Město Petřvald Vás vítá


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ARCHIV

Rekonstrukce lávky pro pěší na ul. Družstevní v Petřvaldě

V Petřvaldě dne 24.4.2015

Město Petřvald tímto vyzývá uchazeče k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

Dne 29.4.2015 byly doplněny dodatečné informace. Viz níže v sekci "ke stažení".

1. Název veřejné zakázky:
Rekonstrukce lávky pro pěší na ul. Družstevní v Petřvaldě

2. Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
V zastoupení: Ing. Jiří Lukša, starosta města
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Fax: 596 542 933
ID DS: waqbb2k
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Karviná, pobočka Petřvald
Číslo účtu: 27-1721679329/0800
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
tel. 596 542 908, bura@petrvald-mesto.cz
Gabriela Kochová, referent odboru výstavby a životního prostředí
tel. 596 542 914, kochova@petrvald-mesto.cz

3. Předmět veřejné zakázky:
3.1. Základní údaje
Předmětem plnění této veřejné zakázky je:
• rekonstrukce lávky pro pěší přes funkční vlečku AWT a.s., na ul. Družstevní v k.ú. Petřvald u Karviné, dle přiloženého technického řešení a položkového rozpočtu
• provedení mostní prohlídky a vypracování mostního listu, po dokončení rekonstrukce lávky

Jedná se o ocelovou lávku z příhradových nosníků, kde je nutná rekonstrukce kamenných opěr, říms a zídek, oprýskání starého nátěru lávky a provedení nového nátěru ocelové konstrukce, včetně úpravy pochůzí vrstvy lávky.

3.2. Popis prací:
Dle přiloženého slepého položkového rozpočtu a technického řešení je určen rozsah prací a způsob provádění rekonstrukce. Pro zpracování nabídky je možno nahlédnout do dokumentace lávky pro pěší z roku 1985, zpracované OKR Báňské projekty Ostrava, a to v kanceláři č. 4, odboru výstavby a životního prostředí, MěÚ Petřvald.

3.3. Místo plnění: lávka přes vlečku na ul.Družstevní v k.ú.Petřvald u Karviné

3.4. Záruka: na provedené práce bude poskytnuta záruka min. 36 měsíců

4. Hodnotící kritéria:
4.1.
Podané nabídky budou hodnoceny v souladu s ustanovením § 78 odst.1 písm. b) způsobem dle § 79 ZVZ, podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.

4.2. Nabídková cena bude v Kč a to v členění
- nabídková cena bez DPH
- samostatné DPH
- nabídková cena včetně DPH

5. Kvalifikační předpoklady:
Uchazeč doloží profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 ZVZ.
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ust. § 56 odst. 5 písm. b) a písm. c) ZVZ tím, že osoba na pozici stavbyvedoucího musí mít autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Technologická zařízení staveb“, jako autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik.
Nesplní-li uchazeč kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude podle § 60 ZVZ, vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

6. Další podmínky zadavatele:

6.1. Návrh smlouvy
Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (znění smlouvy je přílohou této výzvy).
Uchazeč je povinen akceptovat návrh smlouvy o dílo v plném rozsahu. V případě, že se bude návrh smlouvy uchazeče odchylovat, bude tato skutečnost považována za nesplnění vyhlášených podmínek předmětného zadávacího řízení a nabídka nebude dále hodnocena. Uchazeč do návrhu smlouvy doplní své identifikační údaje, termín plnění, údaj, zda je či není plátcem DPH, nabídkovou cenu (vč. ceny za výkon autorského dohledu), kontaktní údaje, datum, místo podpisu a připojí přílohy. Jiná změna není přípustná. Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení uchazeče.

6.2. Termín dokončení díla
Uchazeč je povinen dílo dokončit nejpozději v termínu, který sám uvede do smlouvy, nejpozději však do 31.10.2015.
Zadavatel si vyhrazuje právo řízení před uzavřením smlouvy s uchazečem úplně nebo částečně zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Vybranému uchazeči z těchto okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

6.3. Ostatní
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami.

7. Způsob a místo pro podání nabídek:
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech pondělí a středa v době od 8,00 do 11,30 nebo od 12,00 do 16,00hod., úterý a čtvrtek do 14,00 hod. a pátek do 13,00 hod.) na adresu zadavatele a to ve lhůtě do12.5.2015 do 09,00 hod.
Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat nabídku v originále. Obálka bude zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

„Rekonstrukce lávky pro pěší na ul. Družstevní v Petřvaldě“


Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.


Ke stažení:
Text výzvy
dokument ke stažení ve formátu PDF
Mapa s vyznačením lávky dokument ke stažení ve formátu PDF
Fotodokumentace dokument ke stažení ve formátu PDF
Technické řešení dokument ke stažení ve formátu PDF
Slepý rozpočet dokument ke stažení ve formátu XLSX
Návrh smlouvy dokument ke stažení ve formátu PDF

Dodatečné informace k podání cenové nabídky ze dne 29.4.2015:

Město Petřvald mění požadované kvalifikační předpoklady:
Uchazeč doloží profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 ZVZ.
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ust. § 56 odst. 5 písm. b) a písm. c) ZVZ tím, že osoba na pozici stavbyvedoucího musí mít autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „dopravní stavby“ nebo „mosty a inženýrské konstrukce“ jako autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik.
Nesplní-li uchazeč kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude podle § 60 ZVZ, vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Dodatečné informace k podání cenové nabídky dokument ke stažení ve formátu PDF


Ing. Jiří Lukša
starosta města Petřvald• „Zpevnění svahu místní komunikace ul. Březinská v Petřvaldě“
• „Stavební úpravy chodníku podél ul. Březinská v Petřvaldě“

V Petřvaldě dne 24.3.2015

Město Petřvald tímto vyzývá uchazeče k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

1. Název veřejné zakázky:
• „Zpevnění svahu místní komunikace ul. Březinská v Petřvaldě“
• „Stavební úpravy chodníku podél ul. Březinská v Petřvaldě“

2. Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
V zastoupení: Ing. Jiří Lukša
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Gabriela Kochová
Telefon: 596 542 914
Mobil: 601 564 865
Fax: 596 542 933
E-mail: kochova@petrvald-mesto.cz
ID DS: waqbb2k

3. Předmět veřejné zakázky:
3.1. Základní údaje
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování dvou projektových dokumentací (dále jen PD) pro územní a stavební řízení a dokumentaci pro provedení stavby, včetně zajištění platného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění (dále jen stavební zákon), pro stavby: „Zpevnění svahu místní komunikace ul. Březinská v Petřvaldě“ a „Stavební úpravy chodníku podél ul. Březinská v Petřvaldě“.

PD „Zpevnění svahu místní komunikace ul. Březinská v Petřvaldě“ - požadujeme vypracování dokumentace pro zpevnění (zapažení) svahu místní komunikace ul. Březinská v místě před prodejnou COOP čp. 1721, v rozsahu vyznačeném na přiložené mapě.

PD „Stavební úpravy chodníku podél ul. Březinská v Petřvaldě“ – Zpracování projektové dokumentace pro vybudování nového chodníku podél místní komunikace ul. Březinská, před čp. 1555, včetně stavebních úprav chodníku od prodejny COOP čp. 1721 po křižovatku s ul. Okálová, kde povrch chodníku je v současné době provedený z asfaltobetonu s tím, že od přilehlé místní komunikace je oddělen vyvýšeným betonovým obrubníkem. Dále chodník pokračuje od čp. 1616 po čp. 1619 a od prodejny čp. 1850 po křižovatku s ul. Nejedlého z volně ložených betonových panelů. V současné době je stavebně – technický stav komunikace pro pěší nevyhovující.
Stávající asfaltobeton a betonové panely budou odstraněny, s následným provedením řádného podkladu a položením nového chodníku, ze zámkové dlažby dle platných norem a předpisů.

3.2. Rozsah zakázky
a) zajištění vstupních podkladů (např. provedení sond, stavebně –technický průzkum, prověření inženýrských sítí, projednání s objednatelem, zajištění výškopisu a polohopisu)
b) zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
c) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně zabezpečení vydání rozhodnutí o umístění stavby v právní moci
d) zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
e) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení včetně zabezpečení vydání stavebního povolení v právní moci
f) zpracování dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle ZVZ (včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr a slepého rozpočtu a výkazu výměr)
g) v případě stavby na cizích pozemcích uchazeč vypracuje podklady potřebné k uzavření budoucí kupní smlouvy na stavbou dotčené pozemky

Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že dodavatel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla.
Rozsah předmětu díla je podrobně specifikován ve vzoru smlouvy o dílo, který tvoří nedílnou přílohu této výzvy.

3.3. Dokumentace pro obě stavby bude dodána:
a) Ve dvou vyhotoveních kompletní projektové dokumentace (každého stupně) v tištěné podobě s 1 digitálním vyhotovením. Součástí dokumentace bude pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení.
b) Ve čtyřech vyhotoveních kompletní dokumentace pro provádění stavby v tištěné podobě s výkazem výměr a rozpočtem, včetně slepého výkazu výměr a rozpočtem. Současně s listinou podobou, bude předáno i 1x vyhotovení dokumentace v elektronické podobě (CD), včetně výkazu výměr i rozpočtem a slepého výkazu výměr a slepým rozpočtem, a to v takové podobě, aby bylo možno jeho doplňování.

3.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Na základě této výzvy má zadavatel zájem zjistit informace o trhu a ceně obvyklé v místě plnění zakázky.

4. Hodnotící kritéria:
4.1. Podané nabídky budou hodnoceny v souladu s ustanovením § 78 odst.1 písm. b) způsobem dle § 79 ZVZ, podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.

4.2. Nabídková cena bude v Kč a to v členění
- nabídková cena bez DPH
- samostatné DPH
- nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena bude v návrhu smlouvy o dílo uvedena jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru zadavatele k naplnění předmětu zakázky.

5. Kvalifikační předpoklady:
Uchazeč doloží osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, včetně oprávnění k inženýrské činnosti v investiční výstavbě.
V nabídce musí uchazeč prokázat:
- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1, písm. a) - e), j), k) formou čestného prohlášení.
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 ZVZ.
Nesplní-li uchazeč kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude podle § 60 ZVZ, vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

6. Další podmínky zadavatele:
6.1. Návrh smlouvy
Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (znění smlouvy je přílohou této výzvy).
Uchazeč je povinen akceptovat návrh smlouvy o dílo v plném rozsahu. V případě, že se bude návrh smlouvy uchazeče odchylovat, bude tato skutečnost považována za nesplnění vyhlášených podmínek předmětného zadávacího řízení a nabídka nebude dále hodnocena. Uchazeč do návrhu smlouvy doplní své identifikační údaje, termín plnění, údaj, zda je či není plátcem DPH, nabídkovou cenu (vč. ceny za výkon autorského dohledu), kontaktní údaje, datum, místo podpisu a připojí přílohy. Jiná změna není přípustná. Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení uchazeče.

6.2. Termín dodání díla
Uchazeč je povinen dílo dokončit nejpozději v termínu, který sám uvede do smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo řízení před uzavřením smlouvy s uchazečem úplně nebo částečně zrušit nebo uzavřít smlouvu jen na jednu z částí veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Vybranému uchazeči/dodavateli z těchto okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

6.3. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet zhotovitele v termínu do 14 dnů po předání faktury objednateli.

6.4. Ostatní
Detailní rozpracování řešení bude probíhat formou pravidelných konzultací na výrobních výborech, minimálně dvakrát měsíčně a veškeré připomínky objednatele budou neprodleně zakomponovány do projektových dokumentací.
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami.

7. Způsob a místo pro podání nabídek:
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech pondělí a středa v době od 8,00 do 11,30 nebo od 12,00 do 16,00hod., úterý a čtvrtek do 14,00 hod. a pátek do 13,00 hod.) na adresu zadavatele a to ve lhůtě do 9.4.2015 do 10,00 hod.
Zájemce je povinen nabídku a doklady k prokázání kvalifikace doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat nabídku v originále. Obálka bude uzavřena a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
o „Zpevnění svahu místní komunikace ul. Březinská v Petřvaldě“
o „Stavební úpravy chodníku podél ul. Březinská v Petřvaldě“

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.

Ke stažení:
Text výzvy
dokument ke stažení ve formátu PDF
Návrh smlouvy dokument ke stažení ve formátu DOC
Fotodokumentace dokument ke stažení ve formátu PDF
Mapové podklady dokument ke stažení ve formátu PDF
Katastrální mapa dokument ke stažení ve formátu PDF

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý a čtvrtek
Pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 13.30 hod.


Rostislav Balwar
místostarosta města PetřvaldDodávka a montáž indikátorů v domech DPS v Petřvaldě

V Petřvaldě dne 18.3.2015

Město Petřvald tímto vyzývá uchazeče k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

1. Název veřejné zakázky: „Dodávka a montáž indikátorů v domech DPS v Petřvaldě“

2. Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Marcela Šopová
Telefon: 596 542 915
Mobil: 601 564 865
Fax: 596 542 933
E-mail: sopova@petrvald-mesto.cz
ID DS: waqbb2k

3. Předmět veřejné zakázky:
3.1. Základní údaje:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění v domech s pečovatelskou službou – DPS, v Petřvaldě.

3.2. Popis prací:
Rozsah prací:
Na otopná tělesa v bytech domů s pečovatelskou službou – DPS, budou instalovány indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění. Tyto indikátory budou umožňovat vizuální odečet z vestavěného LCD displeje.
Technické požadavky indikátorů:
• ochrana proti pokusům o ovlivnění,
• možnost ročního odečtu k naprogramovatelnému dni, včetně zabezpečení odečtu kontrolním čidlem,
• životnost baterie bude min. 10 let
• teplotní rozsah použití 35 – 105 oC
• teplotní rozdíl měření max. 5 K

Počet otopných těles:
V domě čp. 1734 je celkem 27 bytových jednotek z toho v bytech č.1 – 24 jsou vždy 3 litinové radiátory různých typů a 1 registr. V bytech č. 25 – 27 jsou 3 litinové radiátory.
V domě čp. 1734 je celkem 81 litinových radiátorů a 24 registrů.
V domě čp. 1735 je celkem 21 bytových jednotek. V bytech č. 1- 16 jsou vždy 2 litinové radiátory různých typů a 2 registry. V bytech č. 17 – 20 je 5 radiátorů a 1 registr, v bytě č. 21 jsou 3 radiátory a 1 registr, v pronajatém nebytovém prostoru je 1 radiátor.
V domě čp. 1735 je celkem 56 litinových radiátorů a 37 registrů.
V domě čp. 1737 je celkem 17 bytových jednotek. V bytech č. 2- 17 jsou vždy 3 ocelové radiátory a 1 otopný žebřík. V bytě č. je 5 radiátorů a 1 otopný žebřík.
V domě čp. 1737 je celkem 53 ocelových radiátorů a 17 otopných žebříků.

Celkem: 137 litinových radiátorů, 61 registrů, 53 ocelových radiátorů a 17 otopných žebříků.

3.3. Místo plnění zakázky: ul. Ráčkova 1734, 1735 a 1737 v Petřvaldě

3.4. Termín dodání díla: do 30.4.2015

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nejnižší nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem.
Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou, montáží, dopravou a likvidací odpadů.

5. Kvalifikační předpoklady:
Splněním kvalifikace se rozumí splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ formou čestného prohlášení.

6. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Záruka min. 36 měsíců.
3. Zálohy nejsou přípustné.
4. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

7. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro doručení nabídky: do 31.3.2015 do 10,00 hod., čas podatelny zadavatele.
Místo pro doručení nabídky: MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
Způsob doručení nabídky: poštou nebo osobně. Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Označení:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem: „Dodávka a montáž indikátorů v domech DPS v Petřvaldě“
N e o t v í r a t !


Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.
Ke stažení:
Text výzvy
dokument ke stažení ve formátu PDF

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý a čtvrtek
Pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 13.30 hod.


Ing.Jiří Lukša
starostaChodník podél silnice III/4726 ul. Šumbarská v k.ú. Petřvald u Karviné

V Petřvaldě dne 5.3.2015

Město Petřvald tímto vyzývá uchazeče k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

1. Název veřejné zakázky: „Chodník podél silnice III/4726 ul. Šumbarská v k.ú. Petřvald u Karviné“

2. Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
V zastoupení: Ing. Jiří Lukša
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Gabriela Kochová
Telefon: 596 542 914
Mobil: 601 564 865
Fax: 596 542 933
E-mail: kochova@petrvald-mesto.cz
ID DS: waqbb2k

3. Předmět veřejné zakázky:
3.1. Základní údaje
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace (dále jen PD) pro územní a stavební řízení, včetně zajištění platného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění (dále jen stavební zákon) a dokumentaci pro provádění stavby s rozdělením na úsek 1. levostranný chodník ve směru na Havířov a úsek 2. pravostranný chodník ve směru na Havířov, pro stavbu: „Chodník podél silnice III/4726 ul. Šumbarská v k.ú. Petřvald u Karviné“.
Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro vybudování nového chodníku podél silnice III/4726 ul. Šumbarská v k.ú. Petřvald u Karviné, který bude vedený ve směru na Havířov po levé straně silnice od autobusové zastávky „Půstky“ až cca 25m za autobusovou zastávku „Na kopci“, kde bude umístěn přechod pro chodce, odkud povede chodník po pravé straně silnice po křižovatku s ul. Topolová. Dále bude chodník pokračovat po pravé straně silnice od autobusové zastávky „Finské domky“ po křižovatku s ul. U Vodojemu. Chodník bude navržený ze zámkové dlažby dle platných norem a předpisů.
Pro zpracování nabídky je možno nahlédnout do studie z roku 2014, zpracované Ing. Igorem Sauerem (IČ 134 36 970), a to v kanceláři č. 4, odboru výstavby a životního prostředí, MěÚ Petřvald.

3.2. Rozsah zakázky
a) zajištění vstupních podkladů (např. provedení sond, stavebně –technický průzkum, prověření inženýrských sítí, projednání s objednatelem, zajištění výškopisu a polohopisu)
b) zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
c) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně zabezpečení vydání rozhodnutí o umístění stavby v právní moci
d) zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
e) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení včetně zabezpečení vydání stavebního povolení v právní moci
f) zpracování dokumentací pro provádění stavby a to odděleně pro úsek 1. levostranný chodník ve směru na Havířov a úsek 2. pravostranný chodník ve směru na Havířov, které budou sloužit jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle ZVZ (včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr a slepého rozpočtu a výkazu výměr) g) v případě stavby na cizích pozemcích uchazeč vypracuje podklady potřebné k uzavření budoucí kupní smlouvy na stavbou dotčené pozemky

Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že dodavatel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla. Rozsah předmětu díla je podrobně specifikován ve vzoru smlouvy o dílo, který tvoří nedílnou přílohu této výzvy.

3.3. Dokumentace pro stavbu bude dodána:
a) Ve dvou vyhotoveních kompletní projektové dokumentace (každého stupně) v tištěné podobě s 1 digitálním vyhotovením. Součástí dokumentace bude pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení.
b) Ve čtyřech vyhotoveních dokumentace pro provádění stavby pro každý úsek chodníku zvlášť (tj. úsek 1. a úsek 2.) v tištěné podobě s výkazem výměr a rozpočtem, včetně slepého výkazu výměr a rozpočtem. Současně s listinou podobou, bude předáno i 1x vyhotovení dokumentace v elektronické podobě (CD), včetně výkazu výměr i rozpočtem a slepého výkazu výměr a slepým rozpočtem, a to v takové podobě, aby bylo možno jeho doplňování.

3.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Na základě této výzvy má zadavatel zájem zjistit informace o trhu a ceně obvyklé v místě plnění zakázky.

4. Hodnotící kritéria:
4.1. Podané nabídky budou hodnoceny v souladu s ustanovením § 78 odst.1 písm. b) způsobem dle § 79 ZVZ, podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. 4.2. Nabídková cena bude v Kč a to v členění
- nabídková cena bez DPH
- samostatné DPH
- nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena bude v návrhu smlouvy o dílo uvedena jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru zadavatele k naplnění předmětu zakázky.

5. Kvalifikační předpoklady:
Dodavatel doloží osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, včetně oprávnění k inženýrské činnosti v investiční výstavbě.
V nabídce musí uchazeč prokázat:
- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1, písm. a) - e), j), k) formou čestného prohlášení.
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 ZVZ.
Nesplní-li uchazeč kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude podle § 60 ZVZ, vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

6. Další podmínky zadavatele:
6.1. Návrh smlouvy
Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (znění smlouvy je přílohou této výzvy).
Uchazeč je povinen akceptovat návrh smlouvy o dílo v plném rozsahu. V případě, že se bude návrh smlouvy uchazeče odchylovat, bude tato skutečnost považována za nesplnění vyhlášených podmínek předmětného zadávacího řízení a nabídka nebude dále hodnocena. Uchazeč do návrhu smlouvy doplní své identifikační údaje, termín plnění, údaj, zda je či není plátcem DPH, nabídkovou cenu (vč. ceny za výkon autorského dohledu), kontaktní údaje, datum, místo podpisu a připojí přílohy. Jiná změna není přípustná. Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení uchazeče.

6.2. Termín dodání díla
Uchazeč je povinen dílo dokončit nejpozději v termínu, který sám uvede do smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo řízení před uzavřením smlouvy s uchazečem úplně nebo částečně zrušit nebo uzavřít smlouvu jen na jednu z částí veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Vybranému uchazeči/dodavateli z těchto okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

6.3. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet zhotovitele v termínu do 15 dnů po předání faktury objednateli.

6.4. Ostatní
Detailní rozpracování řešení bude probíhat formou pravidelných konzultací na výrobních výborech, minimálně dvakrát měsíčně a veškeré připomínky objednatele budou neprodleně zakomponovány do projektových dokumentací.
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami.

7. Způsob a místo pro podání nabídek:
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech pondělí a středa v době od 8,00 do 11,30 nebo od 12,00 do 16,00hod., úterý a čtvrtek do 14,00 hod. a pátek do 13,00 hod.) na adresu zadavatele a to ve lhůtě do 26.3.2015 do 10,00 hod.
Zájemce je povinen nabídku a doklady k prokázání kvalifikace doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat nabídku v originále. Obálka bude uzavřena a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Chodník podél silnice III/4726 ul. Šumbarská v k.ú. Petřvald u Karviné“


Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.

Ke stažení:
Text výzvy
dokument ke stažení ve formátu PDF
Návrh smlouvy dokument ke stažení ve formátu DOC
Fotodokumentace dokument ke stažení ve formátu PDF
Mapové podklady dokument ke stažení ve formátu PDF

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý a čtvrtek
Pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 13.30 hod.


Ing.Jiří Lukša
starosta„Výběr poskytovatele datových a hlasových služeb“

V Petřvaldě dne 16.2.2015

Níže jsou doplněny odpovědi na vznesené dotazy. Aktualizace dne 11.3.2015.

