ÚŘEDNÍ DESKA


Dokumenty, zde vyvěšené, jsou současně zveřejněné na fyzické úřední desce, která se nachází vedle budovy MěÚ a je rozdělena do 4 částí.


AKTUALITY
Upozornění
Provoz školního hřiště při ZŠ Školní 246 bude pro veřejnost v dubnu 2015 z důvodu regenerace umělých povrchů omezen. Bude také omezen provoz na víceúčelovém sportovním areálu (volejbalové hřiště) - z důvodu hloubkové regenerace umělých sportovních povrchů O postupů prací, které jsou závislé na počasí, budeme průběžně informovat. >>Podrobnosti zde.


Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovních míst - referent správního odboru a referent finančního odboru. >>Podrobnosti zde.

Velikonoční jarmark, zájezd do divadla, koncert a další. To vše pro Vás připravujeme na letošní jaro. >>Přehled zde.

V sekci RADA a ZASTUPITELSTVO jsou aktuální výpisy z usnesesení jednání rady a zastupitelstva města Petřvald.

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejných zakázek. Aktualizace informací, doplněno dne 24.3.2015. >>Podrobnosti zde.

ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovoluje informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny. >>Podrobnosti zde.

Očkování psů proběhne na území města Petřvald 12. května 2015. >>Podrobnosti zde.

Město Petřvald nabízí k pronájmu nebytový prostor v Petřvaldě na Šenovské ulici čp.1. Jedná se o prodejnu a sklad o výměře 128,89 m2. >>Podrobnosti zde.

Město Petřvald nabízí k pronájmu pozemek parc. č. 4546/20 a části pozemků parc. č. 4546/1 a č. 4549, vše v kat. území Petřvald u Karviné. Pozemky o celkové výměře 143 m2 se nacházejí v oploceném areálu zahrádek u bytového domu s č. p. 1657, 1658 a 1659 na ul. Závodní. Další informace je možné získat na finančním odboru Městského úřadu Petřvald, kancelář č. 8, Ing. Šárka Lehnerová, tel.: 596 542 916.

Máte zájem o kompostér nebo chcete důkladně třídit odpad? >>Podrobnosti zde.

Od ledna 2015 se mění podmínky pro nakládání s použitými pneumatikami, které mohou občané Petřvaldu odevzdat do našeho sběrného dvora na ul. Ostravské. >>Podrobnosti zde.

Rozpočet města Petřvaldu na rok 2015 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou. Rozpočet je v příjmové části sestaven v objemu 97 989 095 Kč, ve výdajové části v objemu 115 746 000 Kč. >>Podrobnosti zde.

Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2015 zůstává nezměněna. >>Informace k místnímu poplatku za odpady pro rok 2015.

Město Petřvald srdečně zve všechny občany, kteří oslavili či oslaví v měsících leden, únor, březen 80, 85, 90, 95, 100 a více let na slavnostní setkání jubilantů s představiteli města. Setkání se uskuteční 21. března 2015 ve 12.00 hod. v obřadní síni Městského úřadu v Petřvaldě. >>Více najdete zde.

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Odry“ a ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry“. >>Více najdete zde.

Město Petřvald vydalo 2 nové vyhlášky. Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, kterou se mění OZV č.1/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. >>Úplné znění zde.

Neztratili jste něco na území našeho města? Seznam ztrát a nálezů >> najdete zde.

Základní registry. Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? >> najdete zde.

Informace k Dotačnímu programu Příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2014. >>Více zde.

Město Petřvald se aktivně účastní projektu meziobecní spolupráce „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, jehož nositelem je Svaz měst a obcí. >>Podrobnosti zde.

Chcete ušetřit na platbách za plyn a elektřinu? Zapojte se do elektronické aukce. >>Více zde.

Město Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.

Zásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.

ArcelorMittal Ostrava nabízí občanům možnost jednoduše podávat podněty nebo připomínky týkající se životního prostředí. >>Více najdete zde.


