŽP a MSK na podporu výměny kotlů v Moravskoslezském kraji. Částka 60 milionů korun byla tedy vyčerpána tři měsíce před původně určeným datem. Toto svědčí o přetrvávajícím obrovském zájmu občanů o tuto formu státní pomoci na pořízení moderního ekologického kotle. S finančním přispěním státu si tak občané mohli pořídit moderní kotle nejen na spalování tuhého paliva, ale také zemního plynu.
Pořízením moderního a ekologického kotle tak provozovatel lokálního topeniště významně přispěje nejen ke snížení znečištění ovzduší ve svém okolí, ale splní i důležité povinnosti, které mu bez výjimky stanovuje nový zákon o ochraně ovzduší. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (platný od 1. září 2012) totiž mimo jiné ukládá všem provozovatelům kotlů na tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, dvě zásadní povinnosti: (1.) provozovat kotel v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č.11 k tomuto zákonu a (2.) zajišťovat jednou za dva kalendářní roky provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje. Podle zákona o ochraně ovzduší je provozovatel kotle povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu spalovacího zdroje nejpozději do 31. prosince 2016. Podle stejného zákona bude možné od září roku 2022 používat jen takový kotel na tuhá paliva, který splňuje přísné emisní požadavky.

Podrobnosti na portálu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Ve středu 7.5.2014 došlo k oficiálnímu předání staveniště radnice a náměstí, kterého se zúčastnili zástupci stavební firmy BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88 a Sdružení TDS, s.r.o., Moravská Ostrava (TDI a koordinátor BOZP) a vedení města Petřvaldu.
Od května se pokračuje v pracích dle harmonogramu dodavatele stavby. Ke dni 6.8.2014 byly dokončeny základy a prostory plánované garáže a postaveny základní obvodové zdi přízemí. Hrubá stavba dále pokračuje výstavbou prvního patra. Dodavatelem interiérového vybavení bude firma MANLOMKA s.r.o., která byla rovněž zvolena na základě výběrového řízení. Do konce roku 2014 bude ještě dokončeno prodloužení splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a také prodloužení vodovodního řádu. Předpokládané ukončení stavebních prací je na jaře roku 2015.
Občané Petřvaldu se mohou těšit na moderní, vzdušnou a reprezentativní čtyřpatrovou budovu, která myslí i na občany s pohybovým handicapem. Plán budovy počítá se vstupní rampou, osobním výtahem, bezbariérovými toaletami a vyhrazeným parkovacím stáním pro imobilní občany.
Součástí projektu je výstavba malého přilehlého náměstí, jež bude sloužit jako místo pro setkávání a kulturní akce občanů mašeho města.
Dokončení stavby a zahájení provozu nové radnice je plánováno na červen 2015. Projekt je spolufinancovaný z prostředků EU prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. Další informace a průběh stavby mlůžete sledovat na >>této stránce.
V letošním roce, v období duben – říjen, bude realizována stavba „Obnova aleje křížové cesty ke kostelu sv. Jindřicha v Petřvaldě“, která bude provedena za finanční podpory Nadace ČEZ, ve výši 1.000.000 Kč. Stavba řeší přeložku distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie od silnice I/59 ul.Ostravská po kostel sv.Jindřicha, včetně provedení nového veřejného osvětlení, výsadby lípové aleje a rekonstrukce komunikace s odvodněním v rozmezí od křižovatky s ul. Kulturní až po kostel sv. Jindřicha. Předpokládané celkové náklady na tuto stavbu jsou cca 2.400.000 Kč.
V termínu od 3.9.2014 do 31.10.2014 dojde k uzavření části místní komunikace ul.K Muzeu, (tj. od kostela sv. Jindřicha po Středisko kulturních služeb Petřvald) z důvodu realizace této stavby.


     Hornické město Petřvald je součástí okresu Karviná, jenž leží ve slezské části severní Moravy. Povrch je mírně zvlněný, bez nápadných hor a terénních hran. Průměrná nadmořská výška je 265 m. Podnebí lze řadit do mírného pásu a je mírně kontinentální. Je příbuzné klimatickým podmínkám sousedících oblastí Polska. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8 st.C. Vodní soustava přináleží k Baltskému moři, povodí Odry a tvoří ji Petřvaldská stružka.
   Specifický charakter dává městu i celému okresu Karviná již ukončená hlubinná těžba černého uhlí. Karbonské uhlonosné vrstvy o mocnosti 160 - 800 metrů jsou uloženy pod čtvrtohorními a třetihorními překryvy. Mocnost dobyvaných slojí se pohybovala od 0,6 do 2,0 metrů. Těžba uhlí byla na území města započata roku 1833 a ukončena v březnu roku 1998.
Ve městě se nachází kostel sv. Jindřicha se 14 kapličkami křížové cesty a barokními sochami z poloviny 19.století. V Technickém muzeu (součást Muzea Těšinska) je umístěna ojedinělá výstava historie tramvajové dopravy na Karvinsku (stálá expozice) a další výstavy na aktuální témata.


Od roku 2002 úspěšně rozvíjí partnerskou spolupráci s polskými městy Strumień a Jasenicou.
>>Podrobné informace najdete zde.
Pár čísel ...

Počet obyvatel k 1.1.2014
Celková výměra [ha]
Nejvyšší místo nadmořské výšky [m]
Nejnižší místo nadmořské výšky [m]
První písemná zmínka
Poštovní směrovací číslo
IČZÚJ
Kod obce
7177
1263
302,0
232,7
1305
735 41
599085
12048 1


Vývoj počtu obyvatel města ...

1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 2006 2010 2012
2503 5727 10275 9983 9681 8120 7382 7000 7174 7266


Výsledky voleb do zastupitelstva města v roce 2014.
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2013.
Výsledky přímá volba prezidenta Česka republiky v roce 2013.
Výsledky hlasování občanů města Petřvald ve volbách do Krajského zasupitelstva MSK a Senátu Parlamentu ČR v roce 2012.
Výsledky voleb do zastupitelstva města v roce 2010.
Výsledky hlasování občanů města Petřvald ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010.
Výsledky voleb do zastupitelstva města v roce 2006
Výsledky hlasování občanů města Petřvald ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006.
Výsledky voleb do Evropského parlamentu konaných v roce 2004.
Aktualizováno 30.10.2014

Ing.Štěrba Radomír, Petřvald  Informační portály více jak 250 měst v ČR

  Portál veřejné
  správy ČRCzech POINT

  Linka 199
  podpora
  oznamování
  korupce


  Strukturální fondy

  Digitální technická mapa města Petřvald

Důležitá telefonní čísla
Krajský úřad MSK
Orlová - pověřený úřad
Znečištění ovzduší
Rejstříky, Spravedlnost, Soudy
Vláda ČR
Informace o Ostravě
Reg. knihovna Karviná
Dopravní podnik MO
DEPOS a.s.- Odpady, svoz
Vlaky, autobusy
ISPOP - CENIA


  hledej firmu nebo produkt