Výběrové řízení na dodávku hlasových a datových služeb pro Mú Petřvald s předpokládaným začátkem plnění Srpen 2015.
Předmětem výběrového řízení, je dodávka hlasových, datových, textových a mobilních služeb v rozsahu potřeb zadavatele Mú Petřvald se sídlem na parcele, parcelní číslo 44 ( číslo popisné budoucí 2511), vedené u k.ú. Petřvald u Karviné. Včetně všech příspěvkových organizací a organizací spravovaných úřadem.
Součástí VŘ bude také propojení jednotlivých lokalit příspěvkových organizací Mú Petřvald, napojení hlasových služeb, datové propojení a zajištění napojení na poskytovatele Internetových služeb.
Budoucí poskytovatele jsou povinni pro zadavatele řádně zajišťovat připojení do veřejné telefonní sítě (PSTN – „Public switched telephone network”) s garancí poskytování veškerých hlasových služeb a sítí elektronických komunikací. Dále jsou povinní udržovat datovou síť (propojení jednotlivých příspěvkových organizací) v závislosti na způsobu řešení tohoto propojení.

Cílem je zajištění připojení objektu „Nové radnice“ Petřvald parcela 44, vedená u k.ú. Petřvald u Karviné. A následně pak rozšíření poskytovaných služeb na jednotlivé příspěvkové organizace a organizace spravované úřadem.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Zadavatel: Město Petřvald
se sídlem: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
zastoupené : Ing.Jiřím Lukšou, starostou
IČ: 00297 593
DIČ: CZ 00297593

KONTAKT:
Mgr. Lucie Polková, vedoucí správního odboru
e-mail: polkova@petrvald-mesto.cz
tel.: 596 542 903

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ NABÍDEK
Konečný termín doručení nabídky
16. 03. 2015 do 10 hod předání na podatelně Městského úřadu Petřvald v sídle zadavatele, kancelář č.5, v zalepené obálce označené „Výběr poskytovatele datovýcha hlasových služeb"
• pracovní doba úřadu v tomto dni od 8:00 hod do 11:30hod
• Vyhodnocení nabídek bude probíhat bez účasti uchazečů


Podrobný popis zadání -
dokument ke stažení ve formátu PDF
Profilu zadavatele a podklady ke stažení - petrvald_profilzadavatele.ovanet.cz

Doplněno dne 11.3.2015:
Odpověď na dotazy č. 1 - dokument ke stažení ve formátu PDF
Odpověď na dotazy č. 2 - dokument ke stažení ve formátu PDF

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý a čtvrtek
Pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 13.30 hod.


Ing.Jiří Lukša
starosta„Malování v budovách ZŠ a ZÚŠ Školní 246 v Petřvaldě“

V Petřvaldě dne 24.2.2015

Výzva k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

Město Petřvald tímto vyzývá uchazeče k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

Název veřejné zakázky:

Malování v budovách ZŠ a ZÚŠ Školní 246 v Petřvaldě

Stručný popis zakázky :
1. Výmalba určených prostor v prostorách ZŠ Školní, ŠJ Školní, ZŠ a ZUŠ na ul.Závodní a ŠJ Závodní čp.822 (včetně odstranění nesoudržných vrstev škrabáním a vyspravení rohů a prasklin) v rozsahu cca 9.000 m2
2. Další potřebné práce a materiál

Místo plnění zakázky: budovy ZŠ Školní 246 včetně ŠJ a budova ZŠ a ZUŠ Závodní čp.822 včetně ŠJ v Petřvaldě

Termín plnění zakázky : od 16.3.2015 – do 31.10.2015 (po dohodě se zadavatelem a vedením ZŠ a ZUŠ)

Předpokládaná celková cena : do 200 tis.Kč bez DPH

Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena v členění:


Pro výběr zhotovitele bude rozhodující cena m2 za položku č.3 tj. malování ve dvou vrstvách (bílá + barevná).

V nabídce musí uchazeč prokázat:
- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 písm. a)- e), j), k) formou čestného prohlášení
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm.a) b) způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Originál dokladu bude zadavateli předložen před uzavřením smlouvy.

Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (znění smlouvy je přílohou této výzvy). Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení uchazeče.
2. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 11.3.2015 10.00 hod. zřetelně označenou nápisem „Malování v budovách ZŠ a ZÚŠ Školní 246 v Petřvaldě“.

Ke stažení:
Text výzvy
dokument ke stažení ve formátu PDF
Návrh smlouvy dokument ke stažení ve formátu DOC

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý a čtvrtek
Pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 13.30 hod.


Ing.Jiří Lukša
starosta„Chodník podél ul. Školní v Petřvaldě a Stavební úpravy chodníku podél ul. Březinské v Petřvaldě“

V Petřvaldě dne 19.2.2015

Výzva k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

Město Petřvald tímto vyzývá uchazeče k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

1. Název veřejné zakázky:

• „Chodník podél ul. Školní v Petřvaldě“
• „Stavební úpravy chodníku podél ul. Březinské v Petřvaldě“


2. Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
V zastoupení: Ing. Jiří Lukša
IČ: 00297593
DIČ:CZ 00297593
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Gabriela Kochová
Telefon: 596 542 914
Mobil: 601 564 865
Fax: 596 542 933
E-mail: kochova@petrvald-mesto.cz
ID DS waqbb2k

3. Předmět veřejné zakázky:
3.1. Základní údaje
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování dvou projektových dokumentací (dále jen PD) pro územní a stavební řízení a dokumentaci pro provedení stavby, včetně zajištění platného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění (dále jen stavební zákon), pro stavby: „Chodník podél ul. Školní v Petřvaldě“ a „Stavební úpravy chodníku podél ul. Březinská v Petřvaldě“.
PD „Chodník podél ul. Školní v Petřvaldě“ - Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro vybudování nového chodníku na pozemku parc.č. 44 a 1821/1 vše v k.ú. Petřvald u Karviné, který bude vedený podél místní komunikace ul. Školní od zdravotního střediska čp. 1050 až před čp. 1555 na ul. Březinská. Chodník bude navržený ze zámkové dlažby dle platných norem a předpisů.
PD „Stavební úpravy chodníku podél ul. Březinská v Petřvaldě“ – Zpracování projektové dokumentace stavebních úprav chodníku podél místní komunikace ul. Březinská, kde stavebně – technický stav komunikace pro pěší je nevyhovující. Jedná se o chodník od prodejny COOP čp. 1867 po křižovatku s ul. Okálová, kde povrch chodníku je v současné době provedený z asfaltobetonu s tím, že od přilehlé místní komunikace je oddělen vyvýšeným betonovým obrubníkem. Dále chodník pokračuje od čp. 1616 po čp. 1619 a od prodejny čp. 1850 po křižovatku s ul. Nejedlého z volně ložených betonových panelů.
Stávající asfaltobeton a betonové panely budou odstraněny, s následným provedením řádného podkladu a položením nového chodníku ze zámkové dlažby dle platných norem a předpisů. V rámci této projektové dokumentace požadujeme zároveň vypracování dokumentace pro zpevnění (zapažení) svahu místní komunikace ul. Březinská v místě před prodejnou COOP čp. 1721.

3.2. Rozsah zakázky
a) zajištění vstupních podkladů (např. provedení sond, stavebně –technický průzkum, prověření inženýrských sítí, projednání s objednatelem, zajištění výškopisu a polohopisu)
b) zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
c) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně zabezpečení vydání rozhodnutí o umístění stavby v právní moci
d) zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
e) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení včetně zabezpečení vydání stavebního povolení v právní moci
f) zpracování dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle ZVZ (včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr a slepého rozpočtu a výkazu výměr)
g) v případě stavby na cizích pozemcích uchazeč vypracuje podklady potřebné k uzavření budoucí kupní smlouvy na stavbou dotčené pozemky

Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že dodavatel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla. Rozsah předmětu díla je podrobně specifikován ve vzoru smlouvy o dílo, který tvoří nedílnou přílohu této výzvy.

3.3. Dokumentace pro obě stavby bude dodána:
a) Ve dvou vyhotoveních kompletní projektové dokumentace (každého stupně) v tištěné podobě s 1 digitálním vyhotovením. Součástí dokumentace bude pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení.
b) Ve čtyřech vyhotoveních kompletní dokumentace pro provádění stavby v tištěné podobě s výkazem výměr a rozpočtem, včetně slepého výkazu výměr a rozpočtem. Současně s listinou podobou, bude předáno i 1x vyhotovení dokumentace v elektronické podobě (CD), včetně výkazu výměr i rozpočtem a slepého výkazu výměr a slepým rozpočtem, a to v takové podobě, aby bylo možno jeho doplňování.

3.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Na základě této výzvy má zadavatel zájem zjistit informace o trhu a ceně obvyklé v místě plnění zakázky.

4. Hodnotící kritéria:
4.1. Podané nabídky budou hodnoceny v souladu s ustanovením § 78 odst.1 písm. b) způsobem dle § 79 ZVZ, podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.
4.2. Nabídková cena bude v Kč a to v členění
- nabídková cena bez DPH
- samostatné DPH
- nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena bude v návrhu smlouvy o dílo uvedena jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru zadavatele k naplnění předmětu zakázky.

5. Kvalifikační předpoklady:
Dodavatel doloží osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby.
V nabídce musí uchazeč prokázat:
- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1, písm. a) - e), j), k) formou čestného prohlášení.
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 ZVZ.
Nesplní-li uchazeč kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude podle § 60 ZVZ, vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

6. Další podmínky zadavatele:
6.1. Návrh smlouvy
Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (znění smlouvy je přílohou této výzvy). Uchazeč je povinen akceptovat návrh smlouvy o dílo v plném rozsahu. V případě, že se bude návrh smlouvy uchazeče odchylovat, bude tato skutečnost považována za nesplnění vyhlášených podmínek předmětného zadávacího řízení a nabídka nebude dále hodnocena. Uchazeč do návrhu smlouvy doplní své identifikační údaje, termín plnění, údaj, zda je či není plátcem DPH, nabídkovou cenu (vč. ceny za výkon autorského dohledu), kontaktní údaje, datum, místo podpisu a připojí přílohy. Jiná změna není přípustná. Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení uchazeče.
6.2. Termín dodání díla
Uchazeč je povinen dílo dokončit nejpozději v termínu, který sám uvede do smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo řízení před uzavřením smlouvy s uchazečem úplně nebo částečně zrušit nebo uzavřít smlouvu jen na jednu z částí veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Vybranému uchazeči/dodavateli z těchto okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
6.3. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury objednateli.
6.4. Ostatní
Detailní rozpracování řešení bude probíhat formou pravidelných konzultací na výrobních výborech, minimálně dvakrát měsíčně a veškeré připomínky objednatele budou neprodleně
zakomponovány do projektových dokumentací.
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami.

7. Způsob a místo pro podání nabídek:
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech pondělí a středa v době od 8,00 do 11,30 nebo od 12,00 do 16,00hod., úterý a čtvrtek do 14,00 hod. a pátek do 13,00 hod.) na adresu zadavatele a to ve lhůtě do 6.3.2015 do 10,00 hod.
Zájemce je povinen nabídku a doklady k prokázání kvalifikace doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat nabídku v originále. Obálka bude uzavřena a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

o „Chodník podél ul. Školní v Petřvaldě“
o „Stavební úpravy chodníku podél ul. Březinské v Petřvaldě“

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.

Ke stažení:
Text výzvy
dokument ke stažení ve formátu PDF
Návrh smlouvy dokument ke stažení ve formátu DOC
Výseč mapy pro oba chodníky dokument ke stažení ve formátu PDF
Fotodokumentace dokument ke stažení ve formátu PDF

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý a čtvrtek
Pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 13.30 hod.


Ing.Jiří Lukša
starosta„Hloubková regenerace umělých sportovních povrchů na hřištích v majetku Města Petřvald“

V Petřvaldě dne 11.2.2015

Výzva k podání cenové nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Hloubkovou regeneraci umělých sportovních povrchů na hřištích v majetku Města Petřvald dle požadavku zadavatele. Žádám Vás o předložení cenové nabídky

Název veřejné zakázky:

Hloubková regenerace umělých sportovních povrchů na hřištích v majetku Města Petřvald

1. STRUČNÝ POPIS ZAKÁZKY:

Provedení hloubkové regeneraci umělých sportovních povrchů na hřištích v majetku Města Petřvald v tomto rozsahu:

1.1. Sportovní areál, Okrajová 1872 - víceúčelové hřiště (468 m2):
současný stav:
Sportovní povrch proveden z umělého trávníku s křemičitým vsypem (UT2G) s tloušťkou 15mm a hustotou tkaní do 40tis.vpichů/m2. Podkladní vrstvy jsou tvořeny hutněnými vrstvami štěrkodrtě s povrchovým zakalením frakcí 0/4. Umělý trávník vykazuje zatvrdnutí v celé ploše. Struktura fibrilovaných vláken je s vnitřním znečištěným vsypem do značné míry slinutá, povrch je uzavřený. Na povrchu je patrné mírné přepískování, výraznější obrus vláken zatím nenastal.

Požadované servisní práce:
- válcování povrchu vibračním válcem
- očištění a přípravu povrchu vysokotlakým mytím s náležitým parametrem průtoku a pracovního tlaku
- provedení hloubkové strojní regenerace umělého trávníku s výměnou křemičitého vsypu
- odstranění degradovaného vsypu spolu s nežádoucími příměsemi (prach, pyl, spad, rozložené organické látky a jiné vnesené nečistoty)
- aplikace nového křemičitého vsypu s řádnou výškou plnění, vyrovnání nivelety a celoplošné zakartáčování


1.2. Hřiště u ZŠ Školní 246 – víceúčelové hřiště (997 m2) a běžecká dráha (725 m2):
Současný stav (umělý trávník víceúčelového hřiště):
Sportovní povrch proveden z umělého trávníku s křemičitým vsypem (UT2G) s tloušťkou 25mm a hustotou tkaní do 30tis.vpichů/m2. Podkladní vrstvy jsou tvořeny hutněnými vrstvami štěrkodrtě s povrchovým zakalením frakcí 0/4. Umělý trávník vykazuje vnitřní zatvrdnutí v celé ploše. Povrchově zatím nedošlo k úplnému uzavření. Na povrchu je zjevné nadměrné zapískování, obrus fibrilovaných vláken struktury trávníku je již pokročilý.

Současný stav (tartan – běžecká dráha):
Sportovní povrch je proveden v technologii běžeckého tartanu typu CONIPUR SP, tloušťky do 15 mm. Povrchová struktura svrchního nástřiku granulovaného EPDM (cihlově červená) vykazuje přiměřenou degradaci způsobenou provozem a vnější expozicí na UV záření. Pod svrchní EPDM vrstvou je místy patrná podkladní vrstva SBR (černá) tzn., že nášlapná vrstva je již mírně pod hranicí své celistvosti. Podkladní jádro s SBR granulátu je celistvé, bez známek rozpadu.

Požadované servisní práce (umělý trávník víceúčelového hřiště):
- válcování povrchu vibračním válcem
- očištění a přípravu povrchu vysokotlakým mytím s náležitým parametrem průtoku a pracovního tlaku
- provedení hloubkové strojní regenerace umělého trávníku s výměnou křemičitého vsypu
- odstranění degradovaného vsypu spolu s nežádoucími příměsemi (prach, pyl, spad, rozložené organické látky a jiné vnesené nečistoty)
- aplikace nového křemičitého vsypu s řádnou výškou plnění, vyrovnání nivelety a celoplošné zakartáčování

Požadované servisní práce (tartan – běžecká dráha):
- příprava povrchu kartáčováním s vysátím nečistot
- celoplošná aplikace tlakového renovačního vrstveného nástřiku na EPDM
- provedení nového lajnování

Veškeré postupy a použité materiály musí být v souladu s platnými ČSN a musí být na ně vydáno prohlášení o shodě.

2. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY: sportoviště v majetku Města Petřvald:
1. Sportovní areál, Okrajová 1872 (plocha víceúčelového hřiště)
2. Hřiště u ZŠ Školní 246 (víceúčelové hřiště + běžecká dráha)

3. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY: březen – duben 2015 (v závislosti na počasí)

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY: 370 000,- Kč bez DPH

5. KRITÉRIUM HODNOCENÍ: Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH - 100 %

6. STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY:
Cena bude uvedena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentaci jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré nutné náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojištění, poplatků, likvidace odpadů a vedlejších nákladů.

Měnou zadávacího řízení je Kč.

Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:
cena celkem bez DPH / s DPH
cena za víceúčelové hřiště, SA Okrajová 1872 bez DPH / s DPH
cena za víceúčelové hřiště, Školní 246 bez DPH / s DPH
cena za běžeckou dráhu, Školní 246 bez DPH / s DPH

Cena za realizaci jednotlivých částí bude hrazena po jejich ukončení a předání.

Neplátci DPH uvedou celkovou cenu bez DPH s informací, že nejsou plátci DPH.

7. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE:
7.1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče. Vzor smlouvy je přílohou této dokumentace. (příloha č.2) Pokud uchazeč předloží jinou smlouvu nebo provede její úpravy, je to důvodem pro vyloučení jeho nabídky z dalšího hodnocení.
7.2. Pokud k plnění veřejné zakázky využije uchazeč plnění subdodavatelů, musí ve své nabídce u každého subdodavatele uvést jeho identifikační údaje a podíl (v %) na celkovém plnění (subdodavatelské schéma – viz. příloha č.5).
7.3. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
7.4. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zřízení kdykoliv zrušit.

8. POŽADAVEK NA OBSAH A ČLENĚNÍ NABÍDKY:
8.1. Krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firma/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, úplnou adresa uchazeče pro poštovní styk, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, telefon, fax, e-mail) a celková nabídková cena; Krycí list bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (příloha č.1)
8.2. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (podepisuje-l osoba oprávněná jednat k zastupování uchazeče na základě plné moci, doloží uchazeč i příslušnou plnou moc) – (příloha č.2)
8.3. Čestné prohlášení o splnění Základních kvalifikačních předpokladů a Ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (příloha č.3, č.4)
8.4. Doklad o splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 dodavatel, předloží takto:
a) podle ust.§54 písm. a) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.
b) podle ust.§54 písm.b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazujicí příslušné živnostenské oprávnění či licenci na „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“
c) podle ust. §54 písm d) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.
8.5. Subdodavatelské schéma (příloha č.5) nebo čestné prohlášení, že zadavatel zajistí plnění veřejné zakázky vlastními prostředky a silami v plném rozsahu.
8.6 Cenová nabídka zpracovaná dle článku 6. zadávací dokumentace.

9. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
Součásti zadávací dokumentace je:
textová část zadávací dokumentace + tyto přílohy:

Text výzvy
dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha 1) Krycí list nabídky dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha 2) Obchodní podmínky formou návrhu Smlouvy o dílo dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha 3) Čestné prohlášení dle ust.§ 53 odst.1 písm. a) až k) zákona 137/2006 Sb. dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha 4) Čestné prohlášení dle ust.§ 50 odst.1 písm.c) zákona 137/2006 Sb. dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha 5) Subdodavatelské schéma dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha 6) Fotodokumentace současného stavu ( 3 listy) dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha 7) Kopie Technických výkresů hřiště Školní 246 dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha 7) Kopie Technických výkresů hřiště Okrajová 1782 dokument ke stažení ve formátu PDF

10. TERMÍN A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDKY:
Lhůta pro podání nabídky končí dne 27.2.2015 v 10.00 hod

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě, ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označení názvem veřejné zakázky „Hloubková regeneraci umělých sportovních povrchů na hřištích v majetku Města Petřvald“.
Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.
Nabídky budou doručeny do ukončení lhůty pro podání nabídek na adresu zadavatele a v pracovní době zadavatele Město Petřvald, Gen. Svobody 511, Petřvald 735 41.
Včasnost doručení je rizikem uchazeče.

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý a čtvrtek
Pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 13.30 hod.


Ing.Jiří Lukša
starosta„Rekonstrukce zahrady Mateřské školy Šenovská čp.356, 735 41 Petřvald“

V Petřvaldě dne 16.2.2015

Město Petřvald, v souladu s ustanovením § 6 a §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), chce uzavřít smlouvu o dílo s vhodným subjektem na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (dále jen zakázka). Za tímto účelem má, na základě této výzvy, zájem získat informace o trhu a ceně obvyklé v místě plnění zakázky.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
Zadavatel: Město Petřvald
Adresa: Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Kontaktní osoba: Mgr.Lucie Polková, vedoucí správního odboru
tel.: + 420 601 564 850, 596 542 903
e-mail.: polkova@petrvald-mesto.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE:
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce zahrady Mateřské školy Šenovská čp.356, 735 41 Petřvald
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu na stavební práce
Předpokládaná lhůta plnění: zahájení 01.07.2015, ukončení 21.08.2015
Zadávací lhůta: 90 dnů
Místo plnění: zahrada Mateřské školy Šenovská čp.356, 735 41Petřvald. Blíže je místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY BEZ DPH: 2 000 tis.Kč

Podrobný popis zadání -
dokument ke stažení ve formátu PDF

Kritéria pro zadání veřejné zakázky a způsob hodnocení nabídek
Základním kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná celková nabídková cena, její výše bez DPH. Komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH.

Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to písemně v českém jazyce
2. Nabídka bude předložena v uzavřené obálce označené : „REKONSTRUKCE ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠENOVSKÁ ČP.356, 735 41 PETŘVALD - NEOTEVÍRAT“. Obálka bude opatřena adresou, na níž je možné zaslat uchazeči vyrozumění o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek
3. Předložená nabídka bude členěna:
- krycí list nabídky s identifikačními údaji o uchazeči včetně kontaktních údajů
- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů
- doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
- návrh smlouvy včetně příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele
- subdodavatelské schéma
- seznam zakázek za posledních 5 let včetně osvědčení o řádném plnění
4. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
1. Lhůta pro podání nabídek: do 10.00 hod. dne 2.3.1015
2. Místo podání nabídek: Město Petřvald, Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald
3. Nabídky podané osobně budou přijímány zaměstnancem Městského úřadu Petřvald, podatelna-kancelář. č. 5 v sídle zadavatele

PRÁVA ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo v zadávací lhůtě neuzavřít smlouvu na předmětnou zakázku.

PŘÍLOHY VÝZVY
Nedílnou součástí výzvy jsou tyto přílohy:
1) projektová dokumentace pro realizaci stavby, zhotovená Ing.Janem Havlíčkem, Na Františkově 2020/12, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava v elektronické podobě,
2) slepý rozpočet s výkazem výměr v elektronické podobě
3) obchodní podmínky zadavatele stanovené formou požadavků na obsah smlouvy o dílo,
4) kopie správního rozhodnutí – Územní souhlas,
5) krycí list nabídky,
6) čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ust.§ 53 odst.1 písm. a) až k) zákona,
7) čestné prohlášení dle §50 odst.1 písm.c) zákona ekonomickou a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
8) subdodavatelské schéma

Podrobný popis zadání - dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha č. 3 - dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha č. 5, 6, 7, 8 - dokument ke stažení ve formátu PDF
Kompletní přílohy jsou uveřejněny na profilu zadavatele a jsou volně ke stažení - petrvald_profilzadavatele.ovanet.cz

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý a čtvrtek
Pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 13.30 hod.


Ing.Jiří Lukša
starosta„Dodávka popelových nádob 110 l“

V Petřvaldě dne 12.1.2015

Výzva k podání cenové nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu.
Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dodávka popelových nádob 110 l“.
Žádáme Vás o předložení cenové nabídky.