KONTAKTY | ROZPIS SLUŽEB | VEŘEJNÉ ZAKÁZKY | OBŘADY, JUBILEA | ROZPOČTY A ZÁVĚREČNÉ ÚČTY | DOTACE RM | ÚŘADY STATNÍ SPRÁVY | PRÁVNÍ PŘEDPISY | ŽÁDOSTI O INFORMACE | FORMULÁŘE | ÚZEMNÍ PLÁN | DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA | ZTRÁTY a NÁLEZY | POTŘEBNÁ TEL. ČÍSLA | Czech POINT | SOCIÁLNÍ SLUŽBY | STŘET ZÁJMŮ | ZAMĚSTNÁNÍ | KANALIZACE


     Hornické město Petřvald je součástí okresu Karviná, jenž leží ve slezské části severní Moravy. Povrch je mírně zvlněný, bez nápadných hor a terénních hran. Průměrná nadmořská výška je 265 m. Podnebí lze řadit do mírného pásu a je mírně kontinentální. Je příbuzné klimatickým podmínkám sousedících oblastí Polska. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8st.C. Vodní soustava přináleží k Baltskému moři, povodí Odry a tvoří ji Petřvaldská stružka.
   Specifický charakter dává městu i celému okresu Karviná již ukončená hlubinná těžba černého uhlí. Karbonské uhlonosné vrstvy o mocnosti 160 - 800 metrů jsou uloženy pod čtvrtohorními a třetihorními překryvy. Mocnost dobyvaných slojí se pohybovala od 0,6 do 2,0 metrů. Těžba uhlí byla na území města započata roku 1833 a ukončena v březnu roku 1998.
Ve městě se nachází kostel sv. Jindřicha se 14 kapličkami křížové cesty a barokními sochami z poloviny 19.století. V Technickém muzeu (součást Muzea Těšinska) je umístěna ojedinělá výstava historie tramvajové dopravy na Karvinsku (stálá expozice) a další výstavy na aktuální témata.


Od roku 2002 úspěšně rozvíjí partnerskou spolupráci s polskými městy Strumień a Jasenicou.
>>Podrobné informace najdete zde.
Pár čísel ...

Počet obyvatel k 1.1.2015
Celková výměra [ha]
Nejvyšší místo nadmořské výšky [m]
Nejnižší místo nadmořské výšky [m]
První písemná zmínka
Poštovní směrovací číslo
IČZÚJ
Kod obce
7220
1263
302,0
232,7
1305
735 41
599085
12048 1


Vývoj počtu obyvatel města ...

1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 2006 2010 2013 2014
2503 5727 10275 9983 9681 8120 7382 7000 7174 7336 7177DOTACE NA POŘÍZENÍ EKOLOGICKÉHO KOTLE JE VYČERPÁNA

Dne 18.9.2014 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci 8. Společné výzvy MŽP a MSK na podporu výměny kotlů v Moravskoslezském kraji. Částka 60 milionů korun byla tedy vyčerpána tři měsíce před původně určeným datem. Toto svědčí o přetrvávajícím obrovském zájmu občanů o tuto formu státní pomoci na pořízení moderního ekologického kotle. S finančním přispěním státu si tak občané mohli pořídit moderní kotle nejen na spalování tuhého paliva, ale také zemního plynu.
Pořízením moderního a ekologického kotle tak provozovatel lokálního topeniště významně přispěje nejen ke snížení znečištění ovzduší ve svém okolí, ale splní i důležité povinnosti, které mu bez výjimky stanovuje nový zákon o ochraně ovzduší. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (platný od 1. září 2012) totiž mimo jiné ukládá všem provozovatelům kotlů na tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, dvě zásadní povinnosti: (1.) provozovat kotel v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č.11 k tomuto zákonu a (2.) zajišťovat jednou za dva kalendářní roky provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje. Podle zákona o ochraně ovzduší je provozovatel kotle povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu spalovacího zdroje nejpozději do 31. prosince 2016. Podle stejného zákona bude možné od září roku 2022 používat jen takový kotel na tuhá paliva, který splňuje přísné emisní požadavky.

Podrobnosti na portálu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Výsledky voleb do zastupitelstva města v roce 2014.
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2013.
Výsledky přímá volba prezidenta Česka republiky v roce 2013.
Výsledky hlasování občanů města Petřvald ve volbách do Krajského zasupitelstva MSK a Senátu Parlamentu ČR v roce 2012.
Výsledky voleb do zastupitelstva města v roce 2010.
Výsledky hlasování občanů města Petřvald ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010.
Výsledky voleb do zastupitelstva města v roce 2006
Výsledky hlasování občanů města Petřvald ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006.
Výsledky voleb do Evropského parlamentu konaných v roce 2004.
Aktualizováno 31.3.2015

Ing.Štěrba Radomír, Petřvald

  Informační portály více jak 250 měst v ČR

  Portál veřejné
  správy ČRCzech POINT

  Linka 199
  podpora
  oznamování
  korupce


  Strukturální fondy

  Digitální technická mapa města Petřvald
  hledej firmu nebo produkt