Název veřejné zakázky:

Dodávka popelových nádob 110 l

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 200 ks 110 l pozinkovaných popelových nádob typu 1008 o tloušťce plechu 0,8 mm.

Místo dodání: Šenovská 1, 735 41 Petřvald, v pracovních dnech od 7:00 – 12:00 hodin a zároveň po předchozí telefonické domluvě, neboť na určeném místě se nikdo nezdržuje.

Termín dodání: do 31.1.2015

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, která bude zpracována: cena bez DPH, DPH a cena celkem.

Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou, dopravou, čekací dobou při vykládce, která bude zajištěna pracovníky Střediska údržby města Petřvald.

Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Zálohy nejsou přípustné.
3. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 21.1.2015 do 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Dodávka popelových nádob 110 l“.

Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Ke stažení:
Úplné znění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku ve formátu PDF
Příloha: Návrh kupní smlouvy ve formátu PDF„Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace“

V Petřvaldě dne 23.10.2014

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na základě § 25 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Název veřejné zakázky:

Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.11.2014 v 10:00 hodin. Nabídky, které budou doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty do předběžného hodnocení.

Nabídku dodavatel podává v uzavřené obálce doporučeně poštou, kurýrní službou nebo osobně na adresu Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin. Obálka bude označena nápisem: „NEOTVÍRAT - veřejná zakázka Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace“.

Ke stažení:
Úplné znění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku ve formátu PDF
Scan podepsaného úplného znění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku ve formátu PDF
Příloha č. 1: Seznam odběrných míst ve formátu XLSX (MS Excel)
Příloha č. 2: Tabulka pro zadání nabídkové ceny ve formátu XLSX (MS Excel)
Příloha č. 3: Pravidla pro e-aukci ve formátu PDF„Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace“

V Petřvaldě dne 23.10.2014

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu.
Název veřejné zakázky:

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.11.2014 v 10:30 hodin. Nabídky, které budou doručeny po skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty, resp. budou uchazečům vráceny.

Nabídka musí být vyhotovena v českém jazyce. Nabídku dodavatel podává v uzavřené obálce, doporučeně poštou, kurýrní službou nebo osobně na korespondenční adresu zadavatele: Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald, a to v pracovních dnech od 8 do 14 hodin. Obálka bude označena nápisem: „NEOTVÍRAT – veřejná zakázka Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace“.

Ke stažení:
Úplné znění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku ve formátu PDF
Scan podepsaného úplného znění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku ve formátu PDF
Příloha č. 1: Seznam odběrných míst ve formátu XLSX (MS Excel)
Příloha č. 2: Tabulka pro zadání nabídkové ceny ve formátu DOCX (MS Wordl)
Příloha č. 3: Pravidla pro e-aukci ve formátu PDFOprava školního hřiště ZŠ Masarykova, Petřvald včetně dodávky hracích prvků

V Petřvaldě dne 1.8.2014

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Opravu školního hřiště ZŠ Masarykova, Petřvald včetně dodávky hracích prvků dle požadavku zadavatele. Žádám Vás o předložení cenové nabídky.

Název veřejné zakázky: „Oprava školního hřiště ZŠ Masarykova, Petřvald včetně dodávky hracích prvků“

1. STRUČNÝ POPIS ZAKÁZKY :

Dodávka a montáž na běžecké dráze a doskočišti:
- oprava běžecké dráhy položením pryžových čtverců š. 2 m x dl. 50 m,
pryžové čtverce 500x500 cm včetně přípravy podloží (cca 100 m2) a betonových obrubníků
500x200x50 mm (cca 54 m)

- oprava rozběhové dráhy k doskočišti š. 1 m x dl. 15 m,
pryžové čtverce 500x500 cm včetně přípravy podloží (cca 15 m2) a betonových obrubníků
500x200x50 mm (cca 30 m)

- výměna písku v doskočišti 3,5 x 5 m a výměna starých obrubníků za pryžové
1000x250x50mm (cca 16 m)

Zadavatel upozorňuje na nutnost zachování dostupnosti kanalizačních vpustí na výše uvedených drahách (dle přibližného plánku, které je přílohou této poptávky)

Dodávka a montáž hracích prvků (2-3 ks):
1. lanová pyramida pro venkovní využití (lanový systém – kombinace kov a lano s ocelovým kordem a obalem s polypropylenu, plastové spoje) včetně dodávky dopadové plochy nebo její úpravy

2. další hrací prvek nebo dva hrací prvky dle individuální nabídky uchazeče včetně úpravy dopadových ploch

Veškeré prvky a použité výroby musí být certifikovány dle platných ČSN a musí být na ně vydáno prohlášení o shodě.

2. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
školní hřiště a zahrada u ZŠ Masarykova na ul.Závodní čp.822 v Petřvaldě

3. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
1. část – běžecká dráha a doskočiště srpen – 15.řijna 2014
2. část – hrací prvky duben – květen 2015

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY: 300 000,- Kč bez DPH

4. STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY:
Cena bude uvedena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentaci jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré nutné náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojištění, poplatků, likvidace odpadů a vedlejších nákladů.

Měnou zadávacího řízení je Kč.

Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:
cena celkem bez DPH / s DPH
cena za běžeckou dráhu a doskočiště bez DPH / s DPH
cena za hrací prvky (jednotlivě i celkem) bez DPH / s DPH

Cena za realizaci jednotlivých částí bude hrazena po jejich ukončení a předání.

Neplátci DPH uvedou celkovou cenu bez DPH s informací, že nejsou plátci DPH.

5. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE:
5.1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče

5.2. Pokud k plnění veřejné zakázky využije uchazeč plnění subdodavatelů, musí ve své nabídce u každého subdodavatele uvést jeho identifikační údaje a podíl (v %) na celkovém plnění.

5.3. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

5.4. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zřízení kdykoliv zrušit.

6. POŽADAVEK NA OBSAH A ČLENĚNÍ NABÍDKY:
1. Krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firma/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, úplnou adresa uchazeče pro poštovní styk, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, telefon, fax, e-mail) a celková nabídková cena;

2. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele

3. Cenová nabídka zpracovaná dle bodu 4 včetně

7. TERMÍN PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK:
Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 15.8.2014 10,00 hod. zřetelně označenou nápisem „Neotevírat - Oprava školního hřiště ZŠ Masarykova, Petřvald včetně dodávky hracích prvků“

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý, čtvrtek a pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
6.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 14.00 hod.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Plánek hriště ve formátu PDF
Jarmila Skálová
stostarostka města PetřvalduObnova aleje křížové cesty ke kostelu sv. Jindřicha v Petřvaldě

V Petřvaldě dne 7.7.2014

Město Petřvald tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

Zadávací podmínky veřejné zakázky:
1. Název veřejné zakázky: „Obnova aleje křížové cesty ke kostelu sv. Jindřicha v Petřvaldě“

2. Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Gabriela Kochová
Telefon: 596 542 914
Fax: 596 541 795
E-mail: kochova@petrvald-mesto.cz

3. Předmět veřejné zakázky
3.1. Základní údaje:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace s odvodněním v rozmezí od křižovatky s ul. Kulturní až po kostel sv. Jindřicha a provedení veřejného osvětlení, včetně výsadby lipové aleje.

3.2. Popis prací:
Rozsah prací je určen dle jednotlivých částí veřejné zakázky:

a) Rekonstrukce místní komunikace od křižovatky s ul. Kulturní až po kostel sv. Jindřicha Stavba řeší rekonstrukci komunikace v celkové délce 82,52m a v šíři 5,0m s nájezdovou šířkou v místech napojení na stávající komunikaci v dolní části 5,7 m a v horní 7,0 m.
Vybudování zpevněných ploch kolem jednotlivých zastavení křížové cesty bude provedeno z žulových kostek o celkové ploše 95,2 m2. V místě napojení na přilehlou komunikaci bude zpevněná plocha vyvýšena nad niveletu komunikace na 0,02 m. Součástí stavby je odvedení dešťových vod napojením na stávající kanalizaci.

b) Veřejné osvětlení V prostoru ulice U Muzea je prováděna rekonstrukce rozvodu NN 0,4 kV. Stávající volné vedení zavěšené na sloupech je nahrazeno kabelovým zemním vedením. Souběžně v trasách volného vedení NN je veden na sloupech vodič veřejného osvětlení, ze kterého jsou připojena svítidla na sloupech rozvodu NN. Na základě této skutečnosti je zpracována projektová dokumentace pro přeložení rozvodu VO do země a v dolní části trasy do společného výkopu a protlaků pod komunikacemi s kabely NN.

c) Výsadba lípové aleje Součástí stavby je i výsadba 12 ks nových dřevin (Tilia platyphyllos). Pro výsadbu budou použity alejové stromy s balem, se zapěstovanou korunou a průběžným kmenem o obvodu 18/20 cm. Dřeviny budou vzhledově vyrovnané a budou vysázeny v pravidelných rozestupech tak, aby byla podtržena symetričnost a rytmizace stavebních i vegetačních prvků, které společně tvoří významnou pohledovou dominantu.
Uchazeči při své činnosti musí postupovat ve smyslu příslušných ČSN a platných předpisů:
83 9061 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech
83 90 21 Výsadba rostlin
83 90 51 Rozvojová a udržovací péče o rostliny
83 9011 Práce s půdou
83 9031 Trávníky a jejich zakládání
Zhotovitelem bude poskytnuta záruční povýsadbová péče v délce 24 měsíců včetně záruky na rostlinný materiál.
Termín realizace výsadbových prací: říjen 2014
Bližší podmínky viz příloha: Zadávací podmínky

3.3. Místo plnění: Petřvald, ul. K Muzeu - Křížová cesta

3.4. Termín provedení díla: od 1.9.2014 do 31.10.2014


4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nejnižší nabídková cena v členění 3.2. a), b), c) a cena celého díla, bude uvedena:
cena bez DPH, DPH a cena celkem.

5. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Záruka min. 60 měsíců.
3. Ceny budou uvedeny jednotlivě ke každému vybranému úseku zvlášť tj. 3.2. a), b), c) a cena celého díla.
4. Zálohy nejsou přípustné.
5. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro doručení nabídky: do 28.7.2014 do 08,00 hod., čas podatelny zadavatele.
Místo pro doručení nabídky: MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
Způsob doručení nabídky: poštou nebo osobně. Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
Označení: Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem: „Obnova aleje křížové cesty ke kostelu sv. Jindřicha v Petřvaldě“

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Mapa s vyznačením křížové cesty ve formátu PDF
Návrh smlouvy ve formátu PDF
Dokumentace místní komunikace pro rekonstrukci (výkres D1.01 – D 1.04) ve formátu PDF
Přeložka veřejného osvětlení: Projektová dokumentace (technická zpráva) ve formátu PDF
Přeložka veřejného osvětlení: Projektová dokumentace (výkresy) ve formátu PDF
Přeložka veřejného osvětlení: Slepý rozpočet ve formátu PDF
Zadávací podmínky pro výsadbu aleje ve formátu PDF
Slepý rozpočet pro výsadbu aleje ve formátu PDF
Informativní fotografie ve formátu PDFIng. Václav Holeček
místostarosta města PetřvalduOprava balkónů domu čp. 1611, 1612, 1613 na ul. Březinské v Petřvaldě

V Petřvaldě dne 16.5.2014

Město Petřvald tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Zadávací podmínky veřejné zakázky:
1. Název veřejné zakázky: „Oprava balkónů domu čp. 1611, 1612, 1613 na ul. Březinské v Petřvaldě“

2. Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Marcela Šopová
Telefon: 596 542 915
Fax: 596 542 933
E-mail: sopova@petrvald-mesto.cz

3. Předmět veřejné zakázky
3.1. Základní údaje:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava 24 ks balkónů bytových domů na ul. Březinské čp. 1611, 1612 a 1613 v Petřvaldě včetně souvisejících prací tj. oprava balkónových stěn a trhlin, oprava omítek, výměna ocelové konstrukce zábradlí, dlažby, izolace a oplechování balkónů.

3.2. Popis prací:
Budou demontována původní ocelová zábradlí včetně výplně, osadí se nová zábradlí, ukotvení venkovního zábradlí ze spodu podesty balkónu v materiálu pozink.
Vybourá se stávající dlažba včetně podloží. Provede se demontáž stávajícího oplechování a montáž nového AL oplechování a lemování u stěn balkónů. Na balkónovou desku se provede bet. mazanina ve spádu 78-108 mm, hydroizolační nátěr – 1x Aquafin 2K, 1x DITRA + systémové prvky, vytažené na stěny 200 mm nad podlahu a mrazuvzdorná dlažba do tmelu 9 mm.
Provede se průzkum omítky, duté části se odstraní a vyspraví, následně bude proveden celkový vnitřní i venkovní nátěr omítky balkónů.
Bude opraveno rovněž oplechování posledních stříšek nad balkóny ve IV. NP.
Uchazeči při své činnosti musí postupovat ve smyslu příslušných ČSN a platných předpisů.

3.3. Místo plnění:
Březinská 1611, 1612, 1613, 735 41 Petřvald.

3.4. Termín dodání díla:
do 30.9.2014

3.5. Termín schůzky na místě plnění dle bodu 3.3.:
27. 5. 2014 v 8,00 hod.

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nejnižší nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem. Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou, montáží, dopravou, lešením a likvidací odpadů.

5. Kvalifikační předpoklady:
Splněním kvalifikace se rozumí splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ formou čestného prohlášení.

6. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Záruka min. 60 měsíců.
3. Zálohy nejsou přípustné.
4. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

7. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro doručení nabídky: do 10.6.2014 do 11,00 hod., čas podatelny zadavatele.
Místo pro doručení nabídky: MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
Způsob doručení nabídky: poštou nebo osobně. Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
Označení: Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem: „Oprava balkónů domu čp. 1611, 1612, 1613 na ul. Březinské v Petřvaldě“

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Návrh smlouvy ve formátu PDF
Dokumentace ve formátu PDF
Fotodokumentace ve formátu PDF
Jarmila Skálová
starostka města PetřvaldVýměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737 na ul. Ráčkove v Petřvaldě

V Petřvaldě dne 16.5.2014

Město Petřvald tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Zadávací podmínky veřejné zakázky:
1. Název veřejné zakázky: „Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737 na ul. Ráčkove v Petřvaldě“

2. Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Marcela Šopová
Telefon: 596 542 915
Fax: 596 542 933
E-mail: sopova@petrvald-mesto.cz

3. Předmět veřejné zakázky
3.1. Základní údaje:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výměna vchodových dveří v domě DPS čp. 1734 - 5 ks a čp. 1737 - 3 ks.

3.2. Popis prací:
Stávající stav:

1734
- 3 ks dřevěné dvoukřídlové dveře cca 1600/2000 mm s elektrickým zámkem
- 2 ks dřevěné jednokřídlové dveře cca 900/ 2000/2400
- 1 ks dřevěné jednokřídlové dveře cca 900/ 2000

1737
- 1 ks dřevěné dvoukřídlové dveře cca 1600/2000 mm s elektrickým zámkem
- 1 ks dřevěné jednokřídlové dveře cca 900/ 2000/2400
- 1 ks dřevěné jednokřídlové dveře cca 900/ 2000

Viz. fotodokumentace.

Rozsah prací:
Demontáž dveří, montáž nových hliníkových vchodových dveří na stávajícím místě, dozdění zbývajícího prostoru stěny včetně dodávky a osazení domovních schránek a el.zámku dle rozpisu.
Provedení venkovní i vnitřní štukové omítky ostění a nátěru fasády, odvoz suti včetně likvidace.

Technické požadavky:
1. Dvoukřídlové dveře cca 1600/2000 mm vždy s elektrickým zámkem – 1734 3ks a 1737 1ks:

Hliníkové dveře tmavě hnědé barvy – palisandr včetně zárubní a prahu, z části prosklené - izolační dvojsklo – průhledné!! – levá část ze 2/3, pevná část prosklená z 1/3 (nad schránkami), spodní neprůhledná část v barvě dveří, na dveřích osazen samozavírací systém (brano) včetně stavěče, kování klika – koule, dodání 3 x 12 ks klíčů k jednotlivým zámkům pro dům čp. 1734 a 1 x 21 ks pro dům čp. 1737. Dále bude provedeno obnovení propojení domácích telefonů a el. vrátníku - elektrický zámek, domovní schránky – (V/Š/H) 110/300/395 mm, budou osazeny v pevné pravé části vstupu v počtu schránek – 1734: 3x 8 ks, 1737: 1x 15 ks.

Pohled zvenčí:

Rozměr dveří je orientační! Nutné přesné zaměření s tím, že šířka levého křídla bez schránek bude 800 mm

2. Dřevěné jednokřídlové dveře cca 900/ 2000/2400 – 1734 2ks levé a 1737 1 ks pravé:
Hliníkové dveře tmavě hnědé barvy – palisandr včetně zárubní a prahu, z části prosklené – izolační dvojsklo, horní pevná část – nadsvětlík (rozměry dle původního stavu) a podélné 200/1000 neprůhledné!! – spodní neprůhledná část v barvě dveří. Na dveřích v domě čp. 1737 osazen samozavírací systém (brano) včetně stavěče. Na obou dveřích v domě čp. 1734 bude ve spodní neprůhledné části dveří osazena 1 domovní schránka (V/Š/H) 110/300/395 mm. Kování vždy klika – koule, dodání 18 ks klíčů zámku pro dveře domu čp. 1737 a 2 x 3 ks pro dům čp. 1734.

Dodatečné informace č. 1 - 28.5.2014:
V čl. 3.2. - Technické požadavky výzvy ze dne 16.5.2014 jsou provedeny tyto změny:
1. V odst. 1: Dvoukřídlové dveře cca 1600/2000 mm vždy s elektrickým zámkem v domě čp. 1737 1ks nebudou mít osazeny schránky, bude zachováno umístění domovních schránek v schodišťovém prostoru budovy.
2. V odst. 2 a odst. 3: schránka na 3 ks jednokřídlových dveřích domu čp. 1734 bude umístěna z vnější strany dveří bez možnosti výběru zevnitř objektu.


Rozměr dveří je orientační!

3. Dřevěné jednokřídlové dveře cca 900/ 2000 – 1734 1ks levé a 1737 1 ks levé:
Hliníkové dveře tmavě hnědé barvy – palisandr včetně zárubní a prahu, z části prosklené – izolační dvojsklo, podélné 200/1000 neprůhledné!! – spodní neprůhledná část v barvě dveří. Na dveřích v domě čp. 1737 osazen samozavírací systém (brano) včetně stavěče. Na dveřích v domě čp. 1734 bude ve spodní neprůhledné části dveří osazena 1 domovní schránka, na dveřích domu čp. 1737 2 domovní schránky (V/Š/H) 110/300/395 mm. Kování vždy klika – koule, dodání 6 ks klíčů zámku pro dům čp. 1737 a 3 ks pro dům čp. 1734.

Rozměr dveří je orientační!

3.3. Místo plnění zakázky: ul. Ráčkova 1734 a 1737 v Petřvaldě

3.4. Termín dodání díla: do 30.9.2014

3.5. Termín schůzky na místě plnění dle bodu 3.3.: 27. 5. 2014 v 10,00 hod.

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nejnižší nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem.
Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou, montáží, dopravou a likvidací odpadů.

5. Kvalifikační předpoklady:
Splněním kvalifikace se rozumí splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ formou čestného prohlášení.

6. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Záruka min. 60 měsíců.
3. Zálohy nejsou přípustné.
4. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

7. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro doručení nabídky: do 10.6.2014 do 11,00 hod., čas podatelny zadavatele.
Místo pro doručení nabídky: MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
Způsob doručení nabídky: poštou nebo osobně. Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
Označení: Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem: „Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737 na ul. Ráčkove v Petřvaldě“

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Návrh smlouvy ve formátu PDF
Fotodokumentace ve formátu PDF
Dodatečné informace ze dne 28.5.2014 ve formátu PDF
Jarmila Skálová
starostka města Petřvald„Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2014“

V Petřvaldě dne 16.4.2014

Město Petřvald tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

Zadávací podmínky veřejné zakázky:
1. Název veřejné zakázky: „Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2014“

2. Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Gabriela Kochová
Telefon: 596 542 914
Fax: 596 541 795
E-mail: kochova@petrvald-mesto.cz

3. Předmět veřejné zakázky
3.1. Základní údaje:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava vybraných částí místních komunikací v Petřvaldě. Jedná se o část komunikace ul. V Olšině – v úseku od křižovatky s ul. Podlesní až po rodinný dům s čp.49 na ul.V Olšině, ul. Hraniční – od napojení se silnicí III/4727 ul.Rychvaldská až po čp.344 (jedná se o poslední ulici v Jindřišské kolonii ve směru na Rychvald) a ul.Na Svahu – od čp. 1483 po čp. 1854. Úseky místních komunikací jsou vyznačeny v přiložených mapkách.

3.2. Popis prací:
Rozsah prací je určen dle jednotlivých úseků místních komunikací.
a) ul. V Olšině v úseku od křižovatky s ul. Podlesní až po rodinný dům s čp.49 na ul.V Olšině celková plocha 1517 m2

1. čištění
2. spojovací postřik 1517 m2
3. vyrovnávka
4. spojovací postřik 1517 m2
5. ACL 16 v tl. 5cm
6. ACO 11 v tl. 5cm

b) ul. Hraniční od napojení se silnicí III/4727 ul.Rychvaldská až po čp.344 (jedná se o poslední ulici v Jindřišské kolonii ve směru na Rychvald) celková plocha 335 m2
1. odstranění povrchu podkladu v tl. 40 cm
2. 15cm kamenivo 32/63
3. 10 cm štěrkodrť 0-32
4. 6 cm štěrkodrť recyklát R
5. ACL 16 v tl. 5 cm
6. ACO 11 v tl. 5cm

c) ul. Na Svahu – od čp. 1483 po čp. 1854 celková plocha 128 m2
1. odstranění povrchu podkladu v tl. 40 cm
2. 15cm kamenivo 32/63
3. 10 cm štěrkodrť 0-32
4. 6 cm štěrkodrť recyklát R
5. ACL 16 v tl. 5 cm
6. ACO 11 v tl. 5 cm

Uchazeči při své činnosti musí postupovat ve smyslu příslušných ČSN a platných předpisů.

3.3. Místo plnění: k.ú. Petřvald u Karviné

3.4. Termín provedení díla: do 31.7.2014

4. Kritéria pro hodnocení nabídky: Nejnižší nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem.

5. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Záruka min. 60 měsíců.
3. Ceny budou uvedeny jednotlivě ke každému vybranému úseku zvlášť.
4. Zálohy nejsou přípustné.
5. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro doručení nabídky: do 2.5.2014 do 14:30 hod., čas podatelny zadavatele.
Místo pro doručení nabídky: MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
Způsob doručení nabídky: poštou nebo osobně. Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Označení: Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem: „Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2014“

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Návrh kupní smlouvy ve formátu MS Word
Fotodokumentace původního stavu ve formátu PDF
Mapy se zakreslením požadovaných úseků na opravu ve formátu PDF


Ing. Václav Holeček, místostarosta města Petřvaldu„Výměna vstupních dveří, okna v restauraci, vstupních dveří do společenského sálu a dalších dveří v budově KD Petřvald“

V Petřvaldě dne 14.4.2014

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu vstupních dveří, okna v restauraci, vstupních dveří do společenského sálu a dalších dveří v budově KD Petřvald dle požadavku zadavatele. Žádám Vás o předložení cenové nabídky.

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
„Výměna vstupních dveří, okna v restauraci, vstupních dveří do společenského sálu a dalších dveří v budově KD Petřvald“


1. STRUČNÝ POPIS ZAKÁZKY :
- výměna 4 ks sestav prosklených stěn s dveřmi ve vstupu do objektu
- výměna oken v restauraci
- výměna dveřních křídel vstupu do společenského sálu KD
- výměna dveří bočního vstupu do společenského sálu včetně zárubní
- výměna vstupních dveří z rampy na podium včetně zárubní
- výměna bočního vstupu z rampy do nebytových prostor včetně zárubní
- výměna dveřních křídel u vstupu na balkon (2x) – 1.patro
- výměna dveřních křídel vstupu do kluboven (2x) – 1.patro
- výměna dveřních křídel vstupu do skladu VZT (1x) – 1.patro
- demontáž dřevěného obložení stěn ve vestibulu včetně omítek a výmalby
Interiérové dveře musí odpovídat barvou a provedením dveřím již vyměněným.
Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované Fy VOMA projekce Ing.Přemysl Duda.

2. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY: objekt Kulturního domu Petřvald, ulice Kulturní 26, 735 41 Petřvald

3. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY: červenec – srpen 2014

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY: 850 000,- Kč bez DPH

4. PROHLÍDKA MÍSTA BUDOUCÍHO PLNĚNÍ:
Zadavatel umožní všem uchazečům – dodavatelům – prohlídku místa budoucího plnění. Prohlídka se uskuteční dne 22.4.2014 ve 9.00 hod. se srazem účastníku před hlavním chodem do budovy Kulturního domu, ul.Kulturní 26 v Petřvaldě 735 41.

5. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 78 odst.1 písm. a) způsobem dle § 79 zákona o veřejných zakázkách hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami:

Kritérium: Nabídková cena v Kč bez DPH
Váha kritéria: 100 %


6. STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY:
6.1. Cena bude uvedena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentaci jako nejvýše přípustná.
6.2. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojištění, poplatků, likvidace odpadů a vedlejších nákladů např.zařízení staveniště, možná rizika, provoz objednatele, vývoj cen apod.
6.3. Měnou zadávacího řízení je Kč.
6.4. Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:
    cena celkem   bez DPH   s DPH
6.5. Neplátci DPH uvedou celkovou cenu bez DPH i s DPH ve stejné výši společně s informací, že nejsou plátci DPH.

Nabídková cena bude uvedena také na krycím listu nabídky - příloha č. 2 zadávací dokumentace.

7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ:
7.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění , a to formou čestného prohlášení. (vzor čestného prohlášení je přílohou č.3 zadávací dokumentace)
7.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
7.3. Dodání seznamu stavebních prací obdobného charakteru provedených uchazečem za poslední 3 roky. Pro splnění této kvalifikace požaduje zadavatel doložení minimálně 2 staveb-výměny oken a dveří , přičemž finanční objem jedné referenční stavby musí být v souladu s §56 odst.5 písm.c). První dva referenční údaje budou doloženy osvědčením objednatelů o řádném plnění, která musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně.

8. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
je rozdělena do těchto částí:
I. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky (jsou součástí Výzvy pro podán nabídky ) – tištěna i elektronická podoba
II. Obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo - příloha Výzvy) – tištěna i elektronická podoba
III. Projektová dokumentace včetně Výkazu výměr – elektronická podoba na CD

9. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE:
9.1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (vzor smlouvy je přílohou č.1 této výzvy). Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat či jinak upravovat. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením nebo nebude podepsána oprávněnou osobou, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a uchazeč bude z další účasti vyloučen.

K návrhu smlouvy uchazeč připojí jako jeho přílohu:
č.1 Oceněný výkaz výměr
č.2 Seznam předpokládaných subdodavatelů s uvedením části veřejné zakázky, která jim bude zadána , s uvedením jeho identifikačních údajů a podílu (v %) na celkovém plnění.
č.3 Návrh časového harmonogramu (který bude následně aktualizován podle dne předání staveniště)
9.3. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
9.4. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zřízení kdykoliv zrušit.

10. PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
Osloveným zájemcům bude projektová dokumentace poskytnuta jako součást výzvy v elektronické podobě na CD nosiči.
Ostatním zájemcům o projektovou dokumentaci na CD nosiči bude poskytnuta kontaktní osobou zadavatele na základě doručení písemné žádosti zájemce na adresu zadavatele v termínu nejpozději do 23.4.2014 (rozhodující je datum podání žádosti, dle razítka podací pošty).
Vyžádanou projektovou dokumentaci na CD nosiči si žadatel vyzvedne osobně, po předchozí telefonické dohodě na Městském úřadu v Petřvaldě (tel.č.596 542 903, 601 564 850 - Mgr.Polková) v níže uvedené pracovní době.

11. POŽADAVEK NA OBSAH A ČLENĚNÍ NABÍDKY:
1. Krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firma/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, úplnou adresa uchazeče pro poštovní styk, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, telefon, fax, e-mail) a celková nabídková cena;
2. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele včetně příloh (oceněný výkaz výměr, subdodavatelé, časový harmonogram)
3. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu 7
4. Cenová nabídka zpracovaná dle bodu 6
5. Seznam zakázek dle bodu 7.3.
6. Čestné prohlášení dle § 68 odst.3

12. OBSAH ZADÁVACÍCH PODMÍNEK:
Zadávací podmínky tvoří:
Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Návrh smlouvy
Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 4 Vzor prohlášení podle ustanovení §68 odst. 3
Příloha č. 5 Vzor čestného prohlášení podle ustanovení § 62 odst. 3
Příloha č. 6 Projektová dokumentace na CD včetně slepého výkazu výměr

13. TERMÍN PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK:
Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 28.4.2014 do 10.00 hod. zřetelně označenou nápisem:

„Neotevírat - Výměna vstupních dveří, okna v restauraci, vstupních dveří do společenského sálu a dalších dveří v budově KD Petřvald“Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý, čtvrtek a pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.

Ke stažení:
Text výzvy včetně příloh ve formátu PDF
Text výzvy včetně příloh ve formátu MS Word
Stavební rozpočet "slepý" ve formátu MS Excel


Jarmila Skálová, starostka města Petřvald„Oprava a údržba vybraných úseků veřejného osvětlení v Petřvaldě 2014“

V Petřvaldě dne 10.4.2014

Výzva k podání cenové nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Oprava a údržba vybraných úseků veřejného osvětlení v Petřvaldě 2014“.

Zadávací podmínky veřejné zakázky:
1. Název veřejné zakázky: „Oprava a údržba vybraných úseků veřejného osvětlení v Petřvaldě 2014“

2. Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
Oprávněný zástupce ve věcech ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Dana Szotkowská
Telefon: 596 542 913
Fax: 596 541 795
E-mail: szotkowska@petrvald-mesto.cz

3. Předmět veřejné zakázky
3.1.Předmětem plnění je oprava a údržba vybraných úseků veřejného osvětlení v Petřvaldě, která sestává z výměny stávajícího volného vedení za kabelové AES 2x25 mm a repasování svítidel v daných úsecích, z výměny stávajícího zemního vedení za nové kabelové AYKY 4Bx25 v daném úseku na ulici Ostravské viz příloha č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.

3.2. Místo plnění zakázky: Město Petřvald

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena v členění: ceny bez DPH na jednotlivé úseky a cena bez DPH celkem.
Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou a dopravou.

5. Základní kvalifikační předpoklady:
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 a 54 v souladu s § 62 odst. 2 ZVZ, tzn. doložením čestného prohlášení.

6. Další podmínky zadavatele:
a) Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
b) Zálohy nejsou přípustné.
c) Záruka na dodávku: min. 60 měsíců.
d) Termín provádění zakázky do 31.10.2014 s tím, že práce na jednotlivých úsecích budou provedeny do 10 pracovních dnů od zahájení prací.
e) Vlastní vysokozdvižná plošina - doložení kopie techn. průkazu v nabídce.
f) Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 30.4.2014 do 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Oprava a údržba vybraných úseků veřejného osvětlení v Petřvaldě 2014“


Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále.
Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.


Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý, čtvrtek a pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Text přílohy č. 1 Výpis, výměry a ceny jednotlivých úseků
Text přílohy č. 2 3x situace se zakreslením úseků
Text přílohy č. 3 Návrh smlouvy o dílo


Jarmila Skálová, starostka města Petřvald„Údržba zeleně na hřbitově v Petřvaldě“

V Petřvaldě dne 4.4.2014

Výzva k podání cenové nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Údržba zeleně na hřbitově v Petřvaldě“.

Zadávací podmínky veřejné zakázky:
1. Název veřejné zakázky: „Údržba zeleně na hřbitově v Petřvaldě“

2. Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
Telefon: 596 542 900
Fax: 596 541 795
E-mail: skalova@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Dana Szotkowská
Telefon: 596 542 913
Fax: 596 541 795
E-mail: szotkowska@petrvald-mesto.cz

3. Předmět veřejné zakázky
3.1.Předmětem plnění plnění je údržba zeleně na hřbitově v Petřvaldě na pozemcích parc. č. 12/1 a 16 viz příloha č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.

Údržba zeleně předpokládá:
- 5x ročně sekání trávy na volných plochách i mezi jednotlivými hrobovými místy včetně ometení hrobů od trávy, shrabání a odvozu posekané trávy, cca 11.363 m2
- 1x ročně stříhání živých plotů včetně skalníků, cca 137 m2
- 1x ročně postřik plevele na zpevněných plochách, cca 500 m2
- 1x ročně přihnojení trávníku před obřadní síní a podél hlavní komunikace cca 500 m2
- 1x ročně postřik plevele v trávníku před obřadní síní, podél hlavní komunikace a nad svahovkami cca 500 m2

3.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo za sjednanou cenu dle čl. V. na své nebezpečí a ve sjednané době. Dílo bude prováděno v I. jakosti díla a v souladu s příslušnými ČSN a platnými předpisy

3.3. Zhotovitel se zavazuje, že práce zahájí do 5 prac. dnů ode dne převzetí objednávky od objednatele.

3.4. Místo plnění zakázky: Město Petřvald, místní hřbitov

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena za jednotlivé práce za m2 bez DPH.
Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou, dopravou a odvozem posekané trávy a ostříhaných větví a pod.

5. Základní kvalifikační předpoklady:
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 a 54 v souladu s § 62 odst. 2 ZVZ, tzn. doložením čestného prohlášení.

6. Další podmínky zadavatele:
a) Nabídka bude obsahovat návrh rámcové smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
b) Zálohy nejsou přípustné.
c) Termín provádění zakázky: 05/2014-31.12.2017
d) Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 23.4.2014 do 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Údržba zeleně na hřbitově v Petřvaldě“


Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále.
Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.


Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý, čtvrtek a pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Text přílohy č. 1 Tabulky nacenění jednotlivých prací ve formátu PDF
Návrh smlouvy o dílo ve formátu PDF


Jarmila Skálová, starostka města Petřvald"Výměna vstupních dveří, okna v restauraci, vstupních dveří do společenského sálu a dalších dveří v budově KD Petřvald"

V Petřvaldě dne 6.3.2014

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu vstupních dveří, okna v restauraci, vstupních dveří do společenského sálu a dalších dveří v budově KD Petřvald dle požadavku zadavatele. Žádám Vás o předložení cenové nabídky.

"Výměna vstupních dveří, okna v restauraci, vstupních dveří do společenského sálu a dalších dveří v budově KD Petřvald"

1. STRUČNÝ POPIS ZAKÁZKY :
- výměna 4 ks sestav prosklených stěn s dveřmi ve vstupu do objektu
- výměna oken v restauraci
- výměna dveřních křídel včetně zárubní u vstupu do společenského sálu KD
- výměna dveří bočního vstupu do společenského sálu včetně zárubní
- výměna vstupních dveří z rampy na podium včetně zárubní
- výměna bočního vstupu z rampy do nebytových prostor včetně zárubní
- výměna dveřních křídel u vstupu na balkon (2x) – 1.patro
- výměna dveřních křídel vstupu do kluboven (2x) – 1.patro
- výměna dveřních křídel vstupu do skladu VZT (1x) – 1.patro
- demontáž dřevěného obložení stěn ve vestibulu včetně omítek a výmalby
Interiérové dveře musí odpovídat barvou a provedením dveřím již vyměněným.

2. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
objekt Kulturního domu Petřvald, ulice Kulturní 26, 735 41 Petřvald

3. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
červenec – srpen 2014

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY:
500 000,- Kč bez DPH

4. PROHLÍDKA MÍSTA BUDOUCÍHO PLNĚNÍ:
Zadavatel umožní všem uchazečům – dodavatelům – prohlídku místa budoucího plnění. Prohlídka se uskuteční dne 13.3.2014 ve10.00 hod. se srazem účastníku před hlavním vchodem do budovy Kulturního domu, ul.Kulturní 26 v Petřvaldě 735 41.

5. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 78 odst.1 písm. a) způsobem dle § 79 zákona o veřejných zakázkách hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami:

Tabulka

6. STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY:
6.1. Cena bude uvedena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentaci jako nejvýše přípustná.
6.2. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojištění, poplatků, likvidace odpadů a vedlejších nákladů např.zařízení staveniště, možná rizika, provoz objednatele, vývoj cen apod.
6.3. Měnou zadávacího řízení je Kč.
6.4. Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:
    cena celkem    bez DPH     s DPH
6.5. Neplátci DPH uvedou celkovou cenu bez DPH i s DPH ve stejné výši společně s informací, že nejsou plátci DPH.

Nabídková cena bude uvedena také na krycím listu nabídky - příloha č. 2 zadávací dokumentace.

7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ:
7.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a to formou čestného prohlášení. (vzor čestného prohlášení je přílohou č.3 zadávací dokumentace)
7.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
7.3. Dodání seznamu stavebních prací obdobného charakteru provedených uchazečem za poslední 3 roky. Pro splnění této kvalifikace požaduje zadavatel doložení minimálně 2 staveb-výměny oken a dveří , přičemž finanční objem jedné referenční stavby musí být v souladu s §56 odst.5 písm.c). První dva referenční údaje budou doloženy osvědčením objednatelů o řádném plnění, která musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně.

8. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:
Technické výkresy a podrobný technický popis jsou přílohou č. 6 a 7 této výzvy.

9. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE:
9.1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (vzor smlouvy je přílohou č.1 této výzvy). Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat či jinak upravovat. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením nebo nebude podepsána oprávněnou osobou, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a uchazeč bude z další účasti vyloučen.
9.2. Pokud k plnění veřejné zakázky využije uchazeč plnění subdodavatelů, musí ve své nabídce u každého subdodavatele uvést jeho identifikační údaje a podíl (v %) na celkovém plnění. Subdodavatelské schéma bude součástí předložené nabídky a rovněž i součástí předloženého návrhu smlouvy.
9.3. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
9.4. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zřízení kdykoliv zrušit.

10. POŽADAVEK NA OBSAH A ČLENĚNÍ NABÍDKY:
1. Krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firma/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, úplnou adresa uchazeče pro poštovní styk, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, telefon, fax, e-mail) a celková nabídková cena;
2. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele
3. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu 7
4. Cenová nabídka zpracovaná dle bodu 6
5. Seznam zakázek dle bodu 7.3.
6. Čestné prohlášení dle § 68 odst.3

11. OBSAH ZADÁVACÍCH PODMÍNEK:
Zadávací podmínky tvoří:

Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Návrh smlouvy
Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 4 Vzor prohlášení podle ustanovení § 68 odst. 3
Příloha č. 5 Vzor čestného prohlášení podle ustanovení § 62 odst. 3
Příloha č. 6 Technický popis
Příloha č. 7 Technické výkresy

12. TERMÍN PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK:
Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 21.3.2014 10,030 hod. zřetelně označenou nápisem „Neotevírat - Výměna vstupních dveří, okna v restauraci, vstupních dveří do společenského sálu a dalších dveří v budově KD Petřvald“

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý, čtvrtek a pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.

Ke stažení:
Text výzvy včetně příloh ve formátu PDFJarmila Skálová
starostka města Petřvald"Oprava vstupu a schodiště před hlavními vstupními dveří do Kulturního domu Petřvald"

V Petřvaldě dne 6.3.2014

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Opravu vstupu a schodiště před hlavními vstupními dveří do Kulturního domu Petřvald dle požadavku zadavatele. Žádám Vás o předložení cenové nabídky.

"Oprava vstupu a schodiště před hlavními vstupními dveří do Kulturního domu Petřvald"


1. STRUČNÝ POPIS ZAKÁZKY :
- demontáž stávající dlažby a schodiště
- výměna dlažby, schodů, podstupnic dle požadavku zadavatele
- provedení hydroizolace
- vyrovnání povrchu betonovou mazaninou
- vybudování odtoků pro čistící zóny
- realizace čistících zón pro 2 vstupní dveře
- odvoz suti včetně uložení
- veškeré činnosti a náklady spojené s touto zakázkou

2. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
schodiště před hlavním vstupem do objektu Kulturního domu Petřvald, ulice Kulturní 26, 735 41 Petřvald

3. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
21.7. – 1. 8.2014

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY:
350 000,- Kč bez DPH

4. PROHLÍDKA MÍSTA BUDOUCÍHO PLNĚNÍ:
Zadavatel umožní všem uchazečům – dodavatelům – prohlídku místa budoucího plnění na požádání po telefonické dohodě (Mgr.Polková – 596 542 903, mobil 601 564 850) nejpozději do 17.3.2014.

5. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 78 odst.1 písm. a) způsobem dle § 79 zákona o veřejných zakázkách hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami:

Tabulka

6. STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY:
6.1. Cena bude uvedena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentaci jako nejvýše přípustná.
6.2. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojištění, poplatků, likvidace odpadů a vedlejších nákladů např.zařízení staveniště, možná rizika, provoz objednatele, vývoj cen apod.
6.3. Měnou zadávacího řízení je Kč.
6.4. Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:
    cena celkem    bez DPH     s DPH
6.5. Neplátci DPH uvedou celkovou cenu bez DPH i s DPH ve stejné výši společně s informací, že nejsou plátci DPH.

Nabídková cena bude uvedena také na krycím listu nabídky - příloha č. 2 zadávací dokumentace.

7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ:
7.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a to formou čestného prohlášení. (vzor čestného prohlášení je přílohou č.3 zadávací dokumentace)
7.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
7.3. Dodání seznamu stavebních prací obdobného charakteru provedených uchazečem za poslední 2 roky.

8. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE:
8.1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (vzor smlouvy je přílohou č.1 této výzvy). Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat či jinak upravovat. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením nebo nebude podepsána oprávněnou osobou, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a uchazeč bude z další účasti vyloučen.
8.2. Pokud k plnění veřejné zakázky využije uchazeč plnění subdodavatelů, musí ve své nabídce u každého subdodavatele uvést jeho identifikační údaje a podíl (v %) na celkovém plnění.
8.3. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
8.4. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zřízení kdykoliv zrušit.

10. POŽADAVEK NA OBSAH A ČLENĚNÍ NABÍDKY:
1. Krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firma/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, úplnou adresa uchazeče pro poštovní styk, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, telefon, fax, e-mail) a celková nabídková cena;
2. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele
3. Cenová nabídka zpracovaná dle bodu 6 včetně Oceněné tabulky pro podání cenové nabídky dle přílohy č. 6
4. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu 7
5. Seznam zakázek dle bodu 7.3.
6. Čestné prohlášení dle § 68 odst.3

11. OBSAH ZADÁVACÍCH PODMÍNEK:
Zadávací podmínky tvoří:
Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Návrh smlouvy
Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 4 Vzor prohlášení podle ustanovení § 68 odst. 3
Příloha č. 5 Vzor čestného prohlášení podle ustanovení § 62 odst. 3
Příloha č. 6 Tabulka pro podání cenové nabídky

12. TERMÍN PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK:
Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 21.3.2014 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem „Neotevírat - Oprava vstupu a schodiště před hlavními vstupními dveří do Kulturního domu Petřvald“


Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý, čtvrtek a pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.

Ke stažení:
Text výzvy včetně příloh ve formátu PDF
Tabulka pro podání cenové nabídky ve formátu XLSJarmila Skálová
starostka města Petřvald


„Generální oprava topného systému ZŠ Školní 246 v k.ú.Petřvald u Karviné“

V Petřvaldě dne 18.2.2014

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Generální oprava topného systému ZŠ Školní 246 v k.ú.Petřvald u Karviné“
(mimo režim zákona č.137/2006 Sb. v platném znění)

1. Identifikační údaje zadavatele, kontakty:
Zadavatel: Město Petřvald
Se sídlem: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Zastoupený: p.Jarmilou Skálovou, starostkou města
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Polková, vedoucí správního odboru
Tel., e-mail: 596 542 903, polkova@petrvald-mesto.cz

Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle níže uvedených zadávacích podmínek:

1. Název a druh předmětu zakázky:
Název zakázky: Generální oprava topného systému ZŠ Školní 246 v k.ú.Petřvald u Karviné

Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu (mimo režim zákona 137/2006 Sb.)

2. Předpokládaná lhůta plnění: zahájení - ihned po ukončení topné sezóny (dle klimatických podmínek), nejpozději 15.5.2014 ukončení prací a předání díla: do 30.6.2014

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 2.600 000,00 Kč bez DPH

4. Základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena

5. Informace o předmětu a popis veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je provedení generální opravy topného systému v areálu základní školy v Petřvaldě u Karviné za využití předizolovaného plastového kompaktního systémového potrubí a stávajících topných kanálů pouze s omezeným rozsahem výkopových prací. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované Ing.Michalem Havlíčkem.

6. Prohlídka místa budoucího plnění:
Zadavatel umožní všem uchazečům – dodavatelům – prohlídku místa budoucího plnění. Prohlídka se uskuteční dne 28.2.2014 v 10.00 hod. se srazem účastníku před hlavním vchodem do budovy ZŠ Školní čp.246 v Petřvaldě u Karviné.

7. Lhůta a místo pro podání nabídky:
Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 10.3.2014 do 10.00 hod. zřetelně označenou nápisem Generální oprava topného systému ZŠ Školní 246 v k.ú.Petřvald u Karviné

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý, čtvrtek a pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.

8. Způsob podání nabídky:
Nabídku je možné podat pouze v písemné podobě a ve lhůtě stanovené pro podání nabídky. Nabídka musí být podána v českém jazyce v řádně uzavřené a označené obálce, na které je uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení v případě, kdy nabídka je zadavateli podána po stanovené lhůtě.

9. Zadávací dokumentace:
je rozdělena do těchto částí:
I. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky (jsou součástí Výzvy pro podán nabídky ) – tištěna i elektronická podoba
II. Obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo - příloha Výzvy) – tištěna i elektronická podoba
III. Projektová dokumentace včetně Výkazu výměr – elektronická podoba


ad I. Požadavky a podmínky zadavatele na zpracování nabídky:

Nabídka bude obsahovat tyto samostatné části v pořadí, jak je uvedeno:

a. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (vzor smlouvy je přílohou této výzvy). Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat či jinak upravovat. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením nebo nebude podepsána oprávněnou osobou, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a uchazeč bude z další účasti vyloučen.

K návrhu smlouvy uchazeč připojí jako jeho přílohu:
č.1 Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
č.2 Seznam předpokládaných subdodavatelů s uvedením části veřejné zakázky, která jim bude zadána v max.limitu 15% objemu stavebních nákladů akce
č.3 Návrh časového harmonogramu (který bude následně aktualizován podle dne předání staveniště)

b. Požadavky na splnění kvalifikace
zájemce předkládá veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii. Uchazeč jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, je povinen před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie těchto dokladů.

základní kvalifikační předpoklady :
dle § 53 odst.1 zákona 137/2006 Sb.v platném znění zájemce doloží čestným prohlášením

profesní kvalifikační předpoklady:
dle § 54 zákona 137/2006 Sb. v platném znění:
písm. a) zájemce doloží výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, má-li v ní být zapsán dle zvláštních předpisů, ne starším 90 dnů
písm. b) zájemce doloží dokladem o oprávnění podnikat v příslušném oboru (pozemní stavby)
písm. c) zájemce doloží osvědčením autorizovaný inženýr nebo technik v oboru „techniky prostředí staveb, specializace pro technická zařízení“

technické kvalifikační předpoklady:
dle § 56 odst.3 písm.a) zákona 137/2006 Sb. v platném znění, zájemce doloží seznam realizovaných staveb za posledních 5 let. Pro splnění této kvalifikace požaduje zadavatel doložení minimálně 2 staveb obdobného charakteru (rozvody ústředního vytápění apod.), přičemž finanční objem jedné referenční stavby musí být v souladu s § 56 odst.5 písm.c) . První dva referenční údaje budou doloženy osvědčením objednatelů o řádném plnění, která musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně.

c. Nabídková cena bude uvedena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentaci jako nejvýše přípustná. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojištění, poplatků a vedlejších nákladů např.zařízení staveniště, možná rizika, provoz objednatele, vývoj cen apod. Měnou zadávacího řízení je Kč.

d. Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:
- cena celkem      bez DPH      DPH     s DPH

e. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

ad II. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo jsou přílohou této výzvy

ad III. Podmínky pro poskytnutí projektové dokumentace:
Osloveným zájemcům bude projektová dokumentace poskytnuta jako součást výzvy v elektronické podobě na CD nosiči.
Ostatním zájemcům o projektovou dokumentaci na CD nosiči bude poskytnuta kontaktní osobou zadavatele na základě doručení písemné žádosti zájemce na adresu zadavatele v termínu nejpozději do 3.3.2014 (rozhodující je datum podání žádosti, dle razítka podací pošty).
Vyžádanou projektovou dokumentaci na CD nosiči si žadatel vyzvedne osobně, po předchozí telefonické dohodě na Městském úřadu v Petřvaldě (tel.č.596 542 903, 601 564 850 - Mgr.Polková) v níže uvedené pracovní době.

Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů za poskytnutou projektovou dokumentaci.

Projektová dokumentace není součástí výzvy zveřejněné na www stránkách zadavatele (www.petrvald.info) a elektronické (i fyzické) úřední desce zadavatele.

10. Zrušení zadávacího řízení:
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zřízení kdykoliv zrušit.

11. Dodatkové informace k zadávací dokumentaci:
Zadavatel může v průběhu lhůty pro podání nabídek zveřejňovat dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Tyto informace budou zveřejňovány na úřední desce Městského úřadu Petřvald.

12. Zveřejnění nabídek:
Zadavatel si vyhrazuje právo na zveřejnění podaných nabídek.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Obchodní podmínky zadavatele stanovené formou požadavků na obsah smlouvy (v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 občanský zákoník) ve formátu PDF

V Petřvaldě dne 18.2.2014

Jarmila Skálová
starostka města Petřvald

v.z. Ing.Václav Holeček
místostarosta města Petřvald„Výkon zadavatelské činnosti k veřejným zakázkám zadávaným v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP vydanými SFŽP ČR a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění"

V Petřvaldě dne 18.2.2014

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Výkon zadavatelské činnosti k veřejným zakázkám zadávaným v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP vydanými SFŽP ČR a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění"
(mimo režim zákona č.137/2006 Sb. v platném znění)

1. Identifikační údaje zadavatele, kontakty:
Zadavatel: Město Petřvald
Se sídlem: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Zastoupený: p.Jarmilou Skálovou, starostkou města
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Polková, vedoucí správního odboru
Tel., e-mail: 596 542 903, polkova@petrvald-mesto.cz

2. Druh a předmět zakázky, druh zadávacího řízení:
Druh zakázky: služby

Předmět zakázky:
výkon zadavatelské činnosti k veřejným zakázkám: „Zateplení objektu ZŠ Školní 246 v k.ú.Petřvald u Karviné“ a „Zateplení objektu MŠ 2.května 1654 v k.ú.Petřvald u Karviné“ částečně financovaných z podpory poskytnuté z Operačního programu Životní prostředí, výzva č.50 OPŽP a komplexní administrace a poradenská činnost k uvedeným projektům.

Zakázka bude realizována pouze za podmínky poskytnutí podpory z výše uvedeného Operačního programu OPŽP.

Druh zadávacího řízení:
zakázka malého rozsahu (mimo režim zákona č.137/2006 Sb.) vyhlašovaná v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP vydanými SFŽP ČR

3. Předpokládaná hodnota:
200 000,00 Kč bez DPH
(celková hodnota zakázky za zadavatelkou činnost, administraci a poradenskou činnost)

4. Předpokládaná lhůta plnění:
květen 2014 – květen 2015 (dále v termínech stanovených metodickým pokynem poskytovatele dotace a smlouvy o poskytnutí dotace)

5. Podmínky plnění zakázky a požadavky zadavatele:
Zadavatel požádal o poskytnutí podpory z Operačního programu Životního prostředí, výzva č.50.výzva OPŽP na projekty: 5.1. „Zateplení objektu ZŠ Školní 246 v k.ú.Petřvald u Karviné“
Celkové náklady na realizaci zakázky dle bodu 5.1. činí cca 21 mil.Kč vč.DPH.
Zadavatel požaduje plnění této v zakázky v rozsahu:
a) zadavatelská činnost k veřejným zakázkám na:
- výběr poskytovatele úvěru ve výši 17 mil.Kč
- výběr technického dozoru investora
- výběr dodavatele stavby v předpokládané hodnotě 21 mil.Kč vč. DPH

5.2. „Zateplení objektu MŠ 2.května 1654 v k.ú.Petřvald u Karviné“
Celkové náklady na realizaci zakázky dle bodu 5.2. činí cca 2,3 mil.Kč vč.DPH.
Zadavatel požaduje plnění této v zakázky v rozsahu:
a) zadavatelská činnost k veřejným zakázkám na:
- výběr technického dozoru investora
- výběr dodavatele stavby v předpokládané hodnotě 2,3 mil.Kč vč. DPH

Výběrová řízení dle výše uvedených bodů 5.1. a 5.2. budou realizována minimálně v tomto rozsahu:
- příprava kvalifikační dokumentace včetně jejího řádného vedení v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP vydanými SFŽP ČR
- příprava zadávací dokumentace (bez stavebně technické dokumentace, výkazu výměr)
- příprava obchodních podmínek – smlouvy o dílo
- namnožení zadávací dokumentace
- příprava a odeslání oznámení o zakázce /výzvy k podání nabídek
- zajištění uveřejnění předběžného oznámení ve věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele jeli požadováno dle zákona
- zajištění uveřejnění výzvy a zadávací dokumentace ve věstníku veřejných zakázek, profilu zadavatele a webových stránkách poskytovatele dotace
- zpracování odpovědí na dotazy zájemců k vyjasnění zadávací dokumentace a jejich rozeslání zájemcům
- zajištění prohlídky místa plnění, celého průběhu přijímání nabídek a pořízení potřebných dokumentů - otevírání obálek s nabídkami, včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami
- příprava podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek až po vypracování závěrečné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
- odeslání oznámení o přidělení veřejné zakázky
- zajištění uveřejnění výsledku zakázky a uzavřené smlouvy na profilu zadavatele
- oznámení o uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
- zpracování písemné zprávy zadavatele a její uveřejnění na profilu zadavatele, pokud je vyžadována
- řádné vedení kompletní dokumentace o zadání každé z veřejných zakázek v rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. a pokynů poskytovatele dotace

b) administrace projektu v rozsahu:
- zahájení a ukončení realizace projektu
- zpracování průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv (včetně všech příloh)
- zpracování změnových formulářů v případě změn v projektu
- spolupráce a komunikace s řídícím orgánem
- kontrola dodržování monitorovacích ukazatelů
- zpracování pravidelné zprávy o zajištění udržitelnosti projektu po celou dobu jeho udržitelnosti
- spolupráce a asistence při kontrolách až do konce udržitelnosti projektu

c) poradenská činnost v těchto oblastech:
- spolupráce a poradenství při vedení účetnictví projektu a jeho financování
- publicita a pravidla vizuálního označování
- pro případ vícenákladů nebo méněnákladů projektu
- při možném řešení nedostatků v průběhu realizace projektu

6. Lhůta, místo a způsob podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek: 7.3.2014 do 11.30 hod.

Místo pro podání nabídek: Městský úřad Petřvald, Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald, kancelář č.5 – sekretariát starostky (podatelna MěÚ Petřvald) nebo poštou (rozhodující pro dodržení termínu pro podání nabídek je podací razítko pošty)

Způsob podání nabídek: nabídka bude podána osobně písemně v zalepené obálce zřetelně označené nápisem „NEOTEVÍRAT“ a názvem veřejné zakázky „Výkon zadavatelské činnosti k veřejným zakázkám zadávaným v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP vydanými SFŽP ČR a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění" a uvedením kontaktní adresy uchazeče podávajícího nabídku.

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý, čtvrtek a pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.

7. Požadavek na prokázání způsobilosti uchazeče splnit předmět zakázky:
Uchazeč je povinen doložit ke své nabídce kopii živnostenského oprávnění a výpisu z obchodního rejstříku.

8. Požadavky na formální zpracování:
Nabídku je možné podat pouze v písemné podobě a v českém jazyce v řádně uzavřené a označené obálce (viz.bod 6 výzvy).

NABÍDKA BUDE OBSAHOVAT TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI V POŘADÍ, JAK JE UVEDENO:

a. návrh mandátní smlouvy, s uvedením nabídkové ceny a podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (vzor smlouvy je přílohou této výzvy). Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat či jinak upravovat. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením nebo nebude podepsána oprávněnou osobou, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a uchazeč bude z dalšího hodnocení vyloučen. Nabídková cena bude ve smlouvě rozdělena do těchto částí:
Cena A : zadavatelská činnost k veřejným zakázkám na: „Zateplení objektu ZŠ Školní 246 v k.ú.Petřvald u Karviné“ - za realizaci výběrových řízení bez DPH, DPH, vč.DPH dle bodu 5.1. a)

Cena A1: administraci projektu a poradenská činnost v průběhu realizace projektu „Zateplení objektu ZŠ Školní 246 v k.ú.Petřvald u Karviné“ v rozsahu dle bodu 5.1 a), b), c) bez DPH, DPH, vč.DPH

Cena A2: Celková cena dle bodu 5.1. za obě části (cena A + A1) bez DPH, DPH, vč.DPH

Cena B : zadavatelská činnost k veřejným zakázkám na: „Zateplení objektu MŠ 2.května čp.1564 v k.ú.Petřvald u Karviné“ - za realizaci výběrových řízení bez DPH, DPH, vč.DPH dle bodu 5.2. a)

Cena B1: administraci projektu a poradenská činnost v průběhu realizace projektu „Zateplení objektu MŠ 2.května 1564 v k.ú.Petřvald u Karviné“ v rozsahu dle bodu 5.2 a), b), c) bez DPH, DPH, vč.DPH

Cena B2: Celková cena dle bodu 5.2. za obě části (cena B + B1) bez DPH, DPH, vč.DPH

Celková cena C: Celková cena A2 + B2 bez DPH, DPG, vč.DPH


b. Uchazeč je povinen doložit ke své nabídce kopii živnostenského oprávnění a výpisu z obchodního rejstříku.

c. Uchazeč předloží seznam realizovaných zakázek obdobného nebo stejného charakteru za poslední 3 roky s uvedením termínu plnění a hodnoty zakázky (minimálně 1 zakázka v otevřeném podlimitním řízení + minimálně 1 zakázka administrace projektu OPŽP)

9. Základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena váha 100 %
Hodnocena bude celková nabídková cena tzn. cena za realizaci výběrových řízení, administraci projektu a poradenskou činnost včetně DPH. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, a to včetně nákladů na poštovné a případných nákladů na objednávky ke zveřejnění v informačním systému veřejné správy.

10. Zrušení zadávacího řízení:
Realizace zakázky je podmíněna rozhodnutím o přidělení dotace z výše uvedeného Operačního programu OPŽP. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zřízení kdykoliv zrušit nebo uzavřít smlouvu pouze na její část.

11. Zveřejnění nabídek:
Zadavatel si vyhrazuje právo na zveřejnění podaných nabídek.

Výzva je současně zveřejněna na úřední desce zadavatele, profilu zadavatele po celou dobou trvání lhůty pro podání nabídek.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Příkazní smlouva na výkon zadavatelské činnosti a administrace projektů ve formátu PDF

V Petřvaldě dne 18.2.2014

Jarmila Skálová
starostka města Petřvald

v.z. Ing.Václav Holeček
místostarosta města Petřvald„Malování a nátěry na ZŠ a ZÚŠ Školní 246 v Petřvaldě“

V Petřvaldě dne 5.2.2014

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výmalbu a nátěry v určených prostorech budovy ZŠ Školní čp.246 a ZUŠ Závodní čp.822 v Petřvaldě. Žádáme Vás o předložení cenové nabídky.

Název veřejné zakázky:
„Malování a nátěry na ZŠ a ZÚŠ Školní 246 v Petřvaldě“


Stručný popis zakázky :
1. Výmalba určených prostor v prostorách ZŠ Školní a ZŠ a ZUŠ na ul.Závodní (včetně odstranění nesoudržných vrstev škrabáním a vyspravení rohů a prasklin) v rozsahu cca 9.500 m2
2. Nátěry plechových a dřevených dveří, zábradlí, dveřních zárubní a plechových kójí na WC dle požadavků (případně jiné nátěry)
3. Další potřebné práce a materiál

Místo plnění zakázky:
budovy ZŠ Školní 246 a budova ZŠ a ZUŠ Závodní čp.822 v Petřvaldě

Termín plnění zakázky :
od 10.3.2014 – do 31.10.2014 (po dohodě se zadavatelem a vedením ZŠ a ZUŠ)

Předpokládaná cena :
do 250 tis.Kč bez DPH

Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena v členění:


V nabídce musí uchazeč prokázat:
- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 písm. a)- e), j), k) formou čestného prohlášení
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm.a) b) způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Originál dokladu bude zadavateli předložen před uzavřením smlouvy.

Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (znění smlouvy je přílohou této výzvy). Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení uchazeče.
2. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 27.2.2014 10.00 hod. zřetelně označenou nápisem

„Malování a nátěry na ZŠ a ZÚŠ Školní 246 v Petřvaldě“.


Pracovní doba MěÚ Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý, čtvrtek a pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Vzor smlouvy o dílo ve formátu PDF


Jarmila Skálová
starostka města Petřvald„Nákup osobního automobilu pro potřeby MěÚ Petřvald“

V Petřvaldě dne 4.10.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup osobního automobilu pro potřeby MěÚ Petřvald“. Žádáme Vás o předložení cenové nabídky.

Název veřejné zakázky:
„Nákup osobního automobilu pro potřeby MěÚ Petřvald“


Stručný popis zakázky a technické požadavky na plnění zakázky:
1. Dodávka 1 ks nového osobního vozidla pro potřeby zaměstnanců MěÚ Petřvald
2. Odkoupení původního vozidla využívaného zaměstnanci MěÚ Petřvald dosud

ad 1. Požadavky na nově pořízené vozidlo:
- auto osobní - 5místné
- typ karosérie: hatchback petidveřový
- motor: 1,4 benzín, min. 55 kW
- převodovka: petistupňová manuální
- objem zavazadlového prostoru: min. 213 litrů

ad 1.1. další požadavky na vybavení vozidla:
- palubní počítač
- klimatizace min.manuální
- mechanické zabezpečení řazení
- imobilizér
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- výškově i podélně nastavitelný volant
- airbagy řidiče a spolujezdce + boční airbegy vpředu
- ESP včetně ABS
- mlhové světlomety přední
- denní svícení
- elektrické stahování oken
- elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- tónovaná skla
- zadní parkovací asistent
- autorádio s min. 4 reproduktory (ovládání na volantu výhodou)

ad 1.2. Požadavky na dodávku dalšího vybavení:
- rezervní plnohodnotné kolo + zvedák vozu + klíč na kola
- druhá sada ocelových kol s velkoplošnými kryty + sada zimních pneumatik
- gumové interiérové koberce
- gumový koberec do zavazadlového prostoru

ad 2. Technické parametry odprodávaného vozidla:
- typ vozidla: osobní automobil Škola Fabia Comfort– 5dveřová-hatchback, 1,4 benzín, 50 kW
- barva: modrá základní metalíza
- rok výroby: 2000
- počet ujetých km: aktuálně 112 500 km

Místo plnění zakázky: Městský úřad Petřvald, Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Termín plnění zakázky : do 29.11. 2013

Předpokládaná cena : 250 tis. Kč včetně DPH za nové vozidlo

Požadavek na předložení nabídkové ceny:
Zadavatel požaduje předložení nabídkové ceny v tomto členění:
A: cena za nové vozidlo dle bodu ad 1. a ad 1.1. (požadavky na nové vozidlo a další požadavky na vybavení vozidla)

B: cena za dodávku dalšího vybavení dle bodu ad 1.2.

C: nabídková cena za odprodej původního vozidla určeného k odprodeji

Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena dle bodu A., tj. cena za nové vozidlo tvořená součtem cen za požadavky na nové vozidlo dle bodu ad 1. a dalšími požadavky na vybavení vozidla dle bodu ad1.1.

Další podmínky zadavatele:
Nákup nového vozidla a odprodej původního vozidla tvoří jednu zakázku a není je možné oddělit.

Prohlídka na místě plnění:
Zájemci se mohou telefonicky dohodnout na prohlídce vozidla nabízeného k odprodeji nejpozději do 18.10.2013 telefonicky na telefonním čísle: 596 542 903 – Mgr.Polková Lucie

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald 22.10.2013 10.00 hod. zřetelně označenou nápisem

„Nákup osobního automobilu pro potřeby MěÚ Petřvald“.


Pracovní doba MěÚ Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý, čtvrtek a pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF


Jarmila Skálová
starostka města Petřvald„Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení a pro provedení stavby včetně zajištění platného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu – Stavební úpravy za účelem změny užívání domu čp.1738 na dům s pečovatelskou službou v Petřvaldě“

V Petřvaldě dne 9.10.2013

Město Petřvald si Vás dovoluje v souladu se zásadami pro aplikaci zákona č.137/2006 Sb. v platném znění (dále jen ZVZ), v podmínkách města Petřvald a ustanovením § 6 a § 18 odst. 5 ZVZ, vyzvat jako zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodání: „Projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a pro provedení stavby včetně zajištění platného územního a stavebního povolení pro stavbu - Stavební úpravy za účelem změny užívání domu čp.1738 na dům s pečovatelskou službou v Petřvaldě“ k vypracování a k podání nabídky do tohoto řízení.
Zadavatel zpracoval toto zadání dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky.
Dotaz k zadávací dokumentaci podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče dle výpisu z obchodního rejstříku či jiným relevantním dokladem, je uchazeč povinen doručit zadavateli písemně nejpozději do 5 dnů od uplynutím stanovené lhůty pro podání nabídek. Podá-li uchazeč žádost o dodatečné informace ve shora stanovené lhůtě, doručí zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění žádosti, případně související dokumenty, nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti.
Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele. Uchazeč se musí při zpracování své nabídky vždy řídit těmito požadavky a též ustanoveními příslušných platných norem.
Uchazeč je povinen předložit veškeré požadované dokumenty. Dále je povinen plně respektovat zadávací podmínky a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat tyto požadavky, budou v souladu s ustanovením § 60 odst.1 ZVZ ze zadávacího řízení vyloučeny.


Zadávací podmínky veřejné zakázky:
1. Název veřejné zakázky:
„Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení a pro provedení stavby včetně zajištění platného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu – Stavební úpravy za účelem změny užívání domu čp.1738 na dům s pečovatelskou službou v Petřvaldě“

2. Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Marcela Šopová
Telefon: 596 542 915
Fax: 596 541 795
E-mail: sopova@petrvald-mesto.cz

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky:
3.1. Předmět veřejné zakázky
3.1.1. Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a pro provedení stavby včetně zajištění platného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění (dále jen stavební zákon), pro stavbu „Stavební úpravy za účelem změny užívání domu čp.1738 na dům s pečovatelskou službou v Petřvaldě“.

Jedná se o stávající budovu o venkovních rozměrech 35 900/13 000 mm s třemi nadzemními podlažími, z nichž 1.NP je technické, 2.NP a 3.NP je pak rozděleno na 27 pokojů a sociální zařízení samostatné v každém NP.
Nově zadavatel požaduje v 2.NP a 3.NP byty s bezbariérovým přístupem: á 4x 1+kk, 3x 2+kk, případně v 1.NP 2x byt 1+kk z bývalých prostorů skladů a dílen se zachováním samostatných vstupů ze zádveří budovy, které budou sloužit pro osoby s tělesným postižením. Celkem tedy bude provedeno 10 bytů 1+kk a 6x 2+kk. V 1.NP budou dále řešeny prostory pro sklepní kóje bytů, prostory pro pečovatelky včetně sociálního zařízení, prádelna, sušárna a kulturní místnost. Požadujeme zvážit možnost napojení na kotelnu v domě DPS čp. 1737 na parc.č. 6280/3 v kú. Petřvald u Karviné, případně vybudovat plynovou kotelnu v domě. Projektová dokumentace bude řešit výtah.
Součástí domu bude rovněž přístupový chodník z místní komunikace ul. Ráčková, parkovací stání a terénní úpravy.

3.1.2. Rozsah zakázky:
Projektová dokumentace, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby – prováděcí projekt, včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr a slepého rozpočtu a výkazu výměr, bude zpracovaná:
a) v souladu s ust. § 44 ZVZ,
b) v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.

Tento prováděcí projekt bude zpracovaný rovněž dle platných technických norem a stavebního zákona, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhláškou č. 398/2009 Sb., v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, na základě kterého bude dle § 94a stavebního zákona vydáno společné územní rozhodnutí a stavební povolení, které je součástí díla.

3.1.3. Dokumentace bude dodána:
a) ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě z toho 2x včetně rozpočtu a výkazu výměr, a 2 x včetně slepého rozpočtu s výkazy výměr. Součástí dokumentace bude pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení.
b) 1x dodání kompletní uzavřené projektové dokumentace v elektronické podobě (CD) včetně rozpočtu a výkazu výměr a 1x CD s dokumentací s výkazem výměr a slepým rozpočtem, a to v takové podobě, aby bylo možno jeho doplňování.

3.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Na základě této výzvy má zadavatel zájem zjistit informace o trhu a ceně obvyklé v místě plnění zakázky.

3 3. Místo plnění/realizace:
Budova čp. 1738 na parc. č. 6279 a dále parc.č. 6271/16, 6277/2, 6280/10, 6282/2, 6271/7 a 6280/3 (čp. 1737), 6280/5, 6280/4, katastrální území Petřvald u Karviné

3.4. Termín schůzky na místě plnění dle bodu 3.3.:
Dne 22.10. 2013 v 8,00 hod. se srazem před budovou čp. 1738.

4. Hodnotící kritéria
4.1. Podané nabídky budou hodnoceny v souladu s ustanovením § 78 odst.1 písm. b) způsobem dle § 79 ZVZ, podle nejnižší nabídkové ceny.

4.2. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.
4.3. Nabídková cena bude v Kč a to v členění:
- nabídková cena bez DPH
- samostatné DPH s příslušnou sazbou
- nabídková cena včetně DPH

5. Kvalifikační předpoklady
V nabídce musí uchazeč prokázat:
- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1, písm. a) - e), j), k) formou čestného prohlášení.
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 ZVZ.
Nesplní-li uchazeč kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude podle § 60 ZVZ, vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

6. Další podmínky zadavatele
6.1. Návrh smlouvy
Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (znění smlouvy je přílohou této výzvy).
Uchazeč je povinen akceptovat návrh smlouvy o dílo v plném rozsahu. V případě, že se bude návrh smlouvy uchazeče odchylovat, bude tato skutečnost považována za nesplnění vyhlášených podmínek předmětného zadávacího řízení a nabídka nebude dále hodnocena. Uchazeč do návrhu smlouvy doplní své identifikační údaje, údaj, zda je či není plátcem DPH, nabídkové ceny v uvedeném členění, datum a místo podpisu. Jiná změna není přípustná. Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení uchazeče.
Zadavatel se v obchodních podmínkách označuje jako „objednatel“, uchazeč se označuje jako „zhotovitel“.

6.2. Termín realizace (dodání) díla
Uchazeč/zhotovitel je povinen dílo dokončit nejpozději do 30.4.2014.
Zadavatel si vyhrazuje právo řízení před uzavřením smlouvy s uchazečem/dodavatelem úplně nebo částečně zrušit nebo uzavřít smlouvu jen na jednu z částí veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Vybranému uchazeči/dodavateli z těchto okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

6.3. Záruční lhůta
Záruka na kvalitu celého předmětu veřejné zakázky bude činit minimálně 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí díla.

6.4. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet zhotovitele v termínu do 15 dnů po předání faktury objednateli.

6.5. Ostatní
Zadavatel požaduje konzultovat dispoziční a materiálové řešení projektu.
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami.

7. Způsob a místo pro podání nabídek
7.1. Způsob a forma zpracování nabídky a dokladů kvalifikace
Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v originále v souladu se zadávacími podmínkami a to včetně požadovaného řazení nabídky a dokladů.
Nabídka a doklady musí být společně s přílohami svázány do jednoho svazku s názvem:
„Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace“
Uchazeč sestaví nabídku a doklady k splnění kvalifikace v níže vymezeném pořadí. Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč závazně použije přílohu č. 1.

„Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace“
a) krycí list nabídky
b) identifikační údaje o uchazeči
c) obsah svazku
d) doklad prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
e) podepsaný návrh smlouvy

7.2. Způsob a místo pro podání nabídek
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech v době od 8,00 do 11,30 nebo od 12,00 do 15,00hod., pondělí a středa do 16,15 hod.) na adresu zadavatele a to ve lhůtě do 1.11.2013 do 10,00 hod.
Zájemce je povinen nabídku a doklady k prokázání kvalifikace doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat nabídku v originále. Obálka bude uzavřena a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a pro provedení stavby včetně zajištění platného územního a stavebního povolení pro stavbu - Stavební úpravy za účelem změny užívání domu čp.1738 na dům s pečovatelskou službou v Petřvaldě“


Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku ve formátu PDF
Návrh kupní smlouvy ve formátu PDF
Půdorys stávajícího stavu 1.NP, 2.NP, 3.NP ve formátu PDF
Katastrální snímek ve formátu PDF
Fotodokumentace ve formátu PDF

Dodatečné informace - 24.10.2013.

Město Petřvald Vám tímto jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) poskytuje dodatečné informace:

1. Případné informace ke kotelně v domě DPS čp. 1737 na parc.č. 6280/3 v kú. Petřvald u Karviné, provozované společností Dalkia Česká republika, a.s., 28.října 3337/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, poskytne vedoucí provozovaného místa p. Martin Beneš, tel. 602 474 973.
2. Přílohou Vám zasíláme výseč mapy se zakreslením nově vybudované kanalizace stoka „A“ a situační snímek s orientačním zakreslením ostatních sítí.

Text vyhlášení dodatečných informací ve formátu PDF
Výseč mapy se zakreslením nově vybudované kanalizace stoka ... ve formátu PDF


Děkuji za spolupráci

Ing. Václav Holeček, místostarosta města Petřvaldu„Dodávka 9 ks plastových oken“

V Petřvaldě dne 3.10.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dodávka 9 ks plastových oken“. Žádáme Vás o předložení cenové nabídky.

Zadávací podmínky veřejné zakázky:
1. Název veřejné zakázky: „Dodávka 9 ks plastových oken“

2. Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Gabriela Kochová
Telefon: 596 542 914
Fax: 596 541 795
E-mail: kochova@petrvald-mesto.cz

3. Předmět veřejné zakázky
3.1.Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 9 ks plastových oken, otvíravých s ventilací a mikroventilací jednoho křídla, o rozměru:
3ks ………
1ks ……....
1ks ………
1ks ………
1ks ……....
2ks ………
2080 x 1480 mm (šířka/výška)
2180 x 1400 mm
1600 x 1350 mm
1480 x 1480 mm
550 x 1140 mm
500 x 680 mm
tříkřídlové, zasklení neprůhledné
tříkřídlové, zasklení neprůhledné
dvoukřídlové, zasklení průhledné
dvoukřídlové, zasklení průhledné
jednokřídlové, zasklení neprůhledné
jednokřídlové, zasklení průhlednéOkenní rám pětikomorový, vnitřní a venkovní úprava barva bílá. Zasklení – izolační dvojsklo Ug 1. Parapety venkovní – eloxovaný hliník barva hnědá.

3.2. Místo dodání: Gen. Svobody 403, 735 41 Petřvald v pracovních dnech od 7,00 do 13,30 hod.

3.3. Termín dodání: do 30.11.2013

3.4. Schůzka uchazečů o zakázku se uskuteční na místě dodání dne 10.10.2013 v 10,00 hod.

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem.
Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou a dopravou.

5. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude obsahovat přiložený návrh smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Základní kvalifikační předpoklady dle §53 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to formou čestného prohlášení.
3. Záruka na dodávku: min. 60 měsíců
4. Zálohy nejsou přípustné.
5. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 15.10.2013 do 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Dodávka 9 ks plastových oken“


Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále.
Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Návrh kupní smlouvy ve formátu PDF


Jarmila Skálová, starostka města Petřvald
v.z. Ing. Václav Holeček, místostarosta města Petřvaldu„Dodávka pytlované posypové soli“

V Petřvaldě dne 4.9.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dodávka pytlované posypové soli“.

Zadávací podmínky veřejné zakázky:
1. Název veřejné zakázky: „Dodávka pytlované posypové soli“

Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Radana Gojová
Telefon: 596 542 914
Fax: 596 541 795
E-mail: gojova@petrvald-mesto.cz

3. Předmět veřejné zakázky
3.1.Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 100 tun pytlované posypové soli v termínu do 31.10.2013.
3.2. Technické požadavky:
• Posypová sůl bude dodána v 25 kg pytlích bez perforace
• Hrubost posypové soli 0,2 – 3,5 mm
• Doprava musí být provedena nákladními automobily bez návěsu, tak aby bylo možno vyložit posypovou sůl přímo v areálu střediska údržby Městského úřadu Petřvald, ul. Gen. Svobody 403, 735 41 Petřvald, a to v pracovních dnech od 7,00 do 13,00 hod.

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, která bude zpracována: cena bez DPH, DPH a cena celkem. Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou, dopravou, čekací dobou při vykládce, která bude zajištěna pracovníky města Petřvald.

6. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče
2. Posypová sůl bude dodána v 25 kg pytlích bez perforace, neprodyšně uzavřených.
3. Zálohy nejsou přípustné.
4. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 18.9.2013 do 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Dodávka pytlované posypové soli“.


Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále.
Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF


Jarmila Skálová
starostka města Petřvald„Zpracování realizační projektové dokumentace na zateplení objektu ZŠ Školní čp.246 a MŠ 2.května 1654 v Petřvaldě“

V Petřvaldě dne 31.7.2013

Město Petřvald, v souladu s Zásadami pro aplikaci zákona č.137/2006 Sb. v podmínkách města Petřvald a ustanovením § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na „Zpracování projektové dokumentace na zateplení objektu ZŠ Školní čp.246 a MŠ 2.května 1654 v Petřvaldě“.

„Zpracování realizační projektové dokumentace na zateplení objektu ZŠ Školní čp.246 a MŠ 2.května 1654 v Petřvaldě“


Rozsah zakázky:
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby bude zpracovaná:
a) v souladu s ust. § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
b) v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,
c) dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění,
d) v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
e) v souladu s aktuálním zněním Směrnice MŽP č.12/2012 pro předkládání žádostí o poskytování finančních prostředků z OPŽP
f) ve spolupráci s auditorem – autorem průkazu energetické náročnosti předmětných budov

Místo plnění zakázky:
1. Základní škola Školní 246, 735 41 Petřvald
2. Mateřská škola 2.května 1654, 735 41 Petřvald

Termín plnění zakázky : zpracování PD do 30.9.2013

Předpokládaná cena :
Na základě této výzvy má zadavatel zájem zjistit informace o trhu a ceně obvyklé v místě plnění zakázky.

Kritéria pro hodnocení nabídky:
Zájemce předloží nabídkovou cenu v tomto členění:
Tabulka

V nabídce musí uchazeč prokázat:
- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 písm. a)- e), j), k) formou čestného prohlášení
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm.a) b) způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (znění smlouvy je přílohou této výzvy). Rozsah předmětu díla je podrobně specifikován ve vzoru smlouvy o dílo. Dodavatel je povinen akceptovat vzor smlouvy o dílo v plném rozsahu. V případě, že se bude návrh smlouvy uchazeče od vzoru smlouvy zadavatele odchylovat, bude tato skutečnost považována za nesplnění vyhlášených podmínek předmětného zadávacího řízení a nabídka nebude dále hodnocena. Dodavatel do návrhu smlouvy doplní své identifikační údaje, údaj, zda je či není plátcem DPH, nabídkové ceny v uvedeném členění (vč. nabídkové ceny za výkon autorského dohledu na stavbě), datum a místo podpisu. Jiná změna není přípustná. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení uchazeče.

2. Zadavatel si vyhrazuje právo řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem úplně nebo částečně zrušit nebo uzavřít smlouvu jen na jednu z částí veřejné zakázky

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 13.8.2013 10.00 hod. zřetelně označenou nápisem

„Zpracování realizační projektové dokumentace na zateplení objektu ZŠ Školní čp.246 a MŠ 2.května 1654 v Petřvaldě“.


Pracovní doba MěÚ Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý, čtvrtek a pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
6.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 14.00 hod.

Podklady pro zpracování nabídky:
- vzor smlouvy o dílo
- průkaz energetické náročnosti budovy ZŠ Školní čp.146, 735 41 Petřvald
- průkaz energetické náročnosti budovy MŠ 2.května čp.1654, 735 41 Petřvald
Podklady pro zpracování nabídky tvoří nedílnou součást této výzvy a jsou uchazečům poskytnuty bezplatně.

Bližší informace týkající se této zakázky Vám budou poskytnuty na správním odboru Městského úřadu Petřvald – Mgr. Lucie Polková, tel. 596 542 903

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Vzor smlouvy o dílo ve formátu PDF
Průkaz energetické náročnosti budovy ZŠ Školní čp.146, 735 41 Petřvald ve formátu PDF
Průkaz energetické náročnosti budovy MŠ 2.května čp.1654, 735 41 Petřvald ve formátu PDF


Jarmila Skálová
starostka města Petřvald„Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2013“

V Petřvaldě dne 3.6.2013

Město Petřvald tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

„Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2013“


Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Radana Gojová
Telefon: 596 542 914
Fax: 596 541 795
E-mail: gojova@petrvald-mesto.cz

3. Předmět veřejné zakázky
3.1. Základní údaje:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava vybraných částí místních komunikací v Petřvaldě . Jedná se o část komunikace ul. Polní v úseku od křižovatky s ul. U Hřiště po křižovatku s ul. Na Pustkách, ul. Závodní – plocha před Masarykovou školou a část komunikace ul. Podlesní – pod křižovatkou s ul. V Zimném dole.

3.2. Popis prací:
Rozsah prací je určen dle jednotlivých úseků místních komunikací.
a) ul. Polní (úsek od křižovatky s ul. U Hřiště po křižovatku s ul. Na Pustkách) celková plocha 825 m2
1. odstranění povrchu podkladu v tl. 40 cm
2. srovnání a zhutnění pláně
3. štěrkodrť tl. 30 cm (ve dvou vrstvách po 15 cm)
4. ACP 16 v tl. 5 cm
5. spojovací postřik
6. ACO 11 v tl. 5 cm
7. odvodňovací drenáž v délce 80 metrů (nutnost překopu stávající komunikace v délce 7 m)

b) ul. Závodní (plocha u Masarykovy školy 18m x 5m) celková plocha 90 m2
1. odstranění povrchu podkladu v tl. 30 cm
2. štěrkodrť tl. 20 cm
3. ACP 16 v tl. 5 cm
4. spojovací postřik
5. ACO 11 v tl. 5 cm
6. výšková úprava 2ks revizních šachtic
7. vybourání stávající a zřízení nové uliční vpusti

c) ul. Podlesní (úsek v délce 150m a šířce 7m – zatáčka pod křižovatkou s ul. V Zimném dole) celková plocha 1050 m2
1. frézování v tl. 5 cm včetně odvozu a likvidace suti
2. očištění povrchu
3. spojovací postřik
4. ACO 11 v tl. 5 cm
5. vyspravení povrchu krytu po vyfrézování ACO 11 tl. 5 cm – 10% z celkové plochy tj.105 m2

Uchazeči při své činnosti musí postupovat ve smyslu příslušných ČSN a platných předpisů.

3.3. Místo plnění: k.ú. Petřvald u Karviné
3.4. Termín provedení díla: do 31.8.2013

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nejnižší nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem.

5. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Záruka min. 60 měsíců.
3. Ceny budou uvedeny jednotlivě ke každému vybranému úseku zvlášť.
4. Zálohy nejsou přípustné.
5. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro doručení nabídky: do 18.6.2013 do 14,30 hod., čas podatelny zadavatele.
Místo pro doručení nabídky: MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
Způsob doručení nabídky: poštou nebo osobně. Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Označení: Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:

„Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2013“


Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Mapy se zakreslením požadovaných úseků na opravu ve formátu PDF
Fotodokumentace ve formátu PDF
Návrh smlouvy o dílo ve formátu PDF


Ing. Václav Holeček
místostarosta města Petřvaldu„Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald“

V Petřvaldě dne 4.6.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na „Konsolidaci a rozvoj datového centra Města Petřvald“ v budově Městského úřadu Petřvald. Žádám Vás o předložení cenové nabídky.

„Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald“


1. Stručný popis zakázky:
Předmětem zakázky je konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald. V jeho rámci dojde k náhradě stávajícího HW a SW.
Předmětem dodávky je i dodávka souvisejícího příslušenství (UPS, potřebné kabely) a služby uvedené v tomto zadání.

Nabízené prvky řešení musí splňovat:
 • Dodávku jednotlivých zařízení dle dále uvedené specifikace vymezující technické a množstevní parametry dílčích celků z pohledu minimálních parametrů. U položek s přepokládaným dodáním více kusů se jejich popis týká parametrů pro jeden kus.
 • Dodávku všech zařízení v provedení do racku
 • Na všechny dodávané části hardware záruka 3 roky (pokud není v popisu dílčího celku specifikováno jinak)
 • Povinnost s dodávkou doložit oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného HW (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a koncového zákazníka.
 • Dodávku originálního a nového zařízení, licencovaného ve jménu zákazníka tak, aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce.
 • Certifikace kompatibility všech komponent s navrženým virtualizačním řešením


Součástí zakázky je:
 • Zpracování migračního plánu (návrh bude součástí nabídky)
 • Zpracování projektové dokumentace (předání při podpisu smlouvy)
 • Instalační a implementační práce dle zásad projektového řízení
 • Provedení dokumentace nastavených hodnot a parametrů (při předání díla)
 • Zaškolení na obsluhu implementovaného řešení (při předání díla)


2. Místo plnění zakázky: budova Městského úřadu Petřvald

3. Termín plnění zakázky: do 15.8. 2013

3. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 980 000,- Kč bez DPH

4. Hodnotící kritéria:
Kriterium Váha kritéria
Nabídková cena v Kč bez DPH 100 %


5. Nabídková cena:
bude uvedena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentaci jako nejvýše přípustná v uvedeném členění . Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojištění, poplatků a vedlejších nákladů např.možná rizika, provoz objednatele, vývoj cen apod. Měnou zadávacího řízení je Kč.

Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:
cena celkem cena bez DPH DPH
7. V nabídce musí uchazeč prokázat:
7.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 písm. a)- e), j), k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění , a to formou čestného prohlášení.
7.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
7.3. Dodání seznamu realizovaných dodávek a prací obdobného charakteru provedených uchazečem za posledních 5 let. První dva referenční údaje budou doloženy osvědčením objednatelů o řádném plnění, která musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění prací a údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně.

8. Zadávací podklady:
Součástí výzvy je příloha (č.2) s přesnou specifikaci všech dílčích celků, které jsou předmětem zakázky. Jedná se o tyto dílčí celky:

- Základní prvky řešení
- Virtualizační servery – 2ks
- Diskové pole
- LAN „core“ switche – 2ks
- Záložní zdroj UPS – 2ks
- Virtualizační software
- Serverové operační systémy
- Terminálové služby
- Groupwarový systém
- Služby, implementační práce

Tato příloha je rovněž součástí výzvy v elektronické podobě zveřejněné na www stránkách zadavatele (www.petrvald.info) a elektronické úřední desce zadavatele.

9. Další podmínky zadavatele:
Nabídka bude obsahovat tyto části v pořadí jak je uvedeno:

9.1. prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu 7.1. a 7.2. této výzvy
9.1. návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (vzor smlouvy je přílohou č.1 této výzvy). Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat či jinak upravovat. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením nebo nebude podepsána oprávněnou osobou, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a uchazeč bude z další účasti vyloučen.
9.2. přesný harmonogram prací se zahájením a ukončením prací nejpozději do 15.8.2013 včetně zpracovaného návrhu migračního plánu
9.3. přesné nacenění jednotlivých části dodávky a prací dle přílohy č.2 této výzvy. Ceny budou uvedeny takto:
- u jednotlivých položek samostatně ve členění bez DPH, DPH, s DPH.
- ceny u jednotlivých dílčích celků dodávky (dle bodu 8.) ve členění bez DPH, DPH, s DPH
- cena za celé dílo ve členění bez DPH, DPH, s DPH
Pokud celková nabídková cena bez DPH přesáhne max.předpokládanou hodnotu zakázky bude uchazeč z dalšího hodnocení vyloučen.
9.4. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
9.5. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zřízení kdykoliv zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 21.6.2013 10.00 hod. zřetelně označenou nápisem

„Neotevírat - Konsolidaci a rozvoj datového centra Města Petřvald“


Pracovní doba MěÚ Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý, čtvrtek a pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.

Ke stažení:
Text výzvy, obchodní podmínky a specifikace předmětu nabídky ve formátu PDF


Jarmila Skálová
starostka„Oprava balkónů domu čp. 1614 na ul. Březinské v Petřvaldě“

V Petřvaldě dne 27.5.2013

Město Petřvald tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

„Oprava balkónů domu čp. 1614 na ul. Březinské v Petřvaldě“


Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Marcela Šopová
Telefon: 596 542 915
Fax: 596 541 795
E-mail: sopova@petrvald-mesto.cz

3. Předmět veřejné zakázky
3.1. Základní údaje:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava 8 ks balkónů bytového domu na ul. Březinské čp. 1614 v Petřvaldě včetně souvisejících prací tj. oprava balkónových stěn a trhlin, oprava omítek, výměna ocelové konstrukce zábradlí, dlažby, izolace a oplechování balkónů.

3.2. Popis prací:
Budou demontována původní ocelová zábradlí včetně výplně, osadí se nová zábradlí. Ocelové konstrukce budou opatřeny základním nátěrem a 2x vrchním krycím nátěrem barvy tmavěhnědé. Vybourá se stávající dlažba včetně podloží. Provede se demontáž stávajícího oplechování a montáž nového AL oplechování a lemování u stěn balkónů. Na balkónovou desku se provede bet. mazanina ve spádu 78-108 mm, hydroizolační nátěr – 1x Aquafin 2K, 1x DITRA + systémové prvky, vytažené na stěny 200 mm nad podlahu a mrazuvzdorná dlažba do tmelu 9 mm. Provede se průzkum omítky, duté části se odstraní a vyspraví, následně bude proveden celkový vnitřní i venkovní nátěr omítky balkónů. Uchazeči při své činnosti musí postupovat ve smyslu příslušných ČSN a platných předpisů. 3.3. Místo plnění zakázky: Město Petřvald

3.4. Termín dodání díla: do 30.9.2013

3.5. Termín schůzky na místě plnění dle bodu 3.3.: 7. 6. 2013 v 8,00 hod.

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nejnižší nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem.
Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou, montáží, dopravou, lešením a likvidací odpadů.

5. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Záruka min. 60 měsíců.
3. Zálohy nejsou přípustné.
4. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro doručení nabídky: do 21.6.2013 do 11,00 hod., čas podatelny zadavatele.
Místo pro doručení nabídky: MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
Způsob doručení nabídky: poštou nebo osobně. Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Označení:
Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:
„Oprava balkónů domu čp. 1614 na ul. Březinské v Petřvaldě“


Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.


Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Projektová dokumentace ve formátu PDF
Fotodokumentace ve formátu PDF
Návrh smlouvy o dílo ve formátu PDF


Dodatečná informace k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu.
13.6.2013
1. Bude opraveno rovněž oplechování poslední stříšky nad balkónem ve IV. NP.
2. Žádáme o provedení variantního ukotvení venkovního zábradlí ze spodu podesty balkónu v materiálu pozink dle přiloženého nákresu.
Dodatečná informace vč. nákresu ve formátu PDF


Ing. Václav Holeček
místostarosta města Petřvaldu„Rekonstrukce spodní části oplocení hřbitova podél ulice Ostravské, Petřvald“

V Petřvaldě dne 16.4.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem

„Rekonstrukce spodní části oplocení hřbitova podél ulice Ostravské, Petřvald“


Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald<
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1721679329/0800
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Dana Szotkowská
Telefon: 596 542 913
Fax: 596 541 795
E-mail: szotkowska@petrvald-mesto.cz

3. Předmět veřejné zakázky
3.1. Předmětem plnění je rekonstrukce spodní části oplocení hřbitova podél ul. Ostravské v celkové délce cca 28 m. Stávající oplocení je tvořeno ze zděných sloupků. Mezi sloupky je vyzděna podezdívka s okapnicí. Výplňové rámy jsou ocelové, drátěné, zakotvené do zděných sloupků. Sloupky a podezdívka jsou omítnuty. Plot je ve svahu a musí odolávat tlaku zeminy, proto tomu musí odpovídat konstrukce plotu. Vzhledem k této situaci a k tomu, že je požadavek, aby se charakter plotu nezměnil, je navržen postup a rozsah prací uvedených v příloze č. 1 Smlouvy o dílo.
Schůzka uchazečů o zakázku se uskuteční na místě samém, ul. K Muzeu, u hlavní hřbitovní brány dne 25.4.2013 v 8,00 hod.

3.2. Místo plnění zakázky: Město Petřvald

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
nabídková cena v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou a dopravou

5. Základní kvalifikační předpoklady:
Základní kvalifikační předpoklady dle 54 v souladu s § 62 odst. 2 ZVZ, tzn. doložením čestného prohlášení.

6. Další podmínky zadavatele:
a) Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
b) Zálohy nejsou přípustné.
c) Záruka na dodávku: min. 60 měsíců
d) Termín provádění zakázky: 06-08/2013
e) Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 21.5.2013 do 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce spodní části oplocení hřbitova podél ulice Ostravské, Petřvald“


Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále.
Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Pracovní doba MěÚ Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý, čtvrtek a pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Návrh smlouvy o dílo ve formátu PDF
Fotodokumentace ve formátu PDF

Jarmila SKÁLOVÁ
starostka„Nákup upomínkových předmětů“

V Petřvaldě dne 22.2.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup upomínkových předmětů“ v rámci projektu Kulturní pohraničí-vytvoření moderní kulturní infrastruktury v Jasienici a Petřvaldě. Žádáme Vás o předložení cenové nabídky. Dodávka upomínkových předmětů:

Název veřejné zakázky: „Nákup upomínkových předmětů“

Stručný popis zakázky:
100 ks trička
200 ks blok s propiskou
50 ks sad pastelek
50 ks sad fixů
100 ks sady 2 skleniček
100 ks hrníčků
200 ks pexeso

Text výzvy včetně grafických požadavků je uveden v souboru PDF, jehož odkaz je uveden níže.

Místo plnění zakázky: Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald

Termín plnění zakázky: dodávka: duben – květen 2013

Předpokládaná cena: 75 tis. Kč včetně DPH

Kritéria pro hodnocení nabídky: Nabídková cena v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem.

Další podmínky zadavatele:
1. Upomínkové předměty budou opatřeny potiskem dle návrhu zadavatele v souladu s pravidly publicity http://www.euregio-teschinensis.eu/wp-content/uploads/2012/10/Manuál-vizuální-prezentace.pdf
2. Nabídka grafického návrhu požadovaných předmětů.
3. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

V nabídce musí uchazeč prokázat:
1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a to formou čestného prohlášení.
2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 18.3.2013 11.30 hod. zřetelně označenou nápisem „Nákup upomínkových předmětů“

Pracovní doba MěÚ Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý, čtvrtek a pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.

Text výzvy včetně grafických požadavků ve formátu PDF.


Jarmila SKÁLOVÁ
starostka„Základní škola Petřvald, Školní 246 – stavební úpravy – výměna oken a dveří – 3.etapa“

V Petřvaldě dne 11.2.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu oken s dveří v objektu Základní škola, Školní 246, Petřvald (3 etapa) . Žádám Vás o předložení cenové nabídky.

Název veřejné zakázky:
„Základní škola Petřvald, Školní 246 – stavební úpravy – výměna oken a dveří – 3.etapa“


1.Stručný popis zakázky :
- provedení přesného zaměření oken a dveří v rozsahu dle přiložené PD
- kompletní demontáž dřevěných oken – vč. rámů , ocelové konstrukce z parapetů pod stávajícími okny
- dodání a montáž nových oken bílých plastových dle Výpisu výplní otvorů přiložené PD
- kompletní demontáž ocelových dveří na schodišti (únikové schodiště) a dveří do jídelny v 1.PP včetně zárubní
- dodání a montáž nových nových plastových dveří na schodiště (únikové schodiště) a plastových dveří do vstupu do jídelny v 1.PP dle PD
- členění a další parametry jsou upřesněny v zadávací dokumentaci, která je součástí této výzvy
- demontáž stávajících izolačních panelů a dozdění vzniklých prostor dle přiložené PD
- dodání a montáž vnějších parapetů hliníkových, barva hnědá
- další potřebné stavební práce, opravy maleb, opravy omítek dle přiložené PD.

2. Místo plnění zakázky: objekt čp. 246, ul. Školní, Petřvald

3. Termín plnění zakázky: červenec – srpen 2013

Předpokládaná hodnota zakázky: 450 000,- Kč bez DPH

4. Prohlídka místa budoucího plnění:
Zadavatel umožní všem uchazečům – dodavatelům – prohlídku místa budoucího plnění.
Prohlídka se uskuteční dne 21.2.2013 ve13.00 hod. se srazem účastníku před hlavním vchodem do budovy Základní školy Školní čp.246 v Petřvaldě, 735 14.

5. Hodnotící kritéria:
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 78 odst.1 písm. a) způsobem dle § 79 zákona o veřejných zakázkách hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami:
;
6. Nabídková cena
bude uvedena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentaci jako nejvýše přípustná. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojištění, poplatků a vedlejších nákladů např.zařízení staveniště, možná rizika, provoz objednatele, vývoj cen apod. Měnou zadávacího řízení je Kč.

Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:
- cena celkem / bez DPH

7. V nabídce musí uchazeč prokázat:
7.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 písm. a)- e), j), k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění , a to formou čestného prohlášení.

7.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

7.3. Dodání seznamu stavebních prací obdobného charakteru provedených uchazečem za posledních 5 let. . Pro splnění této kvalifikace požaduje zadavatel doložení minimálně 2 staveb-výměny oken a dveří , přičemž finanční objem jedné referenční stavby musí být v souladu s §56 odst.5 písm.c). První dva referenční údaje budou doloženy osvědčením objednatelů o řádném plnění, která musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně.

8. Podmínky pro poskytnutí projektové dokumentace:
Osloveným zájemcům bude projektová dokumentace poskytnuta jako součást výzvy v elektronické podobě na CD nosiči.
Ostatním zájemcům o projektovou dokumentaci na CD nosiči bude poskytnuta kontaktní osobou zadavatele na základě doručení písemné žádosti zájemce na adresu zadavatele v termínu nejpozději do 21.2.2013 (rozhodující je datum podání žádosti, dle razítka podací pošty).
Vyžádanou projektovou dokumentaci na CD nosiči si žadatel vyzvedne osobně, po předchozí telefonické dohodě na Městském úřadu v Petřvaldě v níže uvedené pracovní době, nebo bude objednateli (na požádání) zaslána poštou.

Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů za poskytnutou projektovou dokumentaci.

Projektová dokumentace v elektronickém formátu je rovněž součástí výzvy zveřejněné na www stránkách zadavatele (www.petrvald.info) a elektronické úřední desce zadavatele.

9. Další podmínky zadavatele:
9.1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (vzor smlouvy je přílohou této výzvy). Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat či jinak upravovat. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením nebo nebude podepsána oprávněnou osobou, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a uchazeč bude z další účasti vyloučen. Smlouva bude obsahovat tyto přílohy:
příloha č.1 – položkový rozpočet
příloha č.2 – časový harmonogram
příloha č.3 – seznam subdodavatelů se specifikací prací, které budou vykonávat. Celkový objem subdodávek nesmí překročit 15 % z celkového objemu stavebních prací

9.2. Nabídka bude obsahovat přesný harmonogram prací se zahájením a ukončením
plněním v termínech červenec – srpen 2013

9.3. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

9.4. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zřízení kdykoliv zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 8.3.2013 11,30 hod. zřetelně označenou nápisem „Neotevírat - Základní škola Petřvald,Školní 246 – stavební úpravy – výměna oken a dveří – 3.etapa“

Pracovní doba MěÚ Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý, čtvrtek a pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.

Text výzvy vč. požadavků na obsah smlouvy ve formátu PDF.
Projektová dokumentace zkomprimováno ve formátu ZIP.

Doplnění zadávacích podkladů na veřejnou zakázku mletého rozsahu: Základní škola Petřvald, Školní 246 – stavební úpravy – výměna oken a dveří – 3.etapa“

Doplnění zadávacích podkladů ve formátu PDF.

Na základě schůzky se zájemci o realizaci zakázky, která proběhla dne 21.2.2013 se zadávací podklady pro uvedenou akci doplňují takto:

Dveře plastové vchodové jednokřídlé (boční vstup do školy – napravo od hlavního vchodu)
- demontáž stávajících dřevěných dveří
- výroba a montáž nových plastových vchodových dveří 800 x 19700 mm (světlost min.800 mm).
- levé, jednokřídlé, plné, bezpečnostní kování se zámkem, klika na vnitřní straně straně
- barva rámu a křídla – bílá, oboustranně
- UW =1,2 W/m2K (příp.nižší)

Termín pro podání nabídek se nemění.Jarmila SKÁLOVÁ
starostka„Modernizace Kulturního domu Petřvald – nákup 250 ks židlí“

V Petřvaldě dne 12.2.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace knihovny“ v rámci projektu Kulturní pohraničí-vytvoření moderní kulturní infrastruktury v Jasienici a Petřvaldě.
Žádáme Vás o předložení cenové nabídky.

Název veřejné zakázky:
„Modernizace knihovny – stavební úpravy, truhlářské a lakýrnické práce“


Stručný popis zakázky:
Dodávka 250 ks židlí pro velký sál kulturního domu v Petřvaldě.
Typ židlí:
- vhodné do společenských, často užívaných prostor
- kombinace světlého dřeva a čalounění tmavší barvy
- bez područek
- vysoké opěradlo

Místo plnění zakázky: budova Kulturního domu Petřvald na ul. Kulturní čp.26

Termín plnění zakázky: dodávka : duben – květen 2013

Předpokládaná cena: 200 tis. Kč včetně DPH

Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena (včetně dopravy) a vhodnost nabízeného produktu pro dané účely.

Další podmínky zadavatele: Nabídka bude obsahovat parametry a typové označení nabízené židle se vzorkem potahové látky a fotografické vyobrazení,

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 4.3.2013 11.30 hod. zřetelně označenou nápisem „Modernizace Kulturního domu Petřvald – nákup 250 ks židlí“

Pracovní doba MěÚ Petřvald:
Pondělí a středa
Úterý, čtvrtek a pátek
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.

Text výzvy ve formátu PDF.


Jarmila SKÁLOVÁ
starostka„Příprava a tisk Petřvaldských novin“

V Petřvaldě dne 11.2.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na kompletní zpracování Petřvaldských novin. Žádáme Vás o předložení cenové nabídky.

Název veřejné zakázky:
„Příprava a tisk Petřvaldských novin“


Stručný popis zakázky:
Předmětem zakázky je kompletní zpracování Petřvaldských novin v tomto rozsahu:
1. grafická úprava dodaných materiálů
2. předtisková příprava
3. tisk – základní počet výtisků 2.890 ks/ 16 stran (počet výtisků i stran bude aktualizován pravidelně dle požadavku zadavatele)
4. knihařské zpracování
5. předání zpracovaných materiálů v plné grafické verzi ve formátu PDF
6. počet vydání za rok 12 (měsíčník)

Technické požadavky na zpracování novin:
- formát výsledný skládaný A4
- papír 80g
- vazba bez šití, listy pouze nafalcované a volně vložené do sebe
- barva: černobílé nebo barevné vydání

Místo plnění zakázky: Městský úřad Petřvald, Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Termín plnění zakázky : od 1.4.2013 – do max. 31.3.2017

Předpokládaná cena : do max. 1.000.000 Kč bez DPH

Kritéria pro hodnocení nabídky:
Zájemce předloží nabídkovou cenu ve třech variantách:
1. zpracování v rozsahu dle popisu zakázky 2.890 ks /16 stran v barevném tisku
2. zpracování v rozsahu dle popisu zakázky 2.890 ks /16 stran v černobílém tisku
3. zpracování v rozsahu dle popisu zakázky 2.890 ks /16 stran v černobílém tisku s čelní a zadní stranou proloženou barevným tiskem v jedné barvě (viz přiložený vzor)

Cena bude kalkulována včetně dopravy tj. doručení hotových novin do sídla zadavatele.

Dotazy k zpracování nabídky : Mgr.Polková 596 542 903
Dotazy k podrobnostem tisku PN: p.Tomková 596 542 904

V nabídce musí uchazeč prokázat:
- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 písm. a)- e), j), k) formou čestného prohlášení
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm.a) b) způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (znění smlouvy je přílohou této výzvy). Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení uchazeče.
2. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 28.2.2013 11.30 hod. zřetelně označenou nápisem „Příprava a tisk Petřvaldských novin“

Pracovní doba MěÚ Petřvald:
Pondělí a středa: 7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek: 7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.

Text výzvy vč. poždavků na obsah smlouvy ve formátu PDF.


Jarmila SKÁLOVÁ
starostka„Modernizace knihovny – stavební úpravy, truhlářské a lakýrnické práce“

V Petřvaldě dne 12.2.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace knihovny“ v rámci projektu Kulturní pohraničí-vytvoření moderní kulturní infrastruktury v Jasienici a Petřvaldě.
Žádáme Vás o předložení cenové nabídky.

Název veřejné zakázky:
„Modernizace knihovny – stavební úpravy, truhlářské a lakýrnické práce“


Stručný popis zakázky:
1. Stavební úprava vstupu do dětského oddělení knihovny a studovny
2. Výroba, instalace a ukotvení vyvýšeného patra dětského oddělení knihovny (ve tvaru lodi) dle přiložené studie norem platných pro dětská hřiště (nutné přesné zaměření na místě)
3. Výroba a instalace posuvných závěsných dveří u vstupu do dětského oddělení knihovny (nutné přesné zaměření na místě)
4. Výroba a instalace nábytku a zařizovacích předmětů z OSB desek dle přiložené studie a typové a kusové specifikace (přesné zaměření na místě nutné)
5. Renovace(lakováním) 34 ks původních skříněk (barvy dle studie) a opatření kolečky (6 kusů skříněk)
6. Další potřebné práce a materiál v souladu se studií a typovou a kusovou specifikací

Místo plnění zakázky:
budova Střediska kulturních služeb čp.150 v Petřvaldě – prostory knihovny v 1.patře této budovy

Termín plnění zakázky:
24.6.- 26.6.2013 – zednické práce
24.6.- 17.7.2013 – lakýrnické práce (mimo budovu)
18.7.- 31.7.2013 – instalace nábytku

Předpokládaná cena: 150 tis. Kč bez DPH

Prohlídka na místě plnění zakázky:
Prohlídka na místě plnění zakázky je podmínkou pro podání nabídky.
Sraz zájemců o podání nabídky (prohlídka na místě plnění) 22.2.2013 ve 8.00 hod. v prostorách knihovny v budově na ulici K Muzeu čp.150 v Petřvaldě.

Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena v členění:

V nabídce musí uchazeč prokázat:
- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 písm. a)- e), j), k) formou čestného prohlášení
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm.a) b) způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (znění smlouvy je přílohou této výzvy). Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení uchazeče).
2. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 4.3.2013 11.30 hod. zřetelně označenou nápisem „„Modernizace knihovny – stavební úpravy, truhlářské a lakýrnické práce“

Pracovní doba MěÚ Petřvald:
Pondělí a středa: 7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek: 7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.

Text výzvy vč. požadavků na obsah smlouvy ve formátu PDF.
Projektová dokumentace zkomprimováno ve formátu ZIP.


Doplnění zadávacích podkladů na veřejnou zakázku mletého rozsahu: Modernizace knihovny – stavební úpravy, truhlářské a lakýrnické práce“
25.2.2013
Na základě schůzky se zájemci o realizaci zakázky, která proběhla dne 22.2.2013 se zadávací podklady pro uvedenou akci doplňují o tuto dokumentaci:

F 1.2. - Konstrukční a stavebně technické řešení
01 - Půdorys 2.NP – konstrukce podia
02 - Půdorys 2.NP – konstrukce zavěšení
Doplněn dokumentace zkomprimováno ve formátu ZIP.

Termín pro podání nabídek se nemění.

Jarmila SKÁLOVÁ
starostka„Zateplení objektu čp.150 k.ú. Petřvald u Karviné“

V Petřvaldě dne 6.2.2013

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Zateplení objektu čp.150 k.ú. Petřvald u Karviné“
(mimo režim zákona č.137/2006 Sb.v platném znění)


Identifikační údaje žadatele:
Zadavatel: Město Petřvald
Se sídlem: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Zastoupený: p. Jarmilou Skálovou, starostka města
Kontaktní osoba: Mgr.Lucie Polková, vedoucí správního odboru
Telefon: 596 542 903
E-mail: polkova@petrvald-mesto.cz

Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle níže uvedených zadávacích podmínek:

1. Název a druh předmětu zakázky:
Název zakázky: Zateplení objektu čp.150 k.ú.Petřvald u Karviné
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu (mimo režim zákona č.137/2006 Sb.)

2. Předpokládaná lhůta plnění: květen 2013 – 20.červen 2013

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.200 000,00 Kč bez DPH

4. Základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena

5. Informace o předmětu a popis veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívající v zateplení obvodového zdiva I. a II.NP, zateplení špalet a parapetů okenních otvorů včetně opravy soklové části zdiva a zateplení stropní konstrukce nad II.NP. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované Ing.Přemyslem Dudou-VOMA.

6. Prohlídka místa budoucího plnění:
Zadavatel umožní všem uchazečům – dodavatelům – prohlídku místa budoucího plnění.
Prohlídka se uskuteční dne 13.2.2013 v 10.00 hod. se srazem účastníku před hlavním vchodem do budovy Střediska kulturních služeb čp.150 k.ú. Petřvald u Karviné.

7. Lhůta a místo pro podání nabídky:
Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 25.2.2013 do 11.30 hod. (původne 22.2.2013, změna termínu) zřetelně označenou nápisem „Zateplení objektu čp.150 k.ú. Petřvald u Karviné"

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:
po, stř 7.00 -11.30 hod 12.00 – 17.00 hod.
út, čt, pa 7.00 -11.30 hod. 12.00 – 15.00 hod.

8. Způsob podání nabídky:
Nabídku je možné podat pouze v písemné podobě a ve lhůtě stanovené pro podání nabídky. Nabídka musí být podána v českém jazyce v řádně uzavřené a označené obálce, na které je uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení v případě, kdy nabídka je zadavateli podána po stanovené lhůtě.

9. Zadávací dokumentace:
je rozdělena do těchto částí:
I. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky (jsou součástí výzvy) – tištěna i elektronická podoba
II. Obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo - příloha výzvy) – tištěna i elektronická podoba
III. Projektová dokumentace – elektronická podoba

ad I. Požadavky a podmínky zadavatele na zpracování nabídky:
Nabídka bude obsahovat tyto samostatné části v pořadí, jak je uvedeno:

a. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (vzor smlouvy je přílohou této výzvy). Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat či jinak upravovat. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením nebo nebude podepsána oprávněnou osobou, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a uchazeč bude z další účasti vyloučen.
K návrhu smlouvy uchazeč připojí jako jeho přílohu:
č.1 Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
č.2 Časový harmonogram
č.3 Seznam předpokládaných subdodavatelů s uvedením části veřejné zakázky, která jim bude zadána v max.limitu 15% objemu stavebních nákladů akce


b. Požadavky na splnění kvalifikace
zájemce předkládá veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii. Uchazeč jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, je povinen před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie těchto dokladů.
základní kvalifikační předpoklady :
dle § 52 odst.1 zákona 137/2006 Sb.v platném znění zájemce doloží čestným prohlášením
profesní kvalifikační předpoklady:
dle § 53 zákona 137/2006 Sb. v platném znění:
písm. a) zájemce doloží výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, má-li v ní být zapsán dle zvláštních předpisů, ne starším 90 dnů
písm. b) zájemce doloží dokladem o oprávnění podnikat (Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, či podobný)
písm. d) zájemce doloží osvědčením autorizovaný inženýr „Autorizace v oboru pozemní stavby“ dle § 5 odst.3 zákona č.360/1992 Sb.

technické kvalifikační předpoklady:
dle §56 odst.3 písm.a) zákona 137/2006 Sb. v platném znění, zájemce doloží seznam realizovaných staveb za posledních 5 let. Pro splnění této kvalifikace požaduje zadavatel doložení minimálně 2 staveb zateplení budov, přičemž finanční objem jedné referenční stavby musí být v souladu s §56 odst.5 písm.c) . První dva referenční údaje budou doloženy osvědčením objednatelů o řádném plnění, která musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně.

c. Nabídková cena bude uvedena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentaci jako nejvýše přípustná. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojištění, poplatků a vedlejších nákladů např.zařízení staveniště, možná rizika, provoz objednatele, vývoj cen apod. Nabídková cena musí rovněž obsahovat i náklady na propagaci. Měnou zadávacího řízení je Kč.

d. Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:
cena celkem / bez DPH / DPH / s DPH

e. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

ad II. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo jsou přílohou této výzvy

ad III. Podmínky pro poskytnutí projektové dokumentace:
Osloveným zájemcům bude projektová dokumentace poskytnuta jako součást výzvy v elektronické podobě na CD nosiči.
Ostatním zájemcům o projektovou dokumentaci na CD nosiči bude poskytnuta kontaktní osobou zadavatele na základě doručení písemné žádosti zájemce na adresu zadavatele v termínu nejpozději do 13.2.2013 (rozhodující je datum podání žádosti, dle razítka podací pošty).

Vyžádanou projektovou dokumentaci na CD nosiči si žadatel vyzvedne osobně, po předchozí telefonické dohodě na Městském úřadu v Petřvaldě v níže uvedené pracovní době, nebo bude objednateli (na požádání) zaslána poštou.

Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů za poskytnutou projektovou dokumentaci.

Projektová dokumentace v elektronickém formátu je rovněž součástí výzvy zveřejněné na www stránkách zadavatele (www.petrvald.info) a elektronické úřední desce zadavatele.

10. Zrušení zadávacího řízení:
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zřízení kdykoliv zrušit.

11. Zveřejnění nabídek:
Zadavatel si vyhrazuje právo na zveřejnění podaných nabídek.

Text výzvy naleznete zde ve formátu PDF.
Příloha č. 1: PD se slepým rozpočtem (zkomprimováno ve formátu ZIP).
Příloha č. 2: Návrh smlouvy o dílo ve formátu PDF.

V Petřvaldě dne 6.2. 2013

Doplnění zadávacích podkladů a změna termínu pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu„Zateplení objektu čp. 150 v k.ú.Petřvald u Karviné“
18.2.2013

Text doplnění výzvy naleznete zde ve formátu PDF.
Na základě schůzky se zájemci o realizaci zakázky, která proběhla dne 13.2.2013 se zadávací podklady pro uvedenou akci upřesňují v části „Výkaz výměr“:
Aktualizovaný slepý položkový rozpočet - dokument ve formátu XLS.
Odpovědi na připomínky dodavatelů - dokument ve formátu PDF.

Dále Vám oznamujeme změnu termínu pro podání nabídek na tuto akci. Nový termín byl stanoven takto:
pondělí 25.2.2013 do 11.30 hod.

Jarmila SKÁLOVÁ
starostka„Malování a nátěry na ZŠ a ZÚŠ Školní 246 v Petřvaldě“

V Petřvaldě dne 30.1.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výmalbu a nátěry v některých v určených prostorech budovy ZŠ Školní čp.246 a ZUŠ Závodní čp.822 v Petřvaldě. Žádáme Vás o předložení cenové nabídky.

Název veřejné zakázky:
„Malování a nátěry na ZŠ a ZÚŠ Školní 246 v Petřvaldě“


Stručný popis zakázky :
1. Výmalba určených prostor v prostorách ZŠ Školní a ZŠ a ZUŠ na ul.Závodní (včetně odstranění nesoudržných vrstev škrabáním a vyspravení rohů a prasklin) v rozsahu cca 8.000 m2
2. Nátěry plechových a dřevených dveří, zábradlí, dveřních zárubní a plechových kójí na WC dle požadavků (případně jiné nátěry)
3. Další potřebné práce a materiál


Místo plnění zakázky:
budovy ZŠ Školní 246 a ZŠ a ZUŠ na ul.Závodní čp.822 v Petřvaldě

Termín plnění zakázky :
od 1.3.2013 – do 31.10.2012 (dle požadavku zadavatele a vedení ZŠ a ZUŠ)

Předpokládaná cena :
do 300 tis.Kč bez DPH

Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena v členění:
;

V nabídce musí uchazeč prokázat:
- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 písm. a)- e), j), k) formou čestného prohlášení
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm.a) b) způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (znění smlouvy je přílohou této výzvy). Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení uchazeče.
2. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 15.2.2013 11.30 hod. zřetelně označenou nápisem „Malování a nátěry na ZŠ a ZÚŠ Školní 246 v Petřvaldě“.

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:
po, stř 7.00 - 11.30 hod 12.00 - 17.00 hod.
út, čt, pa 7.00 - 11.20 hod. 12.00 - 15.00 hod.

Text výzvy a návrhu smlouvy o dílo naleznete zde ve formátu PDF.

Jarmila SKÁLOVÁ
starostka„Malování v budovách Mateřské školy 2.května v Petřvaldě“

V Petřvaldě dne 30.1.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výmalbu v určených prostorech budovy MŠ 2.května , MŠ K Muzeu 257 a MŠ Závodní 822 v Petřvaldě. Žádáme Vás o předložení cenové nabídky.

Název veřejné zakázky:
„Malování v budovách Mateřské školy 2.května v Petřvaldě“


Stručný popis zakázky :
1. Výmalba určených prostor v prostorách MŠ 2.května a odloučených pracovišť MŠ K Muzeu 257 a MŠ Závodní 822 (včetně odstranění nesoudržných vrstev škrabáním a vyspravení rohů a prasklin) v rozsahu cca 6.000 m2
2. Další potřebné práce a materiál

Místo plnění zakázky:
budovy MŠ 2.května a odloučených pracovišť MŠ K Muzeu 257 a MŠ Závodní 822 v Petřvaldě

Termín plnění zakázky :
od 1.3.2013 – do 31.10.2012 (dle požadavku zadavatele a po dohodě s vedením MŠ)

Předpokládaná cena :
do 120 tis.Kč bez DPH

Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena v členění:
;

V nabídce musí uchazeč prokázat:
- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 písm. a)- e), j), k) formou čestného prohlášení
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm.a) b) způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (znění smlouvy je přílohou této výzvy). Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení uchazeče).
2. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 15.2.2013 11.30 hod. zřetelně označenou nápisem „Malování v budovách Mateřské školy 2.května v Petřvaldě“.

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:
po, stř 7.00 - 11.30 hod 12.00 - 17.00 hod.
út, čt, pa 7.00 - 11.20 hod. 12.00 - 15.00 hod.

Text výzvy a návrhu smlouvy o dílo naleznete zde ve formátu PDF.

Jarmila SKÁLOVÁ
starostka„Oprava a údržba vybraných úseků veřejného osvětlení v Petřvaldě“

V Petřvaldě dne 29.1.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:

„Oprava a údržba vybraných úseků veřejného osvětlení v Petřvaldě“


Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald<
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1721679329/0800
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Dana Szotkowská
Telefon: 596 542 913
Fax: 596 541 795
E-mail: szotkowska@petrvald-mesto.cz

3. Předmět veřejné zakázky
3.1.. Předmětem plnění je oprava a údržba vybraných úseků veřejného osvětlení v Petřvaldě, která sestává z výměny stávajícího volného vedení za kabelové AES 2x25 mm a repasování svítidel v daných úsecích, z výměny stávajícího zemního vedení za nové kabelové AYKY 4Bx25 v daném úseku na ulici Ostravské a z výměny stávajícího zkorodovaného rozvaděče „Čapkova II.“ na ul. Ostravské za nový, viz příloha č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.

3.2. Místo plnění zakázky: Město Petřvald

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena v členění: ceny bez DPH na jednotlivé úseky a cena bez DPH celkem.
Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou a dopravou.

5. Základní kvalifikační předpoklady:
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 a 54 v souladu s § 62 odst. 2 ZVZ, tzn. doložením čestného prohlášení.

6. Další podmínky zadavatele:
a) Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
b) Zálohy nejsou přípustné.
c) Záruka na dodávku: min. 60 měsíců
d) Termín provádění zakázky: 03-10/2013
e) Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 12.2.2013 do 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Oprava a údržba vybraných úseků veřejného osvětlení v Petřvaldě“


Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále.
Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Pracovní doba MěÚ Petřvald:
Pondělí a středa: 7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek: 7.00 hod. – 11.30 hod. a 12.00 hod. – 15.00 hod.

Text výzvy naleznete zde ve formátu PDF.
Příloha č. 1: Seznam jednotlivých úseků ve formátu PDF.
Příloha č. 2: Návrh smlouvy o dílo ve formátu PDF.


Jarmila SKÁLOVÁ
starostka„Provozování nové kanalizace a čistírny odpadních vod v Petřvaldě“

V Petřvaldě dne 16.11.2012

Město Petřvald v rámci výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod, která je součástí stavebních prací při sanaci ekologických škod v rámci projektu s názvem „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod při těžbě uhlí v Petřvaldě“ a na základě rozhodnutí rady města Petřvaldu ze dne 15.11.2012, vyhlašuje výběrové řízení na uzavření koncesní smlouvy malého rozsahu na:

„Provozování nové kanalizace a čistírny odpadních vod v Petřvaldě“


Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald<
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1721679329/0800
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
E-mail: skalova@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pro věci technické:: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 900
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz

Informace o druhu a předmětu koncese malého rozsahu a jeho technická specifikace:
1.
Předmětem výzvy je zpracování nabídky na „Provozování nové kanalizace a čistírny odpadních vod v Petřvaldě“. Podmínky na zpracování nabídky jsou uvedeny v koncesní dokumentaci, která je k dispozici ke stažení na Zakázka na profilu zadavatele nebo na Profilu zadavatele

2.
Lhůta pro doručení nabídky: do 7. 12. 2012 do 11:00 hod, čas podatelny zadavatele.
Místo pro doručení nabídky: Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald.
Způsob doručení nabídky:
- osobně na podatelnu Městského úřadu v Petřvaldě,
- doporučeně poštou na adresu: Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald

Jarmila SKÁLOVÁ
starostka„Řešení úspor elektrické energie veřejného osvětlení města Petřvald“

V Petřvaldě dne 1.10.2012

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:

„Řešení úspor elektrické energie veřejného osvětlení města Petřvald“


Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald<
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1721679329/0800
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Dana Szotkowská
Telefon: 596 542 913
Fax: 596 541 795
E-mail: szotkowska@petrvald-mesto.cz

3. Předmět veřejné zakázky
3.1. Předmětem zakázky je provedení instalace technického zařízení k 6-ti rozvaděčům veřejného osvětlení dle přílohy, které řeší optimalizaci tak, aby došlo k ekonomickým úsporám elektrické energie.
3.2. Místo plnění zakázky: Město Petřvald

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
a) Nabídková cena v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem. Váha - 80%
b) Výše garantovaných úspor elektrické energie v %. Váha - 20%

5. Další podmínky zadavatele:
a) Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče, která bude obsahovat: cenu za dílo, garanci úspor elektrické energie, smluvní pokuty při nesplnění garance, servis dodaného zařízení, záruční doby.
b) Zálohy nejsou přípustné.
c) Termín provádění zakázky: 10-12/2012
d) Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 17.10.2012 do 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem
„Řešení úspor elektrické energie veřejného osvětlení města Petřvald“.


Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Úplné znění výzvy včetně přílohy ve formátu PDF najdete zde.


Dodatečné informace k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Řešení úspor elektrické energie veřejného osvětlení města Petřvald“
15.10.2012


Na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Řešení úspor elektrické energie veřejného osvětlení města Petřvald“ o zodpovězení dotazů Vám sdělujeme:

1) Jakou variantu instalace regulátoru nacenit?
Vysvětlení: regulátor pravděpodobně bude potřeba nainstalovat do samostatného pilíře, což je nejdražší varianta. V praxi možná bude řešení levnější. Do nabídky tedy (ne)nacenit i cenu instalace v místě?

Odpověď:
Způsob instalace jednotlivých rozvaděčů:
Hornická 736 - instalováno na betonovém stožáru
Závodní 646 - instalováno na betonovém stožáru
Ráčkova 857 - instalováno na betonovém stožáru
J. Holuba 574 - volně stojící rozvaděč na betonové patce
Radvanická 528 - volně stojící rozvaděč na betonové patce (v r. 2013 dojde k rekonstrukci rozvaděče)
Školní 1050 - volně stojící rozvaděč na betonové patce (kompenzátor je možno umístit i dovnitř rozvaděče)

2) Jaký požadujete časový průběh regulace (velikost útlumu napětí)?
Vysvětlení: Dokážeme nabídnout regulátory, které umí nastavit dva režimy poklesu napětí. Lze tedy např. V době 23-05h regulovat ještě více. Takové zařízejí je dražší a větší váha je dána ceně. Pokud připouštíte více variant, můžeme poslat dvě?

Odpověď:
Nacenit pevný regulátor. Pro informaci je možno uvést i cenu regulátoru s dvojím tlumením.

3) Je možné dodat i útlumy napětí na koncích vedení?
Vysvětlení: na konci, především dlouhých okruhů, může být menší napětí než na začátku. Tomu je potřeba přizpůsobit úroveň regulace, aby světla na konci okruhu dostatečně svítila.

Odpověď:
Maximální délka jedné trasy VO je cca 700m.

Dodatečné informace výzvy ve formátu PDF najdete zde.

Jarmila SKÁLOVÁ
starostka„Dodávka 7 ks plastových oken“

V Petřvaldě dne 2.10.2012

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:

„Dodávka 7 ks plastových oken“.


Žádáme Vás o předložení cenové nabídky.

Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald<
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Marcela Šopová
Telefon: 596 542 915
Fax: 596 541 795
E-mail: sopova@petrvald-mesto.cz

3. Předmět veřejné zakázky:
3.1. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 7 ks plastových oken jednokřídlových, otvíravých s ventilací a mikroventilací, o rozměru 1050 mm / 1500 mm (šířka/výška). Okenní rám pětikomorový, vnitřní úprava barva bílá, venkovní palisandr. Zasklení – izolační dvojsklo Ug 1.
3.2. Místo dodání: Gen. Svobody 403, 735 41 Petřvald v pracovních dnech od 7,00 do 13,30 hod.
3.3. Termín dodání: do 30.11.2012

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem.
Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou a dopravou.

5. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Záruka na dodávku: min. 60 měsíců.
3. Zálohy nejsou přípustné.
4. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 15.10.2012 do 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Dodávka 7 ks plastových oken“


Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Úplné znění výzvy ve formátu PDF najdete zde.

Jarmila SKÁLOVÁ
starostka„PETŘVALD - Podlesí - zabezpečení sesuvu“ spolufinancované z dotačního programu MŽP Povodně 2010

V Petřvaldě dne 26.9.2012

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:

„PETŘVALD - Podlesí - zabezpečení sesuvu“ spolufinancované z dotačního programu MŽP Povodně 2010


Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald<
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Ing. Zuzana Sáňková
Telefon: 596 542 909
Fax: 596 541 795
E-mail: sankova@petrvald-mesto.cz

I. Předmět veřejné zakázky, zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (nepodléhá zadávacímu řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele díla „PETŘVALD - Podlesí - zabezpečení sesuvu“, tj. provedení technického zajištění sesuvu zahrnující realizaci kotvené stěny, opravu místní komunikace a úpravu odtokových poměrů dle projektové dokumentace zhotovené společností G-Consult, spol. s r.o., Trocnovská 9/794, 702 00 Ostrava-Přívoz. Toto dílo bude spolufinancováno ze zdrojů státního rozpočtu v rámci programu MŽP Povodně 2010. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení pro případ, že na předmět veřejné zakázky nebude poskytnuta podpora. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH činí 1,88 mil. Kč.

Zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky lze vyzvednout po telefonické nebo e-mailové dohodě na adrese Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald, Ing. Zuzana Sáňková, tel.: +420 596 542 909, e- mail: sankova@petrvald-mesto.cz, a to na základě písemné či e-mailové žádosti doručené pověřené osobě nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. do 10.10.2012.

Za poskytnutí zadávací dokumentace nebude požadovaná úhrada nákladů.

II. Požadavky na kvalifikaci zpracovatele nabídky
Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

III. Hodnotící kritéria
Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nabídková cena v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem..

Doručené nabídky budou hodnoceny komisí pro posouzení a hodnocení nabídek v termínu do 3 týdnů od termínu pro předložení nabídek.

IV. Další podmínky zadavatele
Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče, která bude obsahovat: cenu za dílo, záruky, platební podmínky.
Zálohy nejsou přípustné.
Termín provádění zakázky: 20.10. – 31.12.2012
Zadavatel může odmítnout předložené nabídky,
zrušit zadání veřejné zakázky,
smlouvu neuzavřít.
Nabídku zpracovanou v českém jazyce v originále písemné formě doručte v uzavřené obálce s uvedením zpáteční adresy zpracovatele nabídky (v levém horním rohu) a dále označené:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„PETŘVALD - Podlesí - zabezpečení sesuvu“
NEOTVÍRAT


na adresu:

Město Petřvald
Gen. Svobody 511
735 41 Petřvald

nebo osobně na uvedené adrese nejpozději do 15.10.2012 do 11:00 hodin.

Rozhodující je prezenční razítko podacího místa. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Úplné znění výzvy ve formátu PDF najdete zde.

4.10.2012 - Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu - „PETŘVALD - Podlesí -zabezpečení sesuvu“

Město Petřvald sděluje uchazečům o veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „PETŘVALD - Podlesí - zabezpečení sesuvu“ tyto dodatečné informace (členění odstavců dle dokumentu PDF):

1. Článek VII. bod 7.2. písm. b) Zadávací dokumentace – Je vypuštěn požadavek na:
- živnostenské oprávnění pro projektovou činnost ve výstavbě, popř. jiné oprávnění obdobného charakteru, které odpovídá předmětu plnění veřejné zakázky,

2. Článek VIII. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií – nové znění věty:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší nabídková cena.

Úplné znění dodatečných informací ve formátu PDF najdete zde.

Jarmila SKÁLOVÁ
starostkaVýběr nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro Město Petřvald.

V Petřvaldě dne 11.9.2012

Výzva k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu - „Výběr nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro Město Petřvald“. Město Petřvald tímto vyzývá k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“): .

Identifikační údaje žadatele:
Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ 00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města Petřvaldu
Kontaktní osoba pro věci technické: Ing. Václav Holeček, místostarosta města
Telefon: 596 542 901, 602 551 900
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz

1. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky (VZ) a jeho technická specifikace

1.1 Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je poskytování komplexního servisu při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie a zemního plynu od 1.1.2013 a zajištění poradenství v oboru energetiky a energetického obchodu společně s optimalizací nákladů spojených s dodávkou elektrické energie a plynu pro město Petřvald a jeho příspěvkové organizace pod názvem: „Výběr nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro Město Petřvald“, a to formou elektronické aukce.

1.2 Rozsah předmětu zakázky:
 • realizace dvou veřejných zakázek a vypracování zadávacích dokumentací v souladu se ZVZ, a to 1. na dodavatele el. energie a 2. na dodavatele plynu pro všechna odběrná místa spravována městem Petřvald a příspěvkovými organizacemi města (celkem 68 odběrných míst elektrické energie a 14 odběrných míst plynu),
 • poskytnutí odborného poradenství při předběžném hodnocení, vypracování všech oznámení uchazečům samostatně pro dodavatele elektrické energie a plynu, poskytnutí poradenství pro hodnotící komisi, vypracování veškerých protokolů, čestných prohlášení pro členy komise, v případě podlimitní veřejné zakázky příprava veškerých formulářů pro uveřejnění,
 • zpracování a rozeslání výzev k účasti v elektronické aukci, případně vypracování oznámení o vyloučení uchazeče, vypracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky,
 • vyhodnocení veřejných zakázek a doporučení nejvhodnějších nabídek zadavateli,
 • popis postupu a potřebných formalit při uzavírání smluv s novými dodavateli,
 • kontrola správnosti a kompletace všech náležitostí nových obchodních vztahů,
 • zajištění součinnosti při uzavření smluv o dodávce elektrické energie a plynu pro jednotlivá odběrná místa od 1.1.2013 do 31.12.2014.

  1.3 Doba provádění je od 1.10. – 30.11.2012 s tím, že smlouvy o dodávce elektrické energie a plynu pro jednotlivá odběrná místa budou uzavřena na období od 1.1.2013 – 31.12.2014.

  1.4 Místo plnění: Město Petřvald, k.ú. Petřvald u Karviné 720488.

  2. Lhůta a místo pro podání nabídek
  Lhůta pro doručení nabídky: do 21. září 2012 do 11:00 hod, čas podatelny zadavatele.
  Místo pro doručení nabídky: Město Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
  Označení:

  „Výběr nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro Město Petřvald“

  Dodavatel může podat pouze jednu nabídku jejíž součástí bude návrh mandátní smlouvy potvrzený oprávněnou osobou.
  Nabídky budou podány v českém jazyce.
  Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.


  3. Údaje o hodnotících kritériích
  Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, odměna za plnění. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez DPH uvedená v návrhu mandátní smlouvy. Nabídková cena bude cenou maximální a nejvýše přípustnou pro celý rozsah činností.

  4. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek a podmínky za nichž je možno překročit nabídkové ceny
  Zálohy nejsou přípustné. Obchodní podmínky zadavatele, včetně platebních podmínek a podmínek budou uvedeny v návrhu mandátní smlouvy.

  5. Jiné požadavky na plnění veřejné zakázky
  Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.
  Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení.


  Podrobné zadávací podmínky najdete zde.
  Dodávka pytlované posypové soli.

  V Petřvaldě dne 11.9.2012

  Výzva k podání cenové nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dodávka pytlované posypové soli“. .

  Zadávací podmínky veřejné zakázky:

  1. Název veřejné zakázky:
  Dodávka pytlované posypové soli

  2. Identifikační údaje žadatele:
  Název zadavatele: Město Petřvald
  Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
  IČ: 00297593
  DIČ: CZ 00297593
  Oprávněný zástupce ve věcech smluvních:Jarmila Skálová, starostka města
  ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
  Telefon: 596 542 901, 602 551 023
  Fax: 596 541 795
  E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
  Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Radana Gojová
  Telefon: 596 542 914
  Fax: 596 541 795
  E-mail: gojova@petrvald-mesto.cz  3. Předmět veřejné zakázky
  3.1.Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 50 tun pytlované posypové soli v termínu do 31.10.2012.

  3.2. Technické požadavky:

 • Posypová sůl bude dodána v 25 kg pytlích
 • Hrubost posypové soli 0,2 – 3,5 mm
 • Doprava musí být provedena nákladními automobily bez návěsu, tak aby bylo možno vyložit posypovou sůl přímo v areálu střediska údržby Městského úřadu Petřvald, ul. Gen. Svobody 403, 735 41 Petřvald, a to v pracovních dnech od 7,00 do 13,00 hod.

  4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
  Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, která bude zpracována: cena bez DPH, DPH a cena celkem. Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou, dopravou, čekací dobou při vykládce, která bude zajištěna pracovníky města Petřvald.

  6. Další podmínky zadavatele:
  1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
  2. Zálohy nejsou přípustné.
  3. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

  Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 26.9.2012 do 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem:

  Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Dodávka pytlované posypové soli“.

  Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

  Podrobné zadávací podmínky najdete zde.
  Zajišťování vodoinstalačních, plynárenských a topenářských prací na majetku Města Petřvald.

  V Petřvaldě dne 28.8.2012

  Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provádění vodoinstalačních, plynárenských a topenářských prací na majetku Města Petřvald se sídlem Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald. Žádáme Vás o předložení cenové nabídky. .

  Název veřejné zakázky:
  Zajišťování vodoinstalačních, plynárenských a topenářských prací na majetku Města Petřvald.

  Stručný popis zakázky:
  1.Údržba a opravy rozvodů vody (SV, TUV, kanalizace), plynu a tepla na majetku Města Petřvald dle potřeb a požadavků zadavatele (subdodávkami možno řešit jen 10 % celkového objemu prací).
  2.Zajištění revizí, dokumentace a měření souvisejících s předmětem zakázky (subdodávkami možno řešit jen 30 % celkového objemu prací).
  3.Dodávky a montáž zařizovacích předmětů souvisejících s údržbou a opravami dle bodu 1..
  4.Další potřebné práce a materiál .

  Místo plnění zakázky: Město Petřvald

  Kritéria pro hodnocení nabídky(v sestupném pořadí podle významu):
  1.Kvalita a úroveň nabízeného plnění
  2.Dodací lhůty (rychlost nástupu po ohlášení havárie, běžné opravy apod.), záruční a pozáruční servis
  3.Nabídková cena v členění:
    3.1. ceník prací a materiálu k bodu 1. bez DPH
    3.2. ceník prací k bodu 2. bez DPH
    3.3. ceník předmětů k bodu 3 bez DPH

  Ceny musí být uvedeny jako fixní na dobu 1 roku. Poté možnost navýšení cen o prokazatelnou inflaci.

  V nabídce musí uchazeč prokázat:
  - Základní kvalifikační předpoklady formou čestného prohlášení
  - Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
  - Technické kvalifikační předpoklady formou seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí dle §56 odst.2 písm.a) zákona č.137/2006 Sb. v platném znění

  Součástí této výzvy je návrh Smlouvy o dílo ke stažení zde.

  Další podmínky zadavatele:
  1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, který je přílohou výzvy, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
  2. Termín provádění zakázky: od 1.10.2012 (max.do 1.10.2016).
  3. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

  Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 14.9.2012 10.00 hod. zřetelně označenou nápisem „Zajišťování vodoinstalačních, plynárenských a topenářských prací na majetku Města Petřvald“.

 • Telefonní kontakt pro aktuální informaci - 596 542